Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 48:

przebudowa ulicy Sołtysowskiej i Centralnej

Projekt odrzucony: Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 16 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - pkt. 2 „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowanymi wskazanymi w §12 ust. 3” (maksymalny limit dla projektu ogólnomiejskiego w 2019 roku: 2mln zł brutto) - pkt. 4 które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta - pkt. 6, „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności” - pkt. 8 które zakładają realizację jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu Przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt Wnioskowany projekt zakłada przebudowę ul. Sołtysowskiej i Centralnej, w celu usprawnienia komunikacji pieszych i rowerzystów, poprzez przebudowę chodników i utworzenie ścieżek rowerowych. Projekt dotyczy rozbudowy dróg publicznych – ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej. W stanie istniejącym na części tych ulic występują chodniki. Na ww. ulicach nie możliwości wykonania wyniesionych przejść ze względu na tranzytowy charakter tych dróg. Jest to ciąg drogi powiatowej z dopuszczonym ruchem ciężarowym i z prowadzoną tymi ulicami komunikacją zbiorową. Po tych drogach porusza się duża ilość autobusów MOBILIS Sp. z.o.o. do pobliskiej zajezdni oraz samochody MPO. Wykonanie ścieżek rowerowych i chodników o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) wymaga zajęcia terenów prywatnych i rozbudowy istniejącego układu drogowego ulic Sołtysowskiej i ul. Centralnej. Szacunkowe koszty realizacji takiej inwestycji są na chwilę obecną trudne do określenia, jednak byłby to koszt ok. 22-26 mln zł brutto bez uwzględnienia procedury związanej z wykupami działek, w związku z pozyskaniem terenów prywatnych. W przypadku rozbudowy ww. ulic należałoby w pierwszej kolejności przygotować koncepcje wielobranżową, która określi niezbędną zajętość terenów prywatnych w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania docelowego układu drogowego, w tym również kwestie koniecznej do przebudowy infrastruktury technicznej. Zaproponowany przez wnioskodawcę harmonogram działań zakładający etapowanie prac, tj. opracowanie projektu i realizację robót z podziałem na etapy jest niezgodny z „Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”. W ramach przyjętego limitu zadania ogólnomiejskiego powinno zostać zrealizowane całe zadanie w postaci opracowania dokumentacji i wykonania całości robót budowlanych. Ponadto, w związku z uwagą odnośnie „zmiany ważności drogi tranzytowej na drogę wewnętrzną” informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2019 poz. 730 ze zm.) pozbawienie drogi publicznej dotychczasowej kategorii, może się odbyć w przypadku wyłączenia jej z użytkowania oraz w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Powyższa procedura wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta, a ponadto w przypadku drogi kategorii powiatowej (taki przypadek tutaj zachodzi) również zgody sąsiednich powiatów podjętej w wyniku uchwały. Równocześnie informujemy, że na podstawie podpisanej umowy z Inwestorem nr 1121/ZIKIT/2015 z dnia 30.12.2015 trwają zaawansowane prace projektowe w celu pozyskania decyzji ZRID dla rozbudowy skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej do postaci skrzyżowania o ruchu okrężnym. W dniu 28.05.2019 zostało wydane przez ZDMK uzgodnienie projektu budowlanego dla ww. inwestycji. Aktualnie prowadzone jest również postępowanie mające na celu podpisanie umowy na wykonanie przez Inwestora normatywnego chodnika, jako kontynuacja ww. inwestycji. Ponadto, w związku z podpisaną ww. umową trwają prace projektowe nad zadaniem pn. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Centralnej i ulicy Nowohuckiej w Krakowie. W ramach ww. inwestycji planowane jest m.in. wykonanie połączenia rowerowego łączącego ul. Centralną z ścieżką rowerową w ciągu ul. Nowohuckiej.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Sołtysowska Centralna

Opis projektu

Projekt zakłada przebudowanie ulic w ten sposób,by sprzyjały pieszemu i rowerowemu przemieszczaniu się w kierunku większych punktów komunikacji zbiorowej oraz ma umożliwić bezpieczne włączenie się do istniejącej już sieci dróg rowerowych i ciągów pieszych wzdłuż ulic Al. Pokoju i Nowohucka. Pozwoliłby, również połączenie siatki ścieżek z Bulwarami Wiślanymi. Wybudowanie ścieżki rowerowo/pieszej, uzupełnionej zielenią oraz oświetlone w innowacyjny, ekologiczny sposób, pozostawia miejsce na utrzymanie ruchu komunikacji miejskiej i transportu indywidualnego, ale zmienia tę część ulic z przelotowych na takie by zapewniały bezpieczny i przyjazny sposób poruszania się mieszkańcom okolicznych osiedli. Doświetlenie i wyniesienie przejść dla pieszych pozwoli bezpiecznie poruszać również dzieciom,  które uczęszczają do pobliskiej szkoły podstawowej. Zastosowanie systemów dźwiękowych dla niedowidzących ułatwi życie mieszkańcom Domu Społecznego i innym seniorom, o których nie należałoby zapominać. Zmiana "ważności" drogi z tranzytowej na "wewnętrzną" podniesie standard okolicy z niezaplanowanego chaosu w ład urbanistyczny nowoczesnej i najprężniej rozwijającej się części Krakowa. Projekt zakłada, że swoim innowacyjnym rozwiązaniem da przykład pozostałym dzielnicom - sypialniom miasta. Taka przebudowa daje możliwości wyboru najkorzystniejszej dla siebie metody poruszania się po mieście i jednocześnie zachęca do wyboru alternatywny do samochodu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii powszechnych już na świecie w tego typu projektach podniesie rangę miasta do nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom stolicy innowacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nowoczesne miasto oparte na idei zrównoważonego transportu powinno stwarzać warunki dla mieszkańców, którzy pragną prowadzić zdrowy tryb życia i jednocześnie umożliwiać im wybór. Nowe osiedla zamieszkują głównie ludzie młodzi, aktywni. Często są to rodziny z dziećmi. Na osiedlach wzdłuż ulic Sołtysowska i Centralna w najbliższych latach zamieszkać może nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Na dziś niewydolny system komunikacji oparty na krótkodystansowych autobusach wymusza korzystanie z aut osobowych, które niepotrzebnie kierują się do ciasnego centrum. Jednocześnie ulica Sołtysowska stała się ulicą tranzytową co dodatkowo zniechęca do korzystania z możliwości pieszego dotarcia do punktów przesiadkowych. Projekt wpisuję się w konieczne zmiany, które przychodzą do dużych miast, pozwoli przy stosunkowo niewielkim nakładzie zmienić przyzwyczajenia i uprzyjemni życie mieszkańcom ogromnego obszaru, pozostającego nieco na uboczu od głównych arterii a jednak mocno obciążonego ruchem zewnętrznym, przez  - nie do końca przemyślane - działania urbanistyczne.  Nowe technologie w komunikacji - elektryczne hulajnogi, skutery, wypożyczane rowery i.tp. byłyby dużo chętniej używane jeśli droga jaką mają się poruszać, byłaby bezpieczna. Wiele osób chętnie korzysta z możliwości spaceru jeśli odcinek do pokonania jest oddzielony pasem zieleni i dobrze doświetlony. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
PROJEKT opracowanie projektu 75 000,00 PLN
REALIZACJA PRZEBUDOWA DROGI ETAP PIERWSZY 1 900 000,00 PLN
1 975 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI POTRZEBNA ANALIZA STANU WŁASNOŚCI 05 2020
PROJEKT OPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ 10 2020
REALIZACJA PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJA PODZIELONA NA CO NAJMNIEJ TRZY ETAPY, ETAP PIERWSZY - BUDOWA ODCINKA CENTRALNA - SOŁTYSOWSKA/ SIKORKI 06 2021

Galeria

1 975 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×