Projekt ogólnomiejski NR 75:

Rewitalizacja zielonej strefy parkowej przy Forcie Bronowice

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka nr 167/57 obr. 2 Krowodrza, położona w bliskim sąsiedztwie Fortu Bronowice. W MPZP oznaczona jako ZP.1.

Opis projektu

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej niezbędne uzgodnienia.
 2. Dokładne usunięcie z gruntu pozostałości gruzu, śmieci i wystających elementów metalowych.
 3. Uzupełnienie ogrodzenia.
 4. Miejscowe wyrównanie i uzupełnienie podłoża, ale z zachowaniem naturalnej rzeźby terenu.
 5. Wykonanie prac rozbiórkowych oraz konserwacji obiektów zdatnych do pozostawienia. Stan obiektów zostanie poddany analizie, a wszelkie działania będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników strefy parkowej przy Forcie Bronowice.
 6. Utworzenie tzw. integracyjnej strefy gier oraz mini miasteczka rowerowego. Pokrycie terenu betonowej rampy planszami do gier chodnikowych oraz mini miasteczka rowerowego. Modułowe elementy wykonane z antypoślizgowych materiałów termoplastycznych.
 7. Wydzielenie strefy dla psów (w razie zaistnienia takiej konieczności).
 8. Zaprojektowanie i budowa ciągów pieszych (alei spacerowych), przystosowanych również do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 9. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parkowego.
 10. Uzupełnienie trawy oraz nasadzenie roślin.
 11. Zamontowanie obiektów małej architektury, w tym stojaków na rowery.
 12. Powyższe działania stanowią wytyczne autora Budżetu Obywatelskiego, konkretne rozwiązania zostaną skonsultowane na etapie prac projektowych.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na powyższym terenie Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził już wstępne prace porządkowe oraz pielęgnację istniejącego drzewostanu.
Została wysiana łąka kwietna, ustawione ławki i kosze na śmieci.
Niestety pomimo dotychczas poniesionych nakładów, teren ten nadal wymaga uporządkowania i odpowiedniego zagospodarowania, tak aby można było z niego  bezpiecznie korzystać.
Mieszkańcy Bronowic a także innych dzielnic Krakowa coraz liczniej odwiedzają ten zielony teren, który już zaczął spełniać funkcję spacerową.
Wolą mieszkańców jest, aby w przyszłości spełniał on również funkcje rekreacyjną i edukacyjną oraz stanowił część powstającego Parku Bronowice.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami 100 000,00 PLN
Realizacja zadania 1 900 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę 2020
Realizacja Realizacja zadania wg opracowanego projektu 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zrealizowanie założeń projektu pozwoli na zachowanie elementów historii Bronowic. Odwiedzający teren zielony mieszkańcy będą mieli okazję odpocząć w uporządkowanym terenie. Dodatkowo wykonanie tego projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie ogólnodostępnych terenów zielonych.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×