Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Małe "place zabaw" przy przystankach autobusowych i tramwajo

Projekt odrzucony: Opinia negatywna. Montaż zabawek-Małe"place zabaw"przy przystankach autobusowych i tramwajowych jest niemożliwy ze względów bezpieczeństwa.Przy montażu każdego urządzenia zabawowego muszą być zachowane strefy bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 1176 i 1177 oraz musi być zapewniona bezpieczna nawierzchnia amortyzująca upadek. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z póź. zm) odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulic, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 10 m. Negatywna opinia podyktowana jest również o przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych , zgodnie z którą (Art. 1 ) drogą publiczną jest droga (…) z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem (…). Jest to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego. W pasie drogowym mogą być zlokalizowane obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (art. 4). Zabawki dla dzieci zaproponowane we wniosku nie stanowią urządzeń niezbędnych do prowadzenia, zabezpieczenia ani obsługi ruchu, więc zgodnie z w/w ustawą ich lokalizacja w pasie drogowym, w szczególności na przystankach komunikacji zbiorowej nie powinny mieć miejsca . Nadmieniamy również, że montaż jakichkolwiek zabawek na wiatach przystankowych jest niemożliwy, gdyż wiaty te znajdują się w dyspozycji prywatnych podmiotów,które utrzymują je na własny koszt. Ponadto w wiatach brak jest również miejsca na montaż jakichkolwiek dodatkowych elementów czy instalacji z uwagi na obostrzenia związane z funkcjonowaniem podstawowego wyposażenia takiego jak gabloty na rozkłady jazdy, ławki czy gabloty reklamowe. Projekt zostaje odrzucony zgodnie z §12 pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015r.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: całe miasto- przystanki autobusowe i tmamwajowe, gdzie jest duzy ruch

Opis projektu

Umieszczenie w 20 punktach przystankowych przynajmniej 1-2 zabawek dla dzieci

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zmniejszenie niebezpieczeństwa wybiegniecia dziecka na ulice, poprawienie komfortu przejazdu dla rodziców

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup zabawek zakup zabawek po 1-2 na przystanek (20 przystankow) 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup i montarz zabawek II polowa 2018
50 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×