Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Park Zygmunta Glogera

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada wykupienie przez miasto i zagospodarowanie jako parku terenu należącego do osób fizycznych. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. pkt. 7 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków; Ponadto, z informacji pozyskanej od Biura Planowania Przestrzennego UMK wynika, iż w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Studium uwarunkowani kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmienioną uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. obszar planowanej inwestycji znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 43 w części środkowej w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu KD – Tereny komunikacji, niewielkie wschodnie i zachodnie fragmenty w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej niskiej intensywności. W związku z zajęciem części środkowej działki pod planowaną trasę komunikacyjną (Trasa Wolbromska) oraz w świetle §12 pkt. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego niemogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka numer 261/1

Opis projektu

Działka o której mowa (właścicielem jest BUDOPOL) od 10 lat jest śmietniskiem. Mieszkańcy istniejących i powstających osiedli mieszkaniowych nie mają możliwości i miejsc, aby wyjść na spacer z dzieckiem, pójść pobiegać, wyprowadzić na spacer psa... etc. Cała okolica o której mowa jest sukcesywnie zabudowywana. Działka o której mowa, graniczy z ulicą Piaszczystą a w przyszłości z planowaną Trasą Wolbromską. Jej zagospodarowanie jako Parku Zygmunta Glogera mogłoby być połączone z infrastrukturą rowerową (Od Krakowa do Ojcowa), oraz urządzeniami rekreacyjnymi. W ten sposób Park nie byłby wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców Dzielnicy, ale stanowiłby także miejsce odpoczynku i postoju dla osób udających się do Ojcowa na rowerze. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem tej propozycji jest uniknięcie zabudowy terenu pozbawione zagospodarowania go pod kątem realizacji podstawowych potrzeb zdrowotnych, rekreacyjnych a nawet komunikacyjnych mieszkańców dzielnicy i miasta. W nowo powstających w tej okolicy osiedlach zamieszkują często ludzie młodzi, mający lub planujący dzieci. Obecny "system" wydzielania i grodzenia działek skutkuje ich odcięciem od terenów rekreacyjnych oraz upośledzeniem ekologicznej komunikacji. Działaka, która miałaby zostać zagospodarowana jako Park Zygmunta Glogera, graniczy z ul. Piaszczystą, którą w ciągu kilku minut można dojść/dojechać na rowerze do ul. Pachońskiego, planowanej tam linii tramwajowej i już działających stanowisk rowerów miejskich. Park byłby też miejscem odpoczynku dla mieszkańców miasta udających się do Ojcowa na rowerze. Dodatkowo, wielu  mieszkańców osiedli wykorzystuje samochód tylko i wyłącznie z tego powodu, aby nie jeździć przeładowanymi autobusami na odcinku Zielonki - Kraków. Nawet planowany na tym odcinku chodnik nie rozwiąże prawdopodobnie tego problemu. Istnieje więc możliwość utworzenia traktu komunikacyjnego obejmującego wspomniany Park i łączącego Zielonki z ul. Pachońskiego, dzięki czemu w przyszłości wielu mieszkańców pozostawiałoby chętniej samochody w domach. 

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
ocena warunków i sytuacji dotyczącej działki Budopol SA., która jest przedmiotem zadania. w związku z tym, że Budopol SA od zakończenia inwestycji przy ul. Glogera lekceważy potrzeby mieszkańców a zarazem swoich klientów pozostawiając na okres 10 lat na terenie swojej działki śmietnik (swoisty skansen PRL-u) należy ocenić, czy są prawne możliwości przejęcia przez miasto wskazanej działki w celu przeprowadzenia opisanej w zadaniu inwestycji o nazwie Park Zygmunta Glogera. do 1.10.2018 r
działania zaradcze. w związku z tym, że wynik powyższych działań okaże się najprawdopodobniej negatywny, niemożliwy, nierentowny... itd. należy podjąć działania zaradcze w celu naprawy sytuacji zarówno ze strony Budopol SA (zmuszenie ich do uporządkowania terenu nawet pomimo "trwającej" tam teoretycznie inwestycji) jak i rozważenia, czy w najbliższej okolicy znajdują się inne tereny, które Miasto Kraków mogłoby zagospodarować jako Park Zygmunta Glogera w celach, które zostały opisane w zadaniu. M.in. infrastruktura rekreacyjna dla rowerzystów jadących od Krakowa do Ojcowa, infrastruktura komunikacyjna dla pieszych łącząca rejon nowych oraz już zakończonych inwestycji na opisywanym terenie z ulicą Pachońskiego, oraz infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa dla mieszkańców dzielnicy oraz Krakowa. do 30.12.2019 r.

Galeria

0,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×