Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 53:

Ścieżka rowerowa przez skwer wzdłuż Alei Trzech Wieszczów

Projekt odrzucony: Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, : 1. Poprowadzenie drogi dla rowerzystów w szerokim pasie dzielącym jezdnie jest rozwiązaniem niestandardowym, które stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami projektowymi ulic. Rozwiązania nietypowe generują zwiększoną liczbę konfliktów i zdarzeń drogowych (brak znajomości rozwiązania, nawyku kierujących itp.). W pasie dzielącym jezdnie znajduje się drzewostan, który może ograniczać widoczność rowerzystów na przecięciach z jezdnią, których na odcinku Alei Trzech Wieszczów jest dużo. Problematyczne są zwłaszcza nawrotki, przez które nie projektuje się przejść czy przejazdów dla rowerzystów. Przejazdy dla rowerzystów przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizację zmniejszą powierzchnię akumulacji (prowadzenie ścieżki dla rowerów bliżej jednej z krawędzi jezdni umożliwia objęcie przejazdu sygnalizacją, natomiast dla relacji przeciwnej znajdować się będzie na powierzchni akumulacyjnej. Należy spodziewać się konfliktów między rowerzystami a pojazdami poruszającymi się w relacjach poprzecznych do Alei Trzech Wieszczów. Ponadto należy zwrócić uwagę, że relacje skrętne w lewo z Alei będą wykonywane jako kolizyjne z ruchem rowerowym przy niekorzystnym układzie geometrycznym (wzajemna widoczność, niestandardowa lokalizacja punktów kolizji). Należy zaznaczyć, że infrastruktura rowerowa zaplanowana w proponowanym śladzie nie zapewni komfortowych warunków ruchu rowerowego ze względu na wspomniane względy bezpieczeństwa oraz efektywności sterowania. Ok. 15 przecięć z ruchem kołowym będzie realizowane przy założeniu dopuszczalnej kolizji z ruchem pojazdów. W pozostałych miejscach sygnalizacja świetlna stanowić będzie istotną barierę w płynnym poruszaniu się rowerzystów. Zapewnienie bezkolizyjnych przejazdów przez cały ciąg oznaczać będzie drastyczne pogorszenie warunków ruchu dla wszystkich uczestników ruchu. Realizacja przedmiotowego zadania pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w istniejącym oznakowaniu i infrastrukturze sygnalizacyjnej, co z kolei wiąże się z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu, który z uwagi na bezpieczeństwo ruchu oraz konieczność zapewnienia efektywności organizacji ruchu zgodnie z §8 ust. 5 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), nie może zostać zatwierdzony. 2. Zasadne zachowanie wszystkich roślin, które znajdują się w Alejach Trzech Wieszczów szczególnie tych, które zostały posadzone na zieleńcach na odcinku od Mostu Dębnickiego w kierunku ul. Piłsudskiego, posiadają nie tylko walory estetyczne ale również pełnią ważną funkcję w walce z zanieczyszczeniami powietrza ,do nasadzeń użyto roślin pyłochwytnych które mają za zadanie filtrować powietrze. Na podstawie § 16. ust. 1 pkt. 6 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwałą nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019 r., który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności zadanie opiniuje się negatywnie. Dodatkowo informujemy, że rowerową alternatywę dla Alej Trzech Wieszczów stanowi tzw. Aleja Dwóch Kółek, która wiedzie przez ulice o małym natężeniu ruchu, przez park Krakowski i Błonia aż do Wisły. W ciągu ww. trasy w ostatnich latach wprowadzono wiele udogodnień dla rowerzystów (m.in. dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych Wniosek pn. „ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Alei Trzech Wieszczów” był składany w edycji BO 2015r jako projekt ogólnomiejski i został również w 2015r zaopiniowany negatywnie i odrzucony, Opinia sporządzona w oparciu o pozyskane opinie : Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu , Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum

Opis projektu

Celem jest zbudowanie ścieżki rowerowej biegnącej środkiem skweru przez Aleje Trzech Wieszczów i w końcu łączącej pozostałe ścieżki w sensowną sieć. W ramach tego projektu każdym skrzyżowaniu dodane będą też urządzenia umożliwiające wjazd na ścieżkę. Skrzyżowania to Kościuszki/Zwierzyniecka, Piłsudskiego/Focha, Reymonta, Czarnowiejska, Karmelicka, Łobzowskia, Krowoderska, Długa.

Na każdym skrzyżowaniu będą ulokowane przejazdy umożliwiające jazdę umożliwiając kontynuację jazdy ścieżką wzdłuż Alei (kosztem nieznacznego przesunięcia linii czerwonego światła dla samochodów jadących w poprzek Alei i znajdujących się już na skwerze)
Dodatkowe przejazdy umożliwiające wjazd na ścieżkę zostaną dodane w miejscach gdzie to konieczne (okazuje się, że tych miejsc nie jest wiele, gdyż rowery będą mogły wjeżdżać na ścieżkę z przecznic, wykorzystując zielone światło dla ruchu w poprzek Alei).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wszystkie ścieżki po zachodniej stronie miasta biegną tylko w kierunku wschód-zachód. Rowerem nie można (inaczej niż z Rynku Głównego) zgodnie z przepisami dojechać na przykład w rejon krakowskich uczelni (AGH, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Pedagogiczna, Fizyka UJ i wiele innych). Podobnie jest z innymi miejscami zlokalizowanymi w rejonie drugiej obwodnicy - dla rowerów dostępne są one tylko w osi Rynek Główny - peryferia. Co prawda istnieje ścieżka idąca przez ulice Włóczków i Oleandry (jako jedyna - w dobrym kierunku), ale w praktyce ścieżka ta nie istnieje, choć figuruje oficjalnie na planie ścieżek. Jedyny jej widoczny fragment to przejazdy rowerowe w rejonie Focha i 3 Maja, zaś przebieg (według planu) jest bardzo nieregularny i potrafi prowadzić ludziom przez podwórka zamiast przez przestrzeń publiczną (np. przejazd z Ulicy Włóczków na Senatorską).
Dziesiątki rowerów przeciskają się więc po Alejach wąskimi chodnikami przed pierzeją kamienic, bo nikt nie będzie ryzykował życia jadąc pasem drogowym, gdzie limit prędkości 50 km/h jest mocno teoretyczny.
Wykorzystanie skweru na budowę ścieżki nie będzie wymagało wielkich nakładów finansowych. Teren jest pusty i płaski (można ominąć nasadzoną roślinność nie niszcząc jej). Dodatkowo w zupełności wystarczy tu ścieżka asfaltowa z podkładem z kruszywa, a na znacznym odcinku można wykorzystać już biegnący środkiem (za szeroki i raczej pusty) chodnik (okolice ulicy Łobzowskiej i Krowoderskiej). Trzeba domalować przejazdy rowerowe i dorobić do nich światła zsynchronizowane z przecznicami Alei lub przejściami dla pieszych (i tak już w kilku miejscach takie przejazdy są). Ponadto po zrealizowaniu zadania system ścieżek w rejonie skrzyżowania Kościuszki/Zwierzyniecka lub Czarnowiejskiej w końcu będzie konsystentny. Obecnie przejazdy rowerowe kończą się tam "w powietrzu" - czyli na chodniku, gdzie rowerem już jechać nie wolno. Budowę można przeprowadzić bez ingerencji w obecne samochodowe pasy ruchu (bez utrudniania ruchu na Alejach). Zmiany na jezdniach będą dotyczyły wyłącznie oznakowania poziomego, ewent. korekt krawężników.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt infrastruktury związanej z planowaną ścieżką rowerową Wykonanie projektu inwestycji 25 000,00 PLN
Wykonanie modyfikacji sygnalizacji skrzyżowań Naniesienie znaków poziomych w rejonach skrzyżowań 30 000,00 PLN
Oznakowanie pionowe Montaż znaków pionowych 40 000,00 PLN
Budowa ciągu ścieżki rowerowej Realizacja prac związanych z wytyczeniem, utwardzeniem i położeniem nawierzchni ścieżki rowerowej. Naniesienie oznakowania poziomego ścieżki rowerowej. Działania można połączyć z już zgłoszonym PROJEKTEM OGÓLNOMIEJSKIM NR 6, wówczas koszt będzie mniejszy. 600 000,00 PLN
Przebudowa skrzyżowań Wykonanie najazdów przez pasy zieleni, przebudowa krawężników 100 000,00 PLN
Modyfikacja sygnalizacji świetlnej Dodanie sygnalizatorów dla ścieżki rowerowej (system sterowania ten sam, bo połączone ze światłami dla samochodów) ) 130 000,00 PLN
925 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Budowa ścieżki rowerowej na skwerze Realizacja prac związanych z wytyczeniem, utwardzeniem i położeniem nawierzchni ścieżki rowerowej oraz naniesieniem znaków poziomych na ścieżce 2020
Modyfikacja skrzyżowań Wykonanie najazdów, montaż dodatkowych sygnalizatorów świetlnych wraz z przyłączami, zmiana oznakowania poziomego skrzyżowań. 2020

Galeria

925 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×