Projekt ogólnomiejski NR 57:

Zbudujmy Park Łokietka dla małych i dużych

Projekt odrzucony: Wydział Skarbu Miasta odpowiedzialny jest za gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład trzech zasobów: Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa- miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa m.in. zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność), zawieraniem umów dzierżawy, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o informacje do Wydziału Skarbu Miasta w sprawie przedmiotowego projektu, który w odpowiedzi wykluczył możliwość realizacji ww. projektu uzasadniając, że przedmiotowa działka nr 55, obr. K-45 jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania od 22.04.2002 r. decyzją Wojewody Małopolskiego RR.VIII.PZ.7720/1-269/02. W związku z powyższym, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. §16. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. W. Łokietka/Oboźna/Składowa

Opis projektu

Wspomniana działka jest wpisana na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod parki. Dlatego projekt zakłada stworzenie parku z alejkami asfaltowymi, latarniami, aby z parku można było korzystać również po zmroku, ławkami, koszami na śmieci. Dzięki stworzeniu szerszych alejek asfaltowych dzieci będą mogły korzystać z rolek oraz rowerów. Część parku zostanie zagospodarowana na wyjście z psami, gdzie powstaną specjalne kosze na nieczystości psie. Dla najmniejszych powstanie plac zabaw. Natomiast dla starszych oraz seniorów powstanie strefa z przyrządami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, stoły do ping-ponga tak, by każdy mógł spędzić aktywnie czas.


Na działce jest już piękne starodrzewie, które można wypielegnować, aby wypoczynek w parku był bezpieczny. W razie potrzeby można dosadzić krzewy oraz rośliny ozobne.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W okolicy działki znajduje się przede wszystkim zabudowa wielorodzinna. W ostatnich latach ciągle przybywa również dużo nowych bloków mieszkalnych. Przestrzeń staje się coraz bardziej zabetonowana. Mieszkańcy miasta, szczególnie najbliższych okolic mogliby wypoczywać w nowopowstałym parku miejskim. Już teraz mieszkańcy korzystają z tego terenu jako z dzikiego parku. Niestety nie jest on dostosowany i bezpieczny, szczególnie dla dzieci czy osób niepełnosprawnych. 
Uporządkowany i bezpieczny park mógłby służyć wszystkim mieszkańcom Krakowa.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Część projektowa wraz z inwentaryzacją zieleni 50 000,00 PLN
Wykonanie sieci energetycznej podziemnej wraz z latarniami 200 000,00 PLN
Wyrównanie terenu oraz pielęgnacja drzewostanu 100 000,00 PLN
Wykonanie alejek asfaltowych 200 000,00 PLN
Wykonanie placu zabaw dla dzieci 100 000,00 PLN
Wykonanie strefy ćwiczeń 200 000,00 PLN
Zamontowanie ławek i koszy na śmieci 50 000,00 PLN
900 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Cześć projektowa wraz inwentaryzacją zieleni pierwszy kwartał 2020r. 01-03.2020
Wykonanie pielęgnacji drzew kwiecień 2020 04.2020
Wykonanie sieci energetycznej, zamontowanie latarni, wyrównanie i uprzątnięcie terenu drugi kwartał 2020r. 04-06.2020
Wykonanie alejek asfaltowych lipiec 2020 07.2020
Wykonanie placu zabaw oraz zamontowanie urządzeń do ćwiczeń, ławek, koszy sierpień - wrzesień 2020 08-09.2020
900 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×