Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Oplećmy Kraków zielenią

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada postawienie donic z pnączami na metalowych, walcowatych podporach. Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto, dla którego sporządzony został ''Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie'' zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/544/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku; umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 nr. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nie ruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 10.05.2018r. pismem znak: OZKr.5183.804.2018.ASJ MWKZ wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pobliże głównych ulic w okolicy rynku

Opis projektu

Donice miejskie z podwójnym dnem zapobiegające gniciu roślin przy ich nadmiernym zalaniu. Zastosowanie układu umożliwiającego obieg powietrza. W donicy stalowe, okrągłe podpory zapewniające wzrost rośliny ku górze. Zastosowanie tego typu instalacji zapewni minimum ingerencji w zabytkowe budynki Krakowa przy maksymalnym wykorzystaniu zieleni. Pozwoli to wzbogacić przestrzeń publiczną w zieleń pomagającą poprawiać powietrze w Krakowie niewielkim nakładem pracy.
 
POROPZYCJE GATUNKÓW:
1. Axtinidia kolomikta ''''Adam''''

  • ozdobne zielono-biało-różowe liście drobne
  • pachnące kwiaty
2. Campsis radicans ''''Ursynów''''
  • duże ozdobne kwiaty 
3. Cleastrus orbiculatus
  • liście z żółtym przebarwieniem jesiennym
4. Clematis Emilia Plater, Etoile Violette, Polish Spirit, Lambton Park
  • ozdobne kwiaty
5. Vitis coignetiae
  • szkarłatne przebarwienie jesienne

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uzasadnienie:

  • poprawa wizerunku miasta
  • schronienie dla mniejszych ptaków
  • poprawa jakości powietrza poprzez zmneijszenie ilosci pyłów i pochłanianie przez rośliny szkodliwych substancji 
  • funkcje edukacyjne

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Rośliny Axtinidia kolomikta ''''Adam'''' - 1 sadzonka ok. 18,65 Campsis radicans ''''Ursynów'''' - 1 sadzonka ok. 22,40 Cleastrus orbiculatus - 1 sadzonka ok. 16,10 Clematis Emilia Plater, Etoile Violette, Polish Spirit, Lambton Park - 1 sadzonka ok. 18,70 Vitis coignetiae - 1 sadzonka ok 31,25 Szacunkowy koszt 100 sadzonek różnych odmian 2 200,00 PLN
Donice Donice z podwójnym dnem oraz obiegiem powietrza. Szacunkowy koszt 100 donic 15 000,00 PLN
Podpory Stalowe podpory w kształcie walca Szacunkowy koszt 100 donic 8 500,00 PLN
Robocizna Koszty obsadzenia 1 500,00 PLN
Ziemia Szacunkowy koszt podłoża 100 donic 3 000,00 PLN
30 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg Rozpoczęcie poszukiwań wykonawcy 2019,01
Przystąpienie do realizacji Praca związana założeniem donic 2019,03
Prace pielęgnacyjne Cięcie, podlewanie i.t.p 2019,03
30 200,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×