Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 11:

Elektroniczne tablice informacyjne przy głównych arteriach

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Trzy niewykorzystane, niewielkie działki należące do Gminy Miejskiej Kraków, zlokaliozowane przy głównych arteriach drogowych - ul. Wielicka (przykład. nr działek: 65/1, 198/11, 378/16), ul. Wadowicka (przykład. nr działek:216/19 lub 71/2), ul. Kąpielowa (przykład. nr działek: 175/2 lub 344/3)

Opis projektu

Zadanie polega na instalacji elektronicznych tablic informujących o aktualnych wiadomościach. W tym na m.in. na temat lokalnych wydarzeń, takich jak terminy wydarzeń sportowych i kulturalnych, spotkań z mieszkańcami czy sesji dzielnicowych.

Tablice zostaną umieszczone w trzech miejscach w Krakowie, przy ruchliwych arteriach komunikacyjnych, na terenie działek należących do Gminy Miejskiej Kraków tj. przy ul. Wielickiej, Wadowickiej i Kąpielowej. Są to miejsca w pobliżu, których codziennie poruszają się duże liczby pieszych i samochodów. Pod względem technicznym i wizualnym tablice przypominać będą tablice antysmogowe umieszczone m.in. na Rondzie Mogilskim sfinansowane ze środków z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Niemniej informować będą o szerszej tematyce. Za administrację treści tablic odpowiadać będą mogły zainteresowane, taką formą partycypacji w życiu publicznym miasta, organizacje pozarządowe w ramach zawartego porozumienia wolontariackiego. Takim działaniem jest zainteresowane np. Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki. Za administrację treścią mogłoby odpowiadać także zainteresowane lokalne portale informacyjne czy (być może) np. Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Celem tablic, oprócz informowania o aktualnych wydarzeniach, będzie także informowanie o bieżącej sytuacji jakości powietrza, tj. pozwolą na odpowiednie informowanie mieszkańców w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczenia powietrza. Na tablicach zamieszczane będą także informacje o aktualnych utrudnieniach drogowych, jak remonty czy opóźnienia w ruchu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprzez informowanie o bieżących wydarzeniach czy problemach mieszkańcy otrzymają szerszy dostęp do rzetelnych, lokalnych wiadomości.

Tablice te są szczególnie niezwykle potrzebne peryferiach miasta, które zamieszkuje stosunkowo niewielka jak na Kraków liczba mieszkańców, którzy są rozproszeni na dużej przestrzeni. Przykładowo mieszkańcy dzielnicy X Swoszowice często zupełnie nie wiedzą o lokalnych wydarzeniach oraz np. kim jest radny / radna z ich okręgu. Wszystkie lokalne informacje takim osobom pozostaje czerpać z tradycyjnych tablic ogłoszeń.

Instalowane nowe elektroniczne tablice pozwolą nasze szersze informowanie o prowadzonych przez organizacje pozarządowe i Urząd Miasta Krakowa wydarzeniach i projektach. Pozwolą by szerzej przedstawiać realizowane działania. Przyczynią się przy tym do zwiększenia aktywności mieszkańców w życiu miasta Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i instalacja 3 szt. elektronicznych tablic Całkowity koszt obejmuję instalację 3 szt. elektronicznych tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Koszt zawiera m.in. opracowanie projektu, montaż czy wybór administratora treści. Koszt oszacowano na podstawie kosztu poniesionego na instalację 3 podobnych tablic antysmogowych (źródło: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/rozstrzygnieto-przetarg-na-tablice-antysmogowe,11995505) 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Faza projektowa Opracowanie szczegółowych projektów dotyczących lokalizacji tablic, uzyskanie odpowiednich pozwoleń i opinii, sporządzenie projektu tablic, wybór typu oprogramowania, wybór modeli tablic pierwsza połowa 2019
Faza realizacji Wybór wykonawcy, przygotowanie terenu robót, montaż tablic, instalacja oprogramowania, stworzenie systemu administracji treścią druga połowa 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Po zapoznaniu się z projektem BO.OM.208/18 „Elektroniczne tablice informacyjne przy głównych arteriach”, odnosząc się do wskazanych we wniosku działek przy ulicach: Wielickiej, Wadowickiej i Kąpielowej, informujemy, że w przypadku realizacji projektu należy przeprowadzić szczegółowe uzgodnienia z jednostką, w której zarządzie są wytypowane działki, czyli z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Konieczne jest spełnienie wymagań technicznych: instalacja tablic informacyjnych będzie możliwa po zapewnieniu prawidłowych parametrów zasilania; uwzględnieniu istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu. Należy też uwzględnić realizowane w tym rejonie inwestycje i zadbać o bezkolizyjność infrastruktury technicznej z infrastrukturą drogową. Tablice powinny stać w bezpiecznej odległości od drzew i krzewów, mogą więc być konieczne ewentualne nasadzenia zamienne. Przed uruchomieniem tablic należy też wybrać podmiot odpowiedzialny za administrowanie treścią tablic. W celu szacowania kosztów realizacji zadania, przez analogię można wykorzystać dane z realizacji inwestycji „Tablice informujących o zanieczyszczeniach powietrza”, uwzględniając obserwowany na rynku wzrostu kosztów.
300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×