Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 150:

BEZPIECZNE MIEJSCE SPOTKAŃ

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Lokal w centrum miasta, posiadający co najmniej trzy sale, z dostępem do kuchni, toalety. Lokal powinien być wyposażony w lustro weneckie oraz niezbędny sprzęt do monitorowania spotkań.

Opis projektu

Ze względu na rosnącą liczbę rodzin, w których dochodzi do konfliktów około rozwodowych oraz konfliktów dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej, rośnie liczba rodziców i dzieci, którzy są pozbawieni swobodnej możliwości spędzania ze sobą czasu. W takiej sytuacji albo sąd rodzinny albo jeden z rodziców wymaga, aby kontakty dziecka i rodzica odbywały się pod nadzorem osoby monitorującej przebieg spotkania. Taki wymóg jest stawiany w sytuacji, gdy w sposób szczególny trzeba zadbać o dobro i bezpieczeństwo dziecka. Mogą być to sytuacje, gdy rodzic po długiej rozłące nawiązuje relację z dzieckiem lub w sytuacjach, gdy opieka rodzicielska została ograniczona z powodu wcześniejszego niewywiązywania się w sposób prawidłowy z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Coraz częściej można zaobserwować również sytuację, gdy przedłużający się rozwód rodziców i ich wzajemny konflikt uniemożliwia swobodny kontakt dziecka z rodzicem.

 

Bezpieczne Miejsce Spotkań wychodzi naprzeciw potrzebie odbudowania i podtrzymywania więzi w rodzinach, przy jednoczesnym zadbaniu o potrzeby dziecka i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa.


Spotkania w Bezpiecznym Miejscu Spotkań są monitorowane przez specjalistę pracy z rodziną - psychologa, pedagoga, asystenta rodziny, który obserwuje spotkanie za lustrem lub w obrazie z kamery. Osoba obserwująca może ingerować w przebieg spotkania tylko w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Obserwacja nie ma na celu stawiania diagnoz, ani nie jest oddziaływaniem terapeutycznym. Nad przebiegiem spotkania czuwa specjalista pracy z rodziną - psycholog, pedagog lub asystent rodziny. Z każdego spotkania jest sporządzana notatka dotycząca przebiegu spotkania. Przygotowana przez prawnika odpowiednia dokumentacja i procedura przechowywania dokumentów będzie zabezpieczona w odpowiedni sposób przez realizatora zadania. Niezbędne artykuły biurowe będą zabezpieczone po stronie realizatora zadania.

 

Rodzic uczestniczący w spotkaniach może również dodatkowo skorzystać z konsultacji ze specjalistami pracy z rodziną - psychologiem, pedagogiem lub asystentem rodziny na temat przebiegu spotkania. Celem takiej konsultacji jest wsparcie w zakresie m.in. sposobów komunikacji z dzieckiem, wspólnej zabawy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości psychologicznych dziecka, a także omówienie innych ważnych dla rodzica kwestii. Konsultacje te są dodatkowym, niezależnym wsparciem dla rodzica korzystającego ze spotkań w Bezpiecznym Miejscu Spotkań.


Miejsce, w którym odbywają  się spotkania powinno spełniać warunki potrzebne do przeprowadzania spotkań monitorowanych z polecenia sądu rodzinnego. Powinno być zatem wyposażone w lustro weneckie, kamerę, nagłośnienie oraz gry i zabawki przydatne w czasie spędzania czasu dziecka z rodzicem. Powinien być również dostęp do kuchni i toalety. Odpowiedni lokal wyposażony w lustro weneckie i sprzęt monitorujący leży po stronie realizatora zadania.


Bezpieczne Miejsce Spotkań funkcjonowałoby przez cały tydzień, włącznie z weekendami. O czasie trwania spotkania i jego częstotliwości decydowałby sąd rodzinny lub konkretne potrzeby danej rodziny.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzieci mogą być pozbawione naturalnego, swobodnego kontaktu z rodzicami z wielu powodów. Do najczęstszych należy sytuacja około rozwodowa. Gdy rozwód następuje w okolicznościach ostrego, przedłużającego się konfliktu pomiędzy rodzicami, wówczas może dojść do wstrzymania możliwości spotkań rodzica z dzieckiem na długi okres czasu. Wznowienie kontaktów następuje wówczas najczęściej z decyzji sądu rodzinnego, który określa czas, miejsce i częstotliwość takich spotkań. Jeśli widzenie się z dzieckiem ma odbywać się w sposób kontrolowany, wówczas jedynym możliwym sposobem jest spotkanie w obecności kuratora sądowego. Drugim najczęstszym powodem jest rozłąka spowodowana ograniczeniem władzy rodzicielskiej z powodu nierealizowania w sposób prawidłowy przez rodzica zadań opiekuńczo-wychowawczych. Wówczas dziecko trafia do systemu opieki zastępczej: rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jeśli w wyniku terapii lub innych oddziaływań leczniczych rodzic biologiczny jest zdolny do starań o odzyskanie pełni władzy rodzicielskiej, wówczas istnieje możliwość aby spotykał się z dzieckiem i odbudowywał relację. Najczęściej spotkania takie odbywają się w miejscach wyznaczonych przez instytucje typu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W praktyce bywało, że spotkania takie odbywały się w sali, w której jednocześnie spotykało się kilku rodziców z dziećmi. Innym rozwiązaniem są spotkania w obecności pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej lub przy koordynatorze do spraw rodzin zastępczych. Innym przykładem sytuacji, gdy kontakt rodzica z dzieckiem został przerwany i musi być ponownie nawiązany są sytuacje długiej rozłąki z powodu pracy za granicą lub z powodu odbywania kary w więzieniu. Wówczas również może istnieć potrzeba, aby relacja taka została odbudowana w sposób monitorowany przez specjalistę pracy z rodziną. Możliwość odbywania spotkań w tych wszystkich wypadkach w miejscu, które zostało specjalnie do tego stworzone jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze Bezpieczne Miejsce Spotkań jest tak zaaranżowane, aby spotkania mogły odbywać się w intymnej atmosferze. W spotkaniu uczestniczy tylko jedna rodzina w jednym czasie. Spotkania są obserwowane przez lustro. Osoba obserwująca spotkania nie dokonuje w trakcie spotkania diagnozy. Obserwuje przebieg spotkania pod kątem zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dziecku. Po spotkaniu lub w jego trakcie, gdy zachodzi taka konieczność, może porozmawiać z rodzicem na temat tego w jaki inny, bardziej skuteczny sposób może przebiegać kontakt z dzieckiem: jakie zabawy będą bardziej odpowiednie do wieku i rozwoju dziecka, jakie tematy rozmów będą bardziej adekwatne, itd. Miejsce może służyć więc rodzicom i dzieciom z terenu Krakowa, którzy z różnych powodów potrzebują spotkać się w warunkach specjalnie do tego stworzonych. Może wyjść naprzeciw potrzebom zarówno osób, które mają orzeczony przez sąd rodzinny sposób spotkań z dzieckiem, jak również może pomóc rodzicom, którzy dobrowolnie chcą, aby ich kontaktom przyglądał się specjalista. Dzięki takiemu miejscu mieszkańcy Krakowa będą mogli nieodpłatnie skorzystać z dodatkowej pomocy, która obecnie w takiej formie nie występuje, a jeśli odbywają się podobne spotkania (np. w obecności kuratora), są one kosztowne i nie każdy rodzic może sobie pozwolić na taki wydatek. Istotne i zasadne byłoby, aby takie zadanie było realizowane na terenie Krakowa w sposób ciągły. Należy wziąć pod uwagę, że sąd może nakazać odpłatne spotkania, czego rodzice muszą być świadomi. Bezpieczne Miejsce Spotkań może być miejscem, które rodzice mogą wykorzystać jako nakaz sądu. W Krakowie można skorzystać z bezpłatnych spotkań rodziców i dzieci, ale dotyczy to rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. Bezpieczne Miejsce Spotkań jest kierowane do szerszego grona odbiorców. Podjęcie współpracy z sądem da możliwość rozszerzenia narzędzi, jakimi sąd może się posłużyć przy nakazach monitorowanych spotkań.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
PROWADZENIE SPOTKAŃ Prowadzenie przez specjalistę Bezpiecznego Miejsca Spotkań poprzez nadzór, monitorowanie spotkań (średnio 40 h w miesiącu, 100 zł = 1 h spotkania) 48 000,00 PLN
INDYWIDUALNE KONSULTACJE Prowadzenie indywidualnych konsultacji przez specjalistów dla rodzin potrzebujących dodatkowego wsparcia (średnio 20 h w miesiącu, 100 zł = 1 h konsultacji) 24 000,00 PLN
PROMOCJA Promocja (druk ulotek, informacja w mediach) 2 000,00 PLN
KOORDYNACJA Koordynacja (zarządzanie finansowe i merytoryczne usługą, pozyskiwanie rodzin, działania promocyjne, 800 zł=1 miesiąc) 10 400,00 PLN
UTRZYMANIE MIEJSCA SPOTKAŃ Utrzymanie pomieszczenia (częściowa opłata za najem lokalu+media+sprzątanie, 700 zł=1 miesiąc) 8 400,00 PLN
ZAKUP WYPOSAŻENIA Zakup kamery do monitorowania spotkań rodziców z dziećmi zgodnie z zaleceniami (2000 zł=1 sztuka), zakup zabawek i gier dla dzieci, artykułów plastycznych, zakup poczęstunku - napoje, przekąski (2000 zł) 4 000,00 PLN
OBSŁUGA PRAWNA Przygotowanie dokumentacji przez prawnika związanej z realizacją spotkań (około 10 h, 150 zł=1 h pracy) 1 500,00 PLN
98 300,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
PROMOCJA WYDRUK ULOTEK I PLAKATÓW, ROZPOWSZECHNIANIE ULOTEK I PLAKATÓW, PROMOCJA INFORMACJI W MEDIACH GRUDZIEŃ 2019-GRUDZIEŃ 2020
PROWADZENIE SPOTKAŃ PROWADZENIE, MONITOROWANIE I NADZOROWANIE SPOTKAŃ DZIECI Z RODZICAMI GRUDZIEŃ 2019-GRUDZIEŃ 2020
KOORDYNACJA KOORDYNACJA REALIZACJI DZIAŁAŃ, ZARZĄDZANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE, PROWADZENIE REKRUTACJI RODZIN GRUDZIEŃ 2019-GRUDZIEŃ 2020
UTRZYMANIE MIEJSCA SPOTKAŃ UTRZYMANIE MIEJSCA SPOTKAŃ POPRZEZ CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYNAJMU LOKALU, MEDIA, SPRZĄTANIE GRUDZIEŃ 2019-GRUDZIEŃ 2020
ZAKUP WYPOSAŻENIA ZAKUP KAMERY DO MONITOROWANIA SPOTKAŃ, ZAKUP ZABAWEK I GIER DLA DZIECI, ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH, ZAKUP POCZĘSTUNKU - NAPOJE, PRZEKĄSKI STYCZEŃ 2020-GRUDZIEŃ 2020
OBSŁUGA PRAWNA PRZYGOTOWANIE PRZEZ PRAWNIKA PRAWNEJ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM SPOTKAŃ, ZWŁASZCZA Z NAKAZU SĄDU GRUDZIEŃ 2019
INDYWIDUALNE KONSULTACJE PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI I JAKOŚCI SPOTKAŃ Z DZIEĆMI STYCZEŃ 2020-GRUDZIEŃ 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Stworzenie niezależnego od systemu pomocy społecznej miejsca, w którym rodzice będą mogli spotkać się ze swoim dzieckiem, pozwoli na zaspokojenie potrzeb rodzin w tym zakresie, wynikających z faktu nieistnienia takiego miejsca na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Walorem ustanowienia miejsca spotkań jest to, że byłoby ono zbliżone w swojej aranżacji do warunków domowych, co przyczyniłoby się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa dziecka, a korzystanie z niego byłoby całkowicie bezpłatne.
powrót