Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 59:

Rozbudowa monitoringu dla bezpiecznego Krakowa

Projekt odrzucony: Zgodnie z pkt 4 i 6 § 16 uchwały nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, zgłoszony projekt nr BO.OM.94/19 nie może zostać zrealizowany. W 2019 roku dokonana zostanie ewaluacja systemu monitoringu wizyjnego, gdzie ocenie poddany zostanie wpływ kamer na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz podjęta zostanie decyzja, co do dalszych kierunków rozwoju tego narzędzia w Krakowie. W ramach ewaluacji wytypowane zostaną kolejne obszary na terenie Miasta, w których będą instalowane kamery systemu nadzoru otwartej przestrzeni publicznej. Ewentualna dalsza rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego planowana na rok 2020 musi być skoordynowana z rozwojem infrastruktury teletechnicznej, w tym z dalszą rozbudową sieci światłowodowej. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. 1. monitoring wizyjny należy stosować „(…)jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”. Przywołując 39 punkt preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” (…)Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami”, w związku z czym monitoring wizyjny należy traktować jako jeden z elementów wielu innych działań zmierzających do budowy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a jego instalacja musi opierać się na obiektywnych przesłankach wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w danym rejonie.  

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rozbudowa systemu monitoringu w Krakowa poprzez zainstalowanie i utrzymanie monitoringu miejskiego w lokalizacjach o największych potrzebach poprawy bezpieczeństwa będzie na podstawie danych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

Opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez rozbudowę systemu monitoringu miasta Krakowa. Zainstalowanie i utrzymanie monitoringu miejskiego w lokalizacjach o największych potrzebach poprawy bezpieczeństwa będzie na podstawie danych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez możliwość szybszej reakcji służb porządkowych (m.in. Policji, Straży Miejskiej) i ratowniczych (m.in. Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
2 mln zł - instalacja i utrzymanie 50 punktów monitoringu miejskiego na terenie Krakowa Rozbudowa systemu monitoringu w Krakowa poprzez zainstalowanie i utrzymanie monitoringu miejskiego w 50 lokalizacjach o największych potrzebach poprawy bezpieczeństwa na podstawie danych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu technicznego dla Krakowa I-szy kwartał po wyborze projektu => wykonanie projektu technicznego dla 50 lokalizacji monitoringu w Krakowie; I-szy kwartał po wyborze projektu
Montaż instalacji monitoringu w Krakowie kolejny II - III kwartał po wyborze projektu => montaż instalacji monitoringu w Krakowie; kolejny II - III kwartał po wyborze projektu
Przyłączenie i uruchomienie punktów monitoringu w Krakowskim systemie IV kwartał po wyborze projektu => przyłączenie i uruchomienie punktów monitoringu w Krakowskim systemie. IV kwartał po wyborze projektu
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×