Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 32:

Strona www - Rejestr Umów podpisywanych przez Miasto Kraków

Projekt odrzucony: Po dokonaniu oceny merytoryczno-prawnej Ogólnomiejski projekt nr BO.OM.32/1 zgłoszony w edycji Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. Strona www - Rejestr Umów podpisywanych przez Miasto Kraków, został odrzucony z uwagi na to, że aktualnie tego rodzaju działania wydają się nieracjonalne w zakresie finansowym i rzeczowym biorąc pod uwagę obowiązujące w mieście plany i programy. Aktualnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa publikowane są w ujęciu kwartalnym wykazy umów zawieranych przez Urząd Miasta Krakowa oraz tożsame wykazy publikowane przez wybrane miejskie jednostki organizacyjne (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12733). Z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez pracownika Referatu-Generalny Rejestr Umów i Zleceń) z wnioskodawcą , wynika, że projekt miałby objąć swoim zasięgiem wszystkie miejskie jednostki. Chcąc skutecznie zrealizować postulat projektu w postaci strony internetowej, wyposażonej w odpowiednie algorytmy umożliwiające oczekiwane prezentowanie danych, należałoby umożliwić bezpośrednie połączenie strony (interfejs) ze źródłami danych. Obecnie UMK nie posiada takich możliwości, a ich wytworzenie byłoby nieekonomiczne, bowiem planuje się realizację projektu wdrożenie szyny danych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz otwartych danych. Przedsięwzięcia te znacząco wpłyną na obecnie funkcjonujący w UMK Generalny Rejestr Umów i Zamówień jak również kolejny planowany projekt dot. centralizacji rozliczeń umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Gminie Miejskiej Kraków. Dopiero po zakończeniu ww. projektów możliwe będzie rozważenie udostępnienia w postulowanym formacie danych dotyczących umów zawieranych przez Gminę Miejską Kraków (zarówno Urząd Miasta jak i miejskie jednostki). Obecnie pozyskanie z miejskich jednostek, danych dotyczących zawieranych przez nie umów, w określonym, możliwym do maszynowego przetworzenia formacie, byłoby znacząco utrudnione. Jednostki które aktualnie publikują w BIP MK wykazy umów, do prowadzenia spisów umów wykorzystują bardzo różne rozwiązania. W odniesieniu do pozostałych jednostek, UMK nie dysponuje analizą dot. zakresu i sposobu przetwarzania informacji w zakresie zawieranych umów. Nadmienić również należy, iż dotychczas Redakcja BIP MK nie odnotowała istotnych próśb, uwag, czy sugestii dotyczących przedmiotowych wykazów. Ponadto na stronach BIP MK z publikowanymi wykazami umów, nie odnotowujemy dużej oglądalności (np. strona wykazu umów dla UMK ponad 16 tys. wejść w okresie 5 lat, przy średniej dziennej ilości zapytań dla całego serwisu ponad 447 tysięcy).

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Wzorując się na rozwiązaniu Warszawskim, zamierzamy wyposażyć oficjalną stronę Urzędu Miasta Krakowa w przejrzysty rejestr umów cywilnoprawnych oparty o algorytmy sklepów internetowych, umożliwiających wygodną segregację treści. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecny rejestr publikowany na stronach BIP publikowany jest kwartalnie, w formie listy pdf. co czyni go nieczytelnym i trudnym w obsłudze. 

Rejestr pełni ważną funkcję antykorupcyjną poprzez społeczną kontrolę administracji. Z tego powodu musi być łatwy w obsłudze dla każdego (dziennikarzy, prawników, społeczników) nawet dla ludzi nie zaznajomionych ze szczegółami funkcjonowania jednostek miejskich. Z tego powody postulujemy o jego unowocześnienie. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt i realizacja projekt i realizacja 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt i realizacja projekt i realizacja jesień 2019
25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×