Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 104:

Rug Space na Warszawskiej

Projekt odrzucony: Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 1 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 16 ust. 1 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - pkt. 4, „które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta - pkt. 6, „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności” Wnioskowany projekt zakłada stworzenie przestrzeni współdzielonej i współużytkowej przed budynkiem Politechniki Krakowskiej w formie „shared space” bądź strefy zamieszkania, co wymagałoby rezygnacji z sygnalizacji świetlnej. W chwili obecnej ulica Warszawska stanowi ciąg , który odciąża skrzyżowanie ulic: Pawia/Szlak/Kalinowskiego i w godzinach szczytu przenosi natężenie rzędu 400 P/h. Przy tak znacznym natężeniu ruchu rezygnacja z sygnalizacji świetlnej wiązałaby się z niewydolnością układu drogowego w rejonie tego skrzyżowania, a proponowana w projekcie wspólna przestrzeń byłaby zakorkowana i nie spełniałaby swojej funkcji na przedmiotowym odcinku. Ponadto we wskazany rejonie jest zapewniony bezpieczny ruch pieszych i pojazdów poprzez szerokie ciągi piesze i drogi rowerowe, a obie strony ulicy łączą wyposażone w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe. Dodatkowo na ul. Warszawskiej planowany jest parking Kiss&Ride przeznaczony dla autobusów turystycznych. Z opinii Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu (zarządzającego ruchem na drogach publicznych w Krakowie) wynika, że dbając o wszystkich uczestników ruchu, projekt organizacji polegający na stworzeniu przestrzeni wspólnej dla wszystkich uczestników ruchu na przedmiotowym odcinku ul. Warszawskiej nie może zostać zatwierdzony z uwagi na konieczność zapewnienia efektywności organizacji ruchu zgodnie z § 8 ust. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r, poz. 784). Ponadto Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, nie przewiduje przeniesienia przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowanego przed budynkiem Politechniki Krakowskiej. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności osób o ograniczonej mobilności, musi zostać zapewniona krawędź peronowa do wsiadania i wysiadania. Nie dopuszcza się by pasażerowie wysiadali wprost na jezdnię, z uwagi na znaczącą różnicę wysokości pomiędzy podłogą pojazdu , a jezdnią.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obszar od syglalizacji świetlnej na ulicy Warszawskiej do skrzyżowania z ulicą Szlak.

Opis projektu

Celem projektu ”Rug Space na Warszawskiej” jest stworzenie przestrzeni współdzielonej i współużytkowej przed budynkiem głównym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Pawią w Krakowie.
Pojęcie „shared space” coraz częściej pojawia się, gdy mowa jest o planowaniu przestrzennym europejskich miast. Jest to przestrzeń, która pozwala na jednoczesne poruszanie się w niej pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów czy pojazdów transportu zbiorowego i dzięki temu wprowadzająca znaczne uspokojenie ruchu.
Przykłady miast, które testowały rozwiązanie wskazują na to, że na współdzielonych ulicach zarówno piesi jak i kierowcy są bardziej uważni i zachowują większą ostrożność, mając świadomość, że poruszają się po ulicy wraz z innymi użytkownikami ruchu.
Aktualnie przestrzeń jest niekomfortowa dla pieszych oraz rowerzystów. Zlokalizowany w tamtym miejscu przystanek autobusowy zmusza wysiadających użytkowników autobusu do przejścia po ścieżce rowerowej.
Projekt ma na celu :
− zmniejszenie dominacji samochodów w przestrzeni publicznej i wprowadzenie efektywnego ograniczenia prędkości
− spowodowanie, że u wszystkich uczestników ruchu obniży się skłonność do podejmowania ryzykownych działań (nagminne łamanie prawa poprzez przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu dzięki możliwości poruszania się pieszych bez ograniczeń)
− zwiększenie ilości obiektów małej architektury
− zaprojektowanie jednolitej nawierzchni na całej opracowywanej przestrzeni
− zmniejszenie bariery jaką stanowi ulica dla pieszych korzystających z kampusu politechniki jak i okolicznych usług
− usunięcie sygnalizacji, które spowoduje znacznie szybszy czas dotarcia na drugą stronę ulicy
− stworzenie estetycznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Metody i zakres pomiarów
Pomiar ruchu pieszego na ulicy Warszawskiej z rozróżnieniem na pieszych przechodzących w kierunku z oraz do Politechniki Krakowskiej, a także na pieszych przechodzących przez wyznaczone przejście oraz poza nim.
Pomiary zostały wykonane przez 3 osoby, obserwujące ruch pieszy przed Politechniką w dn. 19.12.2018 r. (środa) w godzinach rannych oraz popołudniowych, w których na podstawie badań z poprzednich lat stwierdzono największy udział pieszych w ruchu podczas dnia. Przedziały czasowe obejmowały godziny od 11 do 12 oraz od 14 do 15. Obserwacji poddana została ulica Warszawska od przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ulicą Szlak.
 
Wyniki pomiarów natężenia ruchu pieszego na ul. Warszawskiej
Podczas pomiaru notowano liczbę pieszych przechodzących przez ulicę Warszawską w dwóch kierunkach w stronę Politechniki Krakowskiej oraz w kierunku przeciwnym. Rozróżniając przy tym pieszych przechodzących na wyznaczonym przejściu i poza nim. Pomiary odbywały się w dwóch przedziałach czasowych, rano i popołudniu.
 
Analiza zaobserwowanych problemów
Największy problem, który zaobserwowaliśmy stanowi nieprzepisowe przejście na ulicy Warszawskiej. Podczas pomiarów ogólny odsetek pieszych przechodzących poza przejściem dla pieszych wynosi aż 16%. Jest to dosyć wysoki odsetek, nakłaniający do przyszłych zmian. Głównym problemem jest zbyt krótki czas trwania jednego cyklu sygnału zielonego na przejściu dla pieszych, co powoduje, że większość pieszych nie jest w stanie przekroczyć przejścia na czas, wtedy piesi ułatwiają sobie trasę, skracają czas, co jest po prostu dla nich bardziej wygodne, a przy tym nielegalne. Następnym problemem, który szybko został zauważony, jest złe rozmieszczenie przystanku autobusowego. Nie dość, że pasażerowie wysiadający z autobusu wysiadają prosto na trasę rowerową, co utrudnia ruch zarówno pieszym jak i rowerzystom, to pasażerowie wysiadający z autobusu chcąc przekroczyć ulicę, przechodzą zaraz za autobusem przez jezdnie, zamiast udać się na przejście dla pieszych, co powoduje zwiększenie ryzyka na potrącenie, czy wypadek. Poniżej zamieszczone zostało zdjęcie z 2013 wykonanego w ramach projektu KNSK, które pokazuje ślady na śniegu, które wyznaczają trasy pieszych, możemy tu zaobserwować wymieniony już problem. W tym czasie przejście na teren kampusu Politechniki z północnej strony budynku było zamknięte. Jest to wejscie znajdujące się najbliżej przejścia dla pieszych. Wspomniane badania wykazały że jedynie 9% osób w tamtym czasie korzystało z przejścia dla pieszych. Obecnie odsetek osób łamiących przepisy jest większy lecz problem nadal jest poważny.
Cel ankiety
Celem ankiety było poznanie opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa
oraz przekształcenia przestrzeni ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pawią, a ul. Szlak
(na przeciw kampusu Politechniki Krakowskiej) w przestrzeń przyjazną dla wszystkich użytkowników – przestrzeń współdzieloną tzw. shared space. 
Raport z ankiety został stworzony na potrzeby subprojektu „Rug Space na Warszawskiej” realizowanego przez członków grupy KNSK.

Forma/metodyka realizacji badania
Ankieta była udostępniana głównie na platformach internetowych (strona na facebooku KNSK i PK oraz na Instagramie oraz na Platformie Komunikacyjnej miasta Krakowa).
Ankieta była jednorazowa i zawierała pytania zamknięte (jednokrotnego/ wielokrotnego wyboru) oraz pytania otwarte.

Próba badawcza
Wyniki ankiet pochodzą z okresu od 4.01.2019r do 27.01.2019r.
Uzyskaliśmy 638 odpowiedzi na ankiety. Trzy ankiety zostały odrzucone ze względu na nieodpowiednie odpowiedzi.
 
Wnioski
Spośród ankietowanych przeważającą grupę stanowili studenci w wieku 18-25 lat.
Jak wynika z przeprowadzonego badania ponad połowa respondentów(57%) nie zna takiego rozwiązania jak shared space i uważają oni, że takie rozwiązanie wprowadzi zamieszanie oraz zwiększy się ilość wypadków. Jednak większość pytanych osób (62,2%) uważa,
że wprowadzenie shared space jest dobrym rozwiązaniem na ul. Warszawskiej.
Osoby, które są przeciwne wprowadzaniu shared space na ul. Warszawskiej uważają, że lepiej gdy wszystkie pasy ruchu są dokładnie odkreślone dla każdego użytkownika ruchu, jako alternatywne rozwiązanie proponują wprowadzenie strefy zamieszkania, ponieważ takie rozwiązanie jest znane wszystkim uczestnikom ruchu. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
nawierzchnia 1800m2 100 000,00 PLN
drzewa (platany/klony) sztuk ok.12 5 400,00 PLN
oświetlenie uliczne sztuk ok. 6 60 000,00 PLN
stojak rowerowy sztuk ok. 5 5 000,00 PLN
kosz na odpady sztuk ok. 8 20 000,00 PLN
ławka wolnostojąca z donicą sztuk ok. 6 45 000,00 PLN
235 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wprowadzenie nowej nawierzchni, ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz nasadzenie zieleni. Druga połowa 2020 roku maj 2020 - wrzesień 2020

Galeria

235 400,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×