Projekt ogólnomiejski NR 68:

JASNE, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwar Kurlandzki nad Wisłą w Krakowie, od Mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego „Dąbie”.

Opis projektu

Rewitalizacja Bulwaru Kurlandzkiego (od Mostu Kotlarskiego do Stopnia „Dąbie”) ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Piękne, jasne i bezpieczne bulwary z zachowaniem naturalnej dzikości brzegu rzeki poprzez rekultywację zieleni, alejek, małej architektury oraz systemem monitoringu i oświetlenia staną się atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa, gości krakowian i turystów.
 
Proponowane zadanie zakłada realizację:


Oświetlenie  
Instalacja lamp oraz innego oświetlenia od Mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego „Dąbie” na alei spacerowej oraz przy ścieżce rowerowej. Oświetlenie powinno być dostosowane do każdej ze stref. Lampy powinny uwzględniać zmieniający się charakter tego miejsca, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie budowane będzie Centrum Muzyki w Krakowie wraz z nowym ponad 5 hektarowym parkiem oraz kampusem Akademii Muzycznej. Oświetlenie powinno być spójne z koncepcjami dla zaplanowanych ww. inwestycji tworzących nową tożsamość dla tego fragmentu miasta. Proponuje się, aby oświetlenie podkreślało charakter miejsca, walory i funkcji terenu. Np. oddzielając wizualnie i ciąg pieszy od rowerowego,  punkty świetlne, iluminacje. Ze względy na ochronę naturalnych siedlisk zwierząt w parku Grzegórzeckim proponuje się, aby na fragmencie ścieżki przy parku odejść od mocnego oświetlenia, a wprowadzić delikatne oświetlenie ledowe ścieżki rowerowej

 


Fot.1. Fot. Andrzej Banaś/Dziennik Polski
Fot.2. Ledowa ścieżka rowerowa, www.studioroosegaarde.net

 
Rewitalizacja ciągów pieszych i rowerowych
Podstawowym celem jest poprawa funkcjonalności ciągów pieszo-rowerowych. Projekt zakłada niezbędne wyrównanie i remont alei spacerowej na całej długości bulwarów (około 1,1 km), w tym z systemem odprowadzania wody opadowej. Aleje spacerowe są pełne dziur, stojącej wody, błota, a przez to niebezpieczne. Projekt zakłada także budowę zejścia/zjazdu dla pieszych i wózków z wału od ulicy Zieleniewskiego, który jest jednym z głównych ciągów pieszych prowadzących nad Wisłę z tej części miasta. Projekt zakłada także wykonanie oznaczenia poziomego ścieżki rowerowej i alei spacerowej w okolicach Stopnia Wodnego „Dąbie”.
 
System monitoringu
Instalacja kamer (na Moście Kotlarskim w kierunku Stopnia Wodnego „Dąbie” oraz kamery ze Stopnia Wodnego „Dąbie” w kierunku Mostu Kotlarskiego oraz w okolicy mostu kolejowego. Ta część bulwarów to niejednokrotnie droga powrotów z pracy, ze szkoły wielu mieszkańców okolicznych osiedli oraz miejsce rekreacji, także po zmroku. Dlatego koniecznym jest zapewnienie bezpieczeństwa w formie prewencji poprzez instalacje systemu monitoringu miejskiego.
 
Zieleń naturalna
Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej, a także nasadzeń traw ozdobnych i rewitalizację nabrzeża poprzez dodatkowe nasadzenia gatunków roślinności wodnej występującej w tym rejonie, szczególnie kwitnącej np. kosaćce żółte. Gatunki zieleni powinny być zaprojektowane na poziomach bliskich rzece, ale dobrane z myślą o ich czasowym zalewaniu. Swobodnie zaprojektowana zieleń wzdłuż bulwarów nawiązywać powinna  do unikalnej „dzikiej” przyrody. Naturalny pas zieleni nabrzeżnej zapewni ochronę siedlisk dla mieszkającego tam ptactwa wodnego: łabędzi i kaczek.

Fot. Kosaciec żółty to jedna z roślin występująca na brzegu Bulwaru Kurlandzkiego

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego

UZASADNIENIE PROJEKTU

„Czarna dziura” w zagospodarowaniu bulwarów
Od lat problem jest ten sam  - odcinek od Mostu Kotlarskiego do Stopnia Dąbie jest najbardziej zaniedbanym fragmentem bulwarów i korzystanie z niego jest utrudnione oraz niebezpieczne. Obecnie ta część krakowskich bulwarów nad Wisła stanowi swego rodzaju „czarną dziurę” w przeciwieństwie do bulwarów w okolicach Galerii Kazimierz czy Parku Dąbie, które są oświetlone i odpowiednio zagospodarowane. Mieszkańcy skarżą się, że nad rzeką niewiele się dzieje, a przez brak oświetlenia „strach” tamtędy spacerować, biegać, jeździć na rowerze. Natomiast bulwary wiślane to najważniejsza przestrzeń w Krakowie, jest najbardziej obleganym miejscem rekreacyjnym w mieście – tak przez mieszkańców, jak i jego gości. Korytarz rzeki pełni funkcje przewietrzania miasta i jest doskonałym miejscem na wypoczynek w centrum miasta. Niestety brak odpowiedniej infrastruktury uniemożliwia w pełni korzystanie z tego pięknego terenu. Kluczowym elementem jest zła jakość nawierzchni ścieżek, alogiczne przejście przy stopniu wodnym (tama) na Dąbiu oraz brak bezpieczeństwa – oświetlenia, monitoringu wizyjnego.

Projekt odpowiada na kluczowe potrzeby mieszkańców:
BEZPIECZEŃSTWOrealizacja projektu zapewni bezpieczeństwo korzystania z atrakcyjnych terenów zielonych w centrum miasta. Ta część miasta w ostatnich latach bardzo intensywnie się rozwija. Od kiedy powstała „Przystań na plaży”, pokazuje że w sezonie wiosenno-letnim mieszkańcy i turyści bardzo chętnie spędzają czas w tej części bulwarów. Wobec rosnącej ich liczby istotnym jest zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ I POŁĄCZENIA - najistotniejszym elementem projektu jest naprawa istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej. Niestety, w sezonie jesienno-zimowym, a także miesiącach ciepłych, po zmroku teren jest niedostępny. Osoby uprawiające sport po zmroku są narażone na poruszanie się na tym obszarze „po omacku”, co jest i niebezpieczne, i niekomfortowe a nawet zniechęcające do aktywności fizycznej. Realizacja projektu zapewni też dostępność dojścia/dojazdy osobom niepełnosprawnym i rodzinom z wózkami dla dzieci.

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ - zrewitalizowanie odcinka bulwarów wiślanych pozwoli na zwiększenie oferty dla Krakowian w zakresie aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie biegania, nordic – walking, jazdy na rowerze, korzystania z siłowni w plenerze, psiego wybiegu. Zagospodarowany teren rozwinie ofertę bezpiecznego wypoczynku. 

WIZERUNEK - OCHRONA KRAJOBRAZU i METROPOLITARNE ZNACZENIE - cel projektu zgodny jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr LXXXI/1240/13 RMK z dn. 11.10.2013 r. w sprawie uchwalenia MPZP obszaru "BULWARY WISŁY". Dolina Wisły stanowi główną oś terenów otwartych w Krakowie, a Bulwary Wisły obejmujące jej urbanistyczne wnętrze kształtują tożsamość miasta i decydują o jego metropolitalnym znaczeniu. Dlatego też zostały one wyodrębnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego. Zagospodarowanie tego obszaru podporządkowane ma być ochronie jego krajobrazu. Rozwój funkcji bulwarów ma być związany ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej, rowerowej, ale także wodnej. W tej części bulwarów planowana jest także budowa Centrum Muzyki, campusu Akademii Muzycznej oraz Parku Grzegórzeckiego. Należy zatem o proponowanym projekcie myśleć w kategoriach odpowiedniej wizytówki miasta i kolejnym kroku do odpowiedniego zagospodarowania bulwarów.

 
MIASTO OTWARTE NA RZEKĘ – WARTOŚĆ SPOŁECZNA

Znalezione obrazy dla zapytania project for public spacesOrganizacja Project for Public Spaces przedstawiła dziesięć cech, które powinna posiadać dobrze zaprojektowana przestrzeń nabrzeży w miastach (waterfront) co nazywane jest "Mocą Dziesiątki". Według organizacji na idealnie zaprojektowanym całym nabrzeżu powinny być zaproponowane mieszkańcom różnorodne funkcje/ciekawe miejsca/aktywności. Są to czynności, które mogą wykonywać użytkownicy danej przestrzeni lub obiektu w każdym momencie użytkowania, niezależnie od pory dnia czy roku.  Po zidentyfikowaniu dziesięciu „celów”, okoliczni mieszkańcy, firmy, organizacje społeczne i inni interesariusze zaczynają definiować zastosowania i działania, które chcą zobaczyć w każdym miejscu. Należy pamiętać o ważnych atrybutach wysokiej jakości przestrzeni publicznej w takim miejscu czyli łatwość dotarcia zarówno z lądu, jak i wody oraz posiadanie funkcji zarówno komercyjnej i rekreacyjnej. Nie można także zapominać o najprostszych funkcjonalnościach: ławkach, leżakach, koszach na śmieci, oświetleniu. Istotną cecha jest poza tym organizowanie różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych, artystycznych, które wpływają na integrację. Bulwary wiślane posiadają niesamowity potencjał, aby stać się takim idealnym miejscem!

 

Projekt posiada zgodę Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na instalację oświetlenia.(załącznik).
 
Autorzy projektu: Mateusz Kowacki, Agnieszka Kijanka, Monika Firlej-Balik, Krzysztof Markiel.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zaprojektowanie przestrzeni Dokumentacja projektowa 2020-2021
Wykonanie prac 2022-2023

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu zakłada poprawę funkcjonalności bulwarów wiślanych. Dzięki montażowi oświetlenia i monitoringu, znacząco poprawi się bezpieczeństwo osób przebywających na bulwarach. Dodatkowo rewitalizacja zieleni wpłynie na estetykę przedmiotowego terenu.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×