Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 222:

Cudze chwalicie, swego nie znacie - Wycieczki po Polsce i po Kresach Wschodnich

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

W przypadku zwycięstwa projektu w głosowaniu do dyspozycji będzie fundusz w wysokości 1,8 mln PLN. Każda
z krakowskich szkół podstawowych i średnich chcąc zorganizować wycieczkę krajoznawczą, będzie mogła ubiegać
się o dotację części kosztów wycieczki. Maksymalna dotacja będzie obliczona według wzoru = ilość
uczestników wycieczki (max. 50)* ilość refundowanych dni wycieczki (max.6)*60 pln
Maksymalna kwota dofinansowania do 1 wycieczki dla 1 szkoły = 50 osób*6 dni*60 pln = 18 000 pln

Wycieczka może trwać dłużej niż 6 dni, ale po 6 dniu nie będzie naliczane dofinansowanie.

Sugerowany ogólny opis procedury dofinansowania:

W programie mogą wziąć uczniowie od VI klasy SP do ostatniej klasy szkół średnich. Dofinansowana wycieczka musi trwać minimum 3 dni (3 noclegi) z tym, że najwyżej 2 noclegi  w tej samej miejscowości. Wycieczka ma odbywać się na terenie Polski, Litwy, Białorusi lub Ukrainy.

 

1. Dyrektor szkoły jako organizator ma obowiązek opracować wewnętrzny regulamin określający zasady
korzystania ze środków przeznaczonych na wyjazdy.
2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1, powinien być zatwierdzony przez Radę Szkoły,
a w przypadku jej braku przez Radę Rodziców.
3. Zobowiązuje się dyrektora szkoły do zapoznania Rady Pedagogicznej z treścią
opracowanego regulaminu, umieszczenia go w ogólnodostępnym miejscu na terenie szkoły.
4. Dyrektor szkoły ubiegający się o dofinansowanie wyjazdu składa  wniosek zgłaszający wyjazd. Maksymalna ilość uczestników wycieczki 50. Dofinansowanie może przysługiwać opiekunom: 1 na 20 uczniów - pod warunkiem, że opiekun nie ma pokrytego pobytu przez biuro podróży.

5. Jeżeli liczba uczniów z jednej szkoły, chętnych do wyjazdu, jest zbyt mała, aby zorganizować odpowiednią grupę, dyrektor szkoły może uwzględnić w zgłoszeniu uczniów innych szkół, po wcześniejszym porozumieniu się z ich dyrektorami lub uwzględnić osoby wymienione w pkt. 10.

6. Dofinansowanie przyznawane jest w kolejności złożenia wniosków, aż do wyczerpania limitu środków na realizację zadania. Szkoły, którym nie przyznano dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku równoczesnego wpłynięcia wniosków o dofinansowanie można rozważyć w regulaminie projektu pierwszeństwo dla szkół z większą liczbą uczniów. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania, będzie ono przyznawane pierwszej szkole znajdującej się na liście rezerwowej, która potwierdzi gotowość zorganizowania wyjazdu.

Gdyby wszystkie szkoły występujące o dofinansowanie wiosną 2020 skorzystały z niego, a fundusz programu nie zostałby wyczerpany to można przystąpić do kontynuacji programu poprzez ponowne zgłaszanie się wszystkich chętnych szkół np. na jesień 2020).

7. Decyzja dotycząca zakwalifikowania szkoły do dofinansowania powinna  zostać przekazana wnioskodawcy w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

8. Dyrektor szkoły, której przyznano dofinansowanie zobowiązany jest do złożenia co najmniej dwa tygodnie przez planowanym wyjazdem następujących dokumentów:
a) wniosku o dofinansowanie wyjazdu
b) preliminarza kosztów wyjazdu
c) listy uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa),
d) programu pobytu rozpisanego na każdy dzień (noclegi koniecznie na terenie Polski, Litwy, Białorusi lub Ukrainy) Tutaj zastrzeżenie: maksymalnie 2 noclegi mogą być w tej samej miejscowości Uzasadnienie: wycieczka ma mieć charakter bardziej objazdowy niż stacjonarny.

9. Po odbytej wycieczce odbędzie się jej ostateczne rozliczenie.

10. Uczestnikami wycieczki mającymi prawo do  dofinansowania mogą być inne osoby np. seniorzy, osoby z towarzystw i stowarzyszeń współpracujących z szkołą. Dobrze gdyby byli przewodnikami, swoistymi świadkami historii mogącymi opowiedzieć młodzieży o ciekawostkach dotyczących zwiedzanych miejsc. Ale to od dobrej woli organizatora wycieczki czyli Dyrektora szkoły zależy ewentualna obsada miejsc wolnych w posiadanym limicie dofinansowania (50 osób na wycieczkę), a zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży jest priorytetem.

11. Uwaga dla osoby  rozliczającej fundusz programu: Domyślnie każda szkoła zgłaszająca chęć dofinansowania do wycieczki będzie miała zarezerwowaną maksymalną kwotę dofinansowania (18 000 PLN) Po ostatecznym rozliczeniu wycieczki (pkt 9)  - jeśli koszt dofinansowania będzie niższy niż 18 000 - to kwota różnicy wróci do puli funduszu umożliwiając finansowanie wycieczek szkołom z listy rezerwowej.

 
 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Już XVIII wieczna Komisja Edukacji Narodowej zalecała, aby w wychowaniu zwracać uwagę na to, aby uczniowie najpierw poznali swój kraj, a dopiero później kraje sąsiednie. W XIX wieku w czasie zaborów wycieczki krajoznawcze przeciwdziałały wynaradawianiu Polaków. Hasło powstałego w 1906 Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego brzmiało "Przez poznanie do umiłowania kraju, przez umiłowanie do czynów ofiarnych". Turystyka nie tylko była przyjemną modą, ale poprzez swoje walory edukacyjne, wychowawcze, społeczne, patriotyczne i sportowe formowała lepszego człowieka - obywatela gotowego poświęcić wiele dla Ojczyzny i bliźnich. Niestety obecnie te szczytne ideały ulegają dewaluacji. Szczególnie w młodym pokoleniu mamy coraz więcej indywidualistów skupionych wyłącznie na sobie. Z nich wyrastają ludzie, których coraz więcej dzieli niż łączy z współobywatelami. Łączy może jeszcze język polski, ale wspólny kod kulturowy już zanika. Nie ma tu nic dziwnego skoro coraz częściej młodzież szybciej poznaje Disneyland pod Paryżem niż Warszawę czy Gdańsk z Westerplatte  (nie wspominając już o ważnych dla naszej kultury Wilnie i Lwowie). To wstęp do kosmopolityzmu. Niniejszy projekt ma być pierwszą kropla wody, która drążąc skałę spróbuje skorygować tą zgubną dla naszej polskiej wspólnoty tendencję.
Celami projektu są:
1. Zapoznanie młodzieży z ojczystą przyrodą, zabytkami, muzeami.
2. Zachęcenie do wycieczek po Polsce i po dawnych Kresach Wschodnich, które w ostatnich latach są wypierane przez wycieczki zagraniczne.
3 Promowanie turystyki krajoznawczej jako ciekawej i pożytecznej formy aktywności.
4. Wspomaganie procesu dydaktycznego. Dobrze zaplanowana wycieczka powinna współgrać z programem szkolnym, szczególnie w zakresie niektórych przedmiotów (jęz. polski, historia, geografia, fizyka).
5. Dotacja odciąży budżet domowy rodziny.
6. Przemieszczanie się z miejsca na miejsce to dobra lekcja samoorganizacji dla młodego człowieka. Uczy dyscypliny i współpracy
w grupie.
7.  Aktywne przemieszczanie się z miejsca na miejsce z dużą ilością bodźców z zewnątrz może pomóc w zwalczaniu plagi wśród młodzieży - tj. nadmiernego  korzystania z gadżetów elektronicznych (przynajmniej na czas trwania wycieczki - ale kropla drąży skałę...)
8. W wariancie gdyby w wycieczce uczestniczyli seniorzy lub starsi opiekunowie - może być zbudowana integracja międzypokoleniowa.
9. Taka wycieczka sama w sobie jest  dobrą lekcją wychowania obywatelskiego i patriotycznego.
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie regulaminu funduszu To wynagrodzenie dla realizatora, który ułoży szczegółowy regulamin Funduszu Wycieczek. Jeśli koszt będzie większy/mniejszy to odpowiednio zmniejszeniu/zwiększeniu ulegnie kwota bazowa Funduszu Wycieczek. 5 000,00 PLN
Koszty obsługi systemu Obsługa funduszu wymaga nieco uwagi i zaangażowania realizatora. Ten koszt można oszacować na 1,5% wartości bazowej funduszu. Wypadałoby ok. 225 pln/1 wycieczkę co powinno wystarczyć. 27 000,00 PLN
Fundusz Wycieczek do wykorzystania Przy założeniu, że średnia refundacja wycieczki wyniesie ok. 15 000 pln, z programu może skorzystać ok. 120 krakowskich szkół. 1 800 000,00 PLN
1 832 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie regulaminu Funduszu Zlecone realizatorowi projektu Styczeń, luty 2020
Zaplanowanie obsługi Funduszu Wybranie i przeszkolenie osoby/osób, które będą zajmować się obsługą administracyjną i finansową Funduszu. Marzec 2020
Start i obsługa działania Funduszu Szkoły przysyłają plany i terminy wycieczek (pierwszeństwo mają szkoły , które wcześniej się zgłoszą i mają bliższe terminy wycieczek). Kwiecień 2020 - do wyczerpania Funduszu
Koniec Projektu Po wyczerpaniu puli z Funduszu, ewentualnie jeśli kwota pozostała w Funduszu będzie znikoma i zabraknie chętnych szkół do skorzystania z tej resztkówki. Grudzień 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu będzie sprzyjać zapoznaniu młodzieży z ojczystą przyrodą, zabytkami, muzeami. Będzie elementem wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Zachęci do wycieczek po Polsce i Kresach Wschodnich. Przyczyni się do promowania turystyki krajoznawczej jako ciekawej i pożytecznej formy aktywności. Realizacja projektu może pomóc w zwróceniu uwagi młodzieży na inną formę spędzania wolnego czasu niż nadmierne korzystanie z gadżetów elektronicznych. Podróżowanie to dobra lekcja samoorganizacji, dyscypliny, współpracy w grupie.
1 832 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×