Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 80:

Na rolkach wzdłuż Wisły

Projekt odrzucony: Ocena merytoryczna zgłoszonego wniosku: NEGATYWNA Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że podczas weryfikacji propozycji zadania, w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/179/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r., zgodnie z treścią § 16 pkt 4) w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, wniosek pn.: „Na rolkach wzdłuż Wisły” opiniuje się negatywnie. W chwili obecnej w Budżecie Miasta Krakowa na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej – Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata kolejne znajduje się zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie”, obejmujące swoim zakresem wnioskowany odcinek ul. Niepołomskiej. W związku z powyższym połączenie ul. Niepołomskiej z Al. Pokoju zostanie zrealizowane w ramach ww. inwestycji.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Niepołomska 42

Opis projektu

Projekt zakłada realizację 120 m brakującego fragmentu ścieżki rowerowej "Mogiła-Plaza" (od strony al. Pokoju). Fragment ten ma umożliwić dostęp do trasy dla rolkarzy. Jest to niewielki odcinek ścieżki, a znacznie ułatwiłby poruszanie się. Zwłaszcza aktualnie, gdzie miasto stawia na rozwój ekologii, zdrowego trybu życia oraz korzystania z urządzeń transportu osobistego (UTO). 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie brakujący fragment ścieżki stwarza trudności dla osób poruszających się na rolkach, a zwłaszcza dla dzieci czy początkujących. Ponadto jazda po drodze gruntowej powoduje nadmierne zużywanie się łożysk w rolkach. Brak dokończonej trasy rowerowej może powodować również wypadki na tym odcinku. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa nawierzchni drogi rowerowej Wykonanie nawierzchni asfaltowej łączącej aleje Pokoju z trasa rowerową Mogiła-Plaza 130 000,00 PLN
130 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie publiczne Zamówienie publiczne dla realizacji odcinka trasy III Kwartał 2019
Realizacja zadania Realizacja zadania III/IV Kwartał 2019

Galeria

130 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×