Projekt ogólnomiejski NR 105:

Poprawa bezpieczeństwa na ul.Rącznej

Projekt odrzucony: PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNO - PRAWNEJ Zadanie nr BO.OM.105/19 Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa na ul. Rącznej OPINIA NEGATYWNA Na podstawie Uchwały Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa - § 16.1 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: Pkt 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §12 ust. 2 do 3 regulaminu Pkt 6) które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Uzasadnienie: Wskazane zadanie polega na przebudowie ul. Rącznej na odcinku od ul. Płk Barty do ul. Kotówka tj. na długości ok. 250 mb wraz z budową obustronnych chodników, budową kanalizacji opadowej, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Celem realizacji zadania niezbędne jest przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego tj.: opracowania dokumentacji projektowej dla docelowego układu drogowego, uzyskania decyzji administracyjnej, realizacji robót budowlanych. Wymagane parametry drogi zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie to szerokość obustronnych chodników 2,0 m i szerokość jezdni min. 6 m, z odpowiednimi poszerzeniami na łukach. W związku z powyższym może zaistnieć sytuacja wejścia w tereny prywatne – szczególnie na odcinku od ul. Płk Barty do ul. Czeczotta po stronie północnej drogi, co potwierdzają również założenia obowiązującego mpzp obszaru Rybitwy Północ. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok. 3 750 000 zł. Z uwagi na duży koszt realizacji ograniczenie zadania do krótszego odcinka jest bezzasadne (biorąc również pod uwagę fakt, że całkowita długość odcinka ul. Rącznej do przebudowy to ok. 650 mb).

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rączna, Kraków, Polska

Opis projektu

Przebudowa ulicy Rącznej na odcinku od ul. Płk. Barty do ul. Kotówka wraz z budową kanalizacji opadowej, budową chodników po obu stronach ulicy o szer. 2m ( z ewentualnym zwężeniem), przebudową zjazdów, przekładkami lub zabezpieczeniem kolidującego uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociągi, gaz). Jest to brakujący odcinek ulicy Rącznej, który nie posiada kanalizacji opadowej oraz chodników i przy większych opadach pieszy nie ma jak dojść do swojej posesji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Rączna jest główną drogą dojazdową do Osiedla Przewóz oraz alternatywną drogą do ul. Śliwiaka, pozwalającą użytkownikom ruchu drogowego na wyjazd z Krakowa w kierunku Rzeszowa, Niepołomic, Wieliczki. Ulica ta generuje ogromny ruch samochodowy, który ze względu na brak chodników oraz kanalizacji opadowej jest bardzo niebezpieczny dla pieszych. Inwestycja ta pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych, którzy ze względu na uruchomienie w tej okolicy nowych zakładów pracy, mają ogromny problem z bezpiecznym dotarciem do pracy, czy też do innych miejsc przesiadkowych komunikacji miejskiej. Również w tej okolicy znajduje się kilka hosteli oraz jest to popularna okolica do wynajmu mieszkań przez pracowników pobliskich przedsiębiorstw, studentów, turystów. Dla nich poruszanie się z walizkami po drodze bez chodników stanowi nie lada wyzwanie, zwłaszcza podczas deszczu oraz w nocy, kiedy są praktycznie niewidoczni dla kierujących pojazdami. przebudowa ulicy będzie nawiązywała do ciągu już wyremontowanej części ulicy Wrobela i Rącznej. Ze względu na intensywny rozwój tego obszaru, powstawanie nowych obiektów mieszkalnych, handlowych, usługowych, rekreacyjnych (Kąpielisko Brzegi) przebudowa tej ulicy jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom w szczególności dzieci oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt przebudowy wraz z wykonaniem robót Przygotowanie projektu przebudowy oraz przebudowa ulicy wg projektu 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu przebudowy II-Iv kwartał 2020
Realizacja inwestycji Wykonanie robót budowlanych II-IV kwartał 2021

Galeria

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×