Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 76:

REHABILITACJA W DOMU PACJENTA SENIORA

Projekt odrzucony: W wyniku oceny merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono, iż zgłoszona propozycja zadania nie spełnia wymogu określonego w § 16 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 Regulaminu w sprawie budżetu obywatelskiego. Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5). Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1 do pkt 11 oraz wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Ponadto, opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii Prezesa ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto, odnośnie zadań z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2019-2021 Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”. Ww. Uchwała stanowi dokument o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie planowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. W uchwale tej brak jest programu polityki zdrowotnej w tym zakresie. Zgłoszony projekt został negatywnie zweryfikowany, ponieważ nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2019-2021 ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: miasto Kraków - w domu pacjenta

Opis projektu

Osoby w wieku starszym  narażone są bardziej na różnego rodzaju schorzenia narządów ruchu. Wiele wymaga zabiegów szpitalnych ; typu
operacja kolan kręgosłupa , wymiany stawu biodrowego / endoprotezy/,. Po zabiegach pacjent aby dojść do pełnej sprawności wymaga szybkiej
rehabilitacji, w celu osiągnięcia pełnej sprawności. Zbyt długi termin oczekiwania na rehabilitację wyklucza odzyskanie pełnej sprawności.
Szpital , który będzie wypisywał pacjenta mógłby zaproponować dalszą rehabilitację w domu pacjenta. Zakres usługi określi lekarz prowadzący.
Korzyść dla pacjenta byłaby nieoceniona.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba realizacji w/w projektu jest niezbędna dla pacjentów - seniorów po zabiegach narządów ruchu kręgosłupa itp. Czas oczekiwania wynosi nawet parę miesięcy.  Zdajemy sobie sprawę , że pewne zabiegi winny mieć ciągłość. W ten sposób spora ilość osób mogłaby uzyskać profesjonalną pomoc, w krótkim czasie nie wychodząc z domu. Nie bez znaczenia będzie komfort psychiczny, poza korzyścią wymierną jaką będzie szybszy powrót do zdrowia

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Pakiet 10 wizyt po 60 min. dla 1 osoby koszt 1 godziny w pakiecie orientacyjnie 1000zł .Przewidywana ilość osób biorąca udziłl w projekcie 1000 osób 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy projektu w formie konkursu Ogłoszenie konkursu na wykonanie zadania I kwartał 2020 r
Sporządzenie listy osób wymagających rehabilitacji Nadzór na wykonaniem zadania ; miejskie jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Krakowa i MOPS I połowa 2020 r.
Wykonanie działań rehabilitacyjnych wydawanie zleceń dla wytypowanych rehabilitantów II połowa 2020 r.
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×