Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 10:

„Zacieśnij Zieleń!" - projekt rewitalizacji pętli Prokocim

Projekt odrzucony: Zarząd Dróg Miasta Kraków jest jednostką zarządzającą lokalnym transportem drogowym i infrastrukturą na terenie aglomeracji krakowskiej. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do ZDMK w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 15.07.2019 r. pismem: DW.454.3.15.2019 wyraził negatywną opinię dot. ww. wniosku uzasadniając, że: „1. Słupy trakcyjne usytuowane wewnątrz pętli tramwajowej oraz liny do podwieszania przewodów jezdnych i obwodów instalacji elektrycznej są częścią sieci trakcyjnej. Słupy trakcyjnie nie posiadają ochrony przeciwpożarowej, wobec tego istnieje możliwość wystąpienia na konstrukcji słupa oraz linach podwieszających sieć trakcyjną, napięcia niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzkiego. 2. Tory tramwajowe na pętli objęte są bieżącym utrzymaniem i konserwacją, dlatego koniecznym jest zapewnienie bezproblemowego dojazdu pojazdom pogotowia technicznego. Ze względu na profil terenu wokół pętli oraz występujące bliskie zabudowania, dojazd do torowiska oraz wykonywanie wszelkich prac możliwe jest jedynie od strony wewnętrznej. Ponadto należy brać pod uwagę, iż pojazdy pogotowia torowego kwalifikują się w kategorii powyżej 3,5 tony, co ma znaczący wpływ na możliwość zniszczenia projektowanej zieleni i ciągów pieszych.”

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica XII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Obecne wnętrze pętli tramwajowej w Prokocimiu to pusta, płaska powierzchnia, na której rośnie trawa i znajdują się trzy słupy podtrzymujące sieć trakcyjną dla tramwajów. Wewnątrz pętli znajduje się również peron tramwajowy zlokalizowany na łuku po wschodniej i południowej stronie oraz wiata przystankowa. Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców oraz osób korzystających z pobliskich przystanków znaczna większość badanych była niezadowolona z ogólnego stanu zagospodarowania pętli. Głównymi oczekiwaniami ankietowanych względem nowej pętli były dosadzenie zieleni oraz wprowadzenie elementów małej architektury.


Plan zagospodarowania pętli w Prokocimiu opiera się na wykorzystaniu istniejących trzech przejść przez tory tramwajowe i wydłużeniu ich za pomocą chodnika do wewnątrz pętli tworząc trzy osie, krzyżujące się w centralnym punkcie wokół słupa trakcyjnego otoczonego rabatą kwiatową. Dodatkowo projekt zakłada budowę obiektów małej architektury takiej jak ławki oraz kosze na śmieci wzdłuż nowopowstałych alejek, a także nasadzenie niskich, zielonych krzewów oraz kwiatów w obszarach między chodnikami.

Nowa odsłona pętli tramwajowej Prokocim to projekt, dzięki któremu zaniedbany i nieużytkowany teren stanie się estetycznym miejscem rekreacji oraz odpoczynku, bez konieczności rezygnacji z głównej funkcji pętli tramwajowej. W projektowanym obszarze znajdą się: rabata z kwiatami, dziewięć ławek z koszami na śmieci, nasadzenie 9 krzewów, uporządkowanie trawnika na pętli, budowa alejek wewnątrz pętli. Rabata z kwiatami wokół słupa znajdującego się na środku pętli, pozwoli nieco odciągnąć uwagę od jego nieestetyczności, natomiast niskie krzewy wprowadzą element ożywiający dla tej przestrzeni. Ławki umożliwią okolicznej ludności odpoczynek oraz oczekiwanie na tramwaj. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń wewnątrz pętli tramwajowej w Prokocimiu może stać nowym miejscem spotkań dla mieszkańców.
 
Plan oraz wizualizacja zagospodarowania pętli w Prokocimiu znajdują się w załącznikach do projektu.
Projekt stworzony został w ramach pracy Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zabiegi rewitalizacyjne przeprowadzone na terenie pętli tramwajowej Prokocim znacząco poprawią ogólną estetykę obszaru, a także przyczynią się do powstania przestrzeni publicznej, która posłuży jako miejsce spotkań i odpoczynku zarówno dla mieszkańców pobliskich osiedli jak i pasażerów komunikacji zbiorowej korzystających z pobliskich przystanków. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Chodnik Budowa ciągów pieszych wewnątrz pętli 50 750,00 PLN
Trawnik Urządzenie trawnika 19 990,00 PLN
Krzewy Nasadzenie 9 krzewów wewnątrz pętli 270,00 PLN
Kwietnik Budowa kwietnika i nasadzenie kwiatów w centralnym punkcie pętli 7 500,00 PLN
Ławki Budowa 9 ławek 13 500,00 PLN
Kosze na śmieci Budowa koszy na śmieci 4 500,00 PLN
Przejścia przez torowisko Utworzenie dwóch nowych przejść przez torowisko umożliwiających dostanie się do wewnętrznej części pętli 4 000,00 PLN
100 510,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Uporządkowanie stanu istniejącego pętli jesień 2019
Budowa elementów małej architektury pierwszy kwartał 2020
Nasadzenie krzewów, budowa kwietnika oraz uporządkowanie trawy drugi kwartał 2020

Galeria

100 510,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×