Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 109:

Aktywny Krakus

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28a

Dodatkowe lokalizacje: ZSO 8, ul. Na Błonie 15d SWFiS AGH, ul. Piastowska 26a

Opis projektu

Propozycja zadania o charakterze sportowym w ramach 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Krakowa jest propozycją partycypacji obywatelskiej, której główną ideą jest zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców Krakowa bez względu na wiek, płeć, umiejętności wraz z współczesnymi trendami sportu amatorskiego z uwzględnieniem holistycznego podejścia do aktywności fizycznej człowieka.
Zadanie jest skierowane do wszystkich mieszkańców. którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoją aktywność fizyczną w oparciu o udział w zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, a także ze wsparciem i udziałem fizjoterapeutów oraz dietetyków.
Projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych dyscyplin sportowych takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, lacrosse, unihokej, bule, gimnastyka, joga, fitness, crossfit, biegi, nordic walking, wspinaczka, ćwiczenia ogólnorozwojowe z zakresu zdrowego kręgosłupa.
Zajęcia odbywać się będą nie tylko w dni powszednie ale również w soboty i niedziele biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania dorosłych uczestników zajęć. Spotkania treningowe odbywać się będą w 10 grupach w ilości ok. 8 treningów w miesiącu - 2 treningi tygodniowo, każdy trening będzie trwał 60 minut.

Na potrzeby zadania wytypowano następujące grupy docelowe ( podzielono je wiekowo ): 4 grupy mieszane dla dorosłych, 3 grupy dziewczynek ( 1 grupa w wieku 6-9 lat, 1 grupa w wieku 10-13 lat, 1 grupa w wieku 14-18 lat ), 3 grupy chłopców ( 1 grupa w wieku 6-9 lat, 1 grupa w wieku 10-13 lat, 1 grupa w wieku 14-18 lat ).
Dodatkowo w ramach projektu będzie można wziąć udział w wykładach oraz konsultacjach z dietetykiem oraz fizjoterapeutą. Uczestnicy zadania będą mogli korzystać z usług oraz porad fizjoterapeuty w oparciu o ich dyżury w trakcie trwania zajęć w ilości 10h tygodniowo. Podczas tych spotkań beneficjent zadania będzie mógł zasięgnąć porady w temacie odpowiednich zajęć dla siebie, rodzaju wskazanej aktywności, wskazówek, a także pomocy w urazach oraz kontuzjach związanych z uczestnictwem w zadaniu.
Projekt przewiduje przeprowadzenie wykładów dla dzieci i młodzieży - 1 zajęcia tygodniowo ( 1 jednostka czyli 45 minut ), wykładów dla dorosłych - 1 zajęcia tygodniowo ( 2 jednostki czyli 90 minut ). Uczestnicy zadania będą mogli skorzystać ze  wskazówek dietetyka dotyczących zdrowego odżywiania i zmian zachowań żywieniowych. Podczas wykładów i konsultacji beneficjenci zadania będą mogli zasięgnąć porad oraz wskazówek co do odpowiedniego odżywiania się i prowadzenia prozdrowotnego trybu życia. Na wykładach będzie poruszana m.in. tematyka żywności naturalnej oraz żywności przetworzonej, piramidy żywienia i stylu życia, kształtowania prawidłowych postaw żywieniowych, żywienia związanego z wysoką aktywnością fizyczną. Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji dietetycznych - 5h w tygodniu, na konsultacje będą obowiązywały zapisy.
Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową wszystkich mieszkańców Krakowa oraz mają pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia. Mają one na celu również zaszczepiać ducha oraz postawy "fair play" w sporcie oraz w życiu. Projekt zakłada, że udział w zajęciach będzie ogólnodostępny oraz bezpłatny dla zainteresowanych mieszkańców o różnej aktywności fizycznej.
Do realizacji zadania zostały wybrane bardzo popularne dyscypliny sportowe, które w pełni wpisują się w idee projektu. Zespołowe dyscypliny sportowe, które nie tylko usprawniają ale także z uwagi na swoją specyfikę rozwijają intelektualnie poprzez wymuszenie podejmowania szybkich decyzji w krótkiej przestrzeni czasowej oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Ponadto wymaga od trenujących pracy zespołowej co jest bardzo istotną wartością w budowaniu relacji społecznych zarówno w komunikacji pomiędzy osobami z różnych środowisk ekonomicznych, kulturowych, jak i wiekowych. Do zadania zostały również wybrane dyscypliny mniej popularne aby projekt mógł być rozwojowy oraz otwierał się na trendy światowe.
Uzupełnieniem będą zajęcia gimnastyczne, joga, fitness, ścianka wspinaczkowa, które będą miały charakter ogólnorozwojowy, usprawniający ( gibkość, siłę, motorykę ) . Planuje się, że powstanie 10 grup treningowych z rozróżnieniem na kategorie wiekowe, preferencje sportowe.
Z uwagi na to iż planowane zajęcia sportowe mają mieć charakter treningowy planuje się, że do realizacji zadania zostaną zaproszeni trenerzy i instruktorzy sportu oraz obsługa zadania posiadające odpowiednie kompetencje, kwalifikacje, przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne oraz zarządcze.
Proponowane zajęcia pozwolą na poprawę kondycji fizycznej, przeciwdziałanie m.in. otyłości i chorób z niej wynikających, pomogą równoważyć tzw. siedzący tryb życia. Ponadto projekt daje możliwość wyrównania szans i różnic społecznych. W większości przypadków głównym powodem braku możliwości uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych są ograniczenia finansowe oraz selekcja.
Z uwagi na twarde dane statystyczne przedstawiony projekt wpisuje się w istniejącą niszę oraz odpowiada na potrzeby mieszkańców. To właśnie projekty dotyczące sportu, aktywności są tymi, które jako pierwsze wymieniają mieszkańcy jako swoje potrzeby po zapełnieniu piramidy potrzeb Maslowa jako tych w kategorii zarówno samorealizacji jak i niższych szczebli.
Proponowane zajęcia w ramach zadania przede wszystkim stanowią godną uwagi alternatywę dla spędzenia czasu wolnego przed komputerem oraz innymi sprzętami elektronicznymi. Z uwagi na czas trwania zadania ( zadanie całoroczne) oraz jego specyfikę ( zajęcia dla każdej grupy wiekowej- dzieci, młodzieży i dorosłych ), a także jego otwarty charakter należy stwierdzić, że czynniki te spowodują utrwalenie w świadomości mieszkańców znaczenia sportu, aktywnego stylu życia u młodych ludzi oraz jego wpływa na kolejne lata zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne.W oparciu o te założenia i fakty należy stwierdzić, że zadanie osiągnie trwałe rezultaty wpływające korzystnie na jego beneficjentów. Spójna i konsekwentna realizacja zadania wynikać będzie z samej idei zadania oraz zakładanej formy jego realizacji.
Wśród zakładanych rezultatów zadania przede wszystkim należy wskazać:
- bardzo szeroką grupę odbiorców zadania, poprzez to bardzo szeroką promocję zadania, a tym samym regionu jego realizacji ( małopolska, Kraków ),
- integracje środowisk z całego obszaru oddziaływania zadania,
- propagowanie sportu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców Krakowa,
- aktywizacja prospołeczna i socjalizacja poprzez sport,
- poprawienie aktywności społecznej mieszkańców Krakowa,
- oderwanie się od problemów dnia codziennego,
- rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców miasta,
- alternatywa dla rozrywki związanej z wszelakiego rodzaju używkami,
- możliwość unifikacji poprzez znajdowanie wspólnych zainteresowań wśród młodych ludzi,
- zwiększenie świadomości na temat żywienia jak czynnika profilaktycznego w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Krakowa. Z uwagi na jego otwartą formułę beneficjentów zadania możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy - beneficjentów pośrednich i bezpośrednich. Do pierwszej grupy można zaliczyć wszystkich mieszkańców w przedziale wiekowym 6-18 lat oraz dorosłych, którzy wezmą udział w zadaniu. Natomiast do grupy beneficjentów pośrednich można zaliczyć ich rodziców, opiekunów, dziadków, krewnych, przyjaciół, którzy są podmiotami decydującymi o uczestnictwie małoletnich w zajęciach oraz na których życie zadanie ma wpływ. Taki olbrzymi zakres odbiorców w pełni potwierdza uniwersalność projektu, uzasadniając jego realizację we wnioskowanym zakresie. Z uwagi na szerokie ramy projektu, brak czynników dyskwalifikujących i ograniczających do udziału w zadaniu szacuje, że w zadaniu udział weźmie blisko 2000 obywateli Krakowa natomiast jego długofalowy zasięg będzie znacznie większy.
Bezdyskusyjną korzyścią dla mieszkańców będą efekty i rezultaty zadania, a mianowicie: kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka prozdrowotna, walka z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: depresja, apatia, otyłość, cukrzyca, nowotwory, choroby układu kostnego.
Ponadto bardzo istotną korzyścią jest kształtowanie przez sport postaw prospołecznych, obywatelskich, zachowań fair play.
Informacje o zadaniu oraz jego dużej częstotliwości realizacji zamieszczane będą na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, będą tam również promowane.
Jak już wspomniałam przeprowadzone badania oraz ich analiza wskazują na fakt iż dane publikowane przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z czego 80% nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Są to dane bardzo niepokojące i jednocześnie jest to bardzo niski odsetek dzieci mających regularną styczność z sportem. Warto przypomnieć, że zalecana przez WHO dawka ruchu to minimum 6 godzin w ciągu tygodnia. Natomiast badania dotyczące dorosłych mieszkańców są szokujące ponieważ tylko 7% z nich czynnie uprawia sport ( badania nie obejmują sportowców zawodowych ). Proponowane zadanie jest odpowiedzią na brak dostępności do zajęć.
Realizacja proponowanego zadania wyeliminuje argumenty związane z dylematami rodziców związanymi z wyborem pomiędzy zajęciami np. z angielskiego, a sportem bowiem z uwagi na specyfikę zajęć nie będzie takich dylematów bo naszym celem też jest uświadomienie obywatelom, że nie stanowią dla siebie wzajemnie konkurencji i się nie eliminują. Spowoduje to, że wzrośnie ilość dzieci uprawiających sport, a to z kolei da pozytywne skutki w postaci zdrowego, sprawnego społeczeństwa. Należy pamiętać, że rozwój intelektualny młodych obywateli aby był właściwy powinien być wsparty rozwojem fizycznym, ruchowym. Poprzez wydzielaniu się endorfin podczas sportu człowiek uzyskuje stan radości, spełnienia, szczęścia.
Bardzo ważną częścią zadania jest na co dzień ograniczony dostęp mieszkańców Krakowa do wsparcia w postaci konsultacji dietetycznych i fizjoterapeutycznych. Ograniczenia te wynikają z kosztów takich spotkań ze specjalistami. Projekt zakłada darmowy udział beneficjentów w spotkaniach ze specjalistami - dietetykami i  fizjoterapeutami. Uczestnicy projektu będą mogli zapisać się na darmową konsultacje z dietetykiem i zasięgnąć specjalistycznych porad dotyczących zdrowego trybu życia, żywności i aktywności fizycznej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Księgowa + kadrowa ( obsługa finansowo - kadrowa, prace zwiazane z nadzorem, rozliczeniem,pracami sprawozdawczymi realizacji zadania pod względem merytorycznym, formalnym, finasowym) 10 miesięcy x 2 os. x 400 zł 8 000,00 PLN
Promocja zadania Stworzenie i prowadzenie profilu facebook, plakaty, ulotki, koszulki 5 000,00 PLN
Obsługa administracyjna zadania ( obsługa zgłoszeń uczestników, promocja zadania, nadzor nad poproawnościa realizacji zadania, przestrzeganie harmonogramów hal i sali wykładowej) 10 miesięcy x 1 os x 1000 zł 10 000,00 PLN
Wynajem obiektów sportowych oraz dydaktycznych do realizacji zadania Wynajem hali sportowej na 80 treningów w miesiącu x 150 zł x 10 miesięcy, wynajem sali dydaktycznej: 4 zajecia x 10 miesięcy x 240 zł ( zajęcia dla dorosłych) + 4 zajęcia x 10 miesięcy x 120 zł ( zajęcia dla dzieci) 134 400,00 PLN
Wynagrodzenie trenerów, instruktorów 10 grup x 10 miesięcy 80 treningów w miesiącu x 150 zł x 10 miesięcy 120 000,00 PLN
Wynagrodzenie prelegentów, dietetyków Wyklady i konsultacje: 4 zajęcia x 200 zł ( 90 min zajęć dla dorosłych) x 10 miesięcy, Zajęcia dla dzieci: 4 zajęcia x 100 zł ( 45 min zajęć ) x 10 miesięcy, Konsultacje z dietetykiem: 20 godz. konsultacji x 100 zł ( za 90 min ) x 10 miesięcy 32 000,00 PLN
Sprzęt sportowy potrzebny do realizacji zadania Piłki do koszykówki (30 szt), piłki do siatkówki ( 30 szt), piłki do piłki nożnej ( 30 szt), sprzęt do lacrosse (kaski, rakiety - 30 kompletów), skakanka (20 szt), materace (20 szt), kije do unihokeja (20 szt), sprzęt do wspinaczki (20 zestawów), ławeczki (10 szt), 60 000,00 PLN
Trener koordynator ( praca związana z nadzorem całego projektu, pod względem merytorycznym, organizacyjnym, formalno - prawnym, oraz pod względem przebiegu zajęć, dokonania zakupów m.in. sprzętu sportowego do zadania, nadzorowanie zawracia wszelkich niezbędnych umów) 10 miesięcy x 1 os. x 1000 zł 10 000,00 PLN
Apteczka Zakup: opatrunków, plastrów, sztucznego lodu, okładów żelowych, maści i innych środków pierwszej pomocy potrzebnych przy urazach związanych z uprawianiem sportu, izotoniki. 5 000,00 PLN
Woda Zakup wody dla uczestników zadania jako komplementarnego elementu treningu sportowego. Szacunkowa ilość to około 5000 sztuk 10 000,00 PLN
Obsługa fizjoterapeuty dla uczestników zadania 20 konsultacji/miesiąc x 150 zł ( koszt za jedną konsultację) x 10 miesięcy 30 000,00 PLN
424 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koordynacja projektu Koordynacja projektu oraz prowadzenie zapisów uczestników zajęć sportowych, obozów i innych aktywności związanych z realizacją zadania. Nadzór nad realizacją i przebiegiem zadania 2.01-31.12.2020
Wynajem hal sportowych, sal dydaktycznych na wskazanych obiektach Podpisanie umów na wynajem hal i miejsc do prowadzenia zajęć sportowych oraz wykładów 2.01-31.12.2020
Zamówienia i zakupy Zamówienia i zakupy sprzętu sportowego, wody, wyposażenia apteczki 2.01-31.12.2020
Realizacja zajęć sportowych oraz prelekcji w roku 2020 we wszystkich grupach wg harmonogramu Realizacja zajęć wg harmonogramu danej grupy 2.01-30.06 oraz 1.09-31.12.2020
Zatrudnienie trenerów, prelegentów oraz osób wykonujących działania z zakresu obsługi zadania Podpisanie umów z osobami pracującymi przy zadaniu 2.01-31.12.2020
Prace sprawozdawczo-rozliczeniowe Przeprowadzenie prac sprawozdawczo-raportujacych 31.12.2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych o charakterze ogólnorozwojowym, prelekcje związane z żywieniem i stylem życia oraz konsultacje dietetyczne oaz fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Krakowa.
424 400,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×