Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Likwidacja torowiska!

Projekt odrzucony: Wniosek Nr BO.OM.206/18 Nazwa wniosku: „Likwidacja torowiska!” Ocena merytoryczna zgłoszonego wniosku: Negatywna Uzasadnienie w przypadku negatywnej oceny projektu Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stwierdzono, że: - zgodnie z treścią § 12 pkt 4) proponowane zadanie w dniu zgłoszenia stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Zgłoszony projekt jest niezgodny z Polityką Transportową Miasta Krakowa, zakładającą zrównoważony rozwój poszczególnych środków transportu. Likwidacja torów odstawczych przy ulicy Dworcowej skutkuje obniżeniem niezawodności sieci tramwajowej i w konsekwencji pogorszeniem warunków jej funkcjonowania oraz konkurencyjności wobec transportu samochodowego. Torowisko stanowi tor odstawczy oraz manewrowy w przypadku awarii pociągów tramwajowych lub uszkodzeń torowisk wymagających zawracania składów z każdego kierunku. Ulicą Wielicką porusza się obecnie w jednym kierunku do 44 pociągów tramwajowych na godzinę. Możliwość odstawienia taboru lub awaryjnego zawrócenia na trójkącie torowym ma istotne znaczenia dla sprawnego działania komunikacji tramwajowej w mieście. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wielicka – Wschód” (przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr LXXVII/1131/13), ul. Dworcowa oznaczona jest symbolem KD/D+T.2, czyli tereny dróg publicznych klasy dojazdowej z tramwajem. Zaproponowana likwidacja torowiska wymagałaby przebudowy całego węzła rozjazdów wraz z likwidacją sieci trakcyjnej i słupów, zbędnych po likwidacji torowiska. Taki zakres znacznie przekracza zaplanowaną kwotę. Wycenę szacunkową wykonano na podstawie realizacji zadań o podobnym zakresie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Dworcowa

Opis projektu

Projekt przewiduje likwidację awaryjnego nieużywanego torowiska wzdłuż ul. Dworcowej, a w jego miejsce utworzenie chodnika ze ścieżką rowerową wraz z nasadzeniem zieleni. Od strony jezdni nasadzone zostaną duże drzewa, reszta torowiska zostanie przeznaczona na ścieżkę rowerową (na odcinku do wjazdu na os. Kabel) oraz chodnik wzdłuż, którego postawione zostaną ławki i kosze na śmieci. Przy okazji wyremontowany zostanie chodnik pomiędzy torowiskiem a osiedlem Kabel, na którym parkują samochody z dalszym udostępnieniem miejsc do parkowania. Dodatkowo w miejscu gdzie znajduje się przystanek autobusowy zostanie wykonana zatoka autobusowa, która wyeliminuje niebezpieczny manewr wyprzedzania autobusu wysadzającego pasażerów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest przywrócenie zaniedbanego miejsca pieszym i ucywilizowanie ul. Dworcowej. Przedmiotowe torowisko, odkąd oddano do użytkowania estakadę tramwajową łączącą ul. Wielicką z Lipską jest nieużytkowane i zaniedbane. Stało się nielegalnym parkingiem, a w miejscu gdzie nie ma asfaltu wielką kałużą pełną błota.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
budowa i remont chodnika wraz z wyznaczeniem zatoki autobusowej ok. 850 m2 212 500,00 PLN
budowa ścieżki rowerowej ok. 62 m 62 000,00 PLN
nasadzenie drzew 12 x 2 000 24 000,00 PLN
projekt 15 000,00 PLN
313 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt luty - marzec 2019
realiozacja wrzesień - listopad 2019
313 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×