Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 79:

zwiększenie przepustowości hydraulicznej syfonu pod rz.Wilgą

Projekt odrzucony: Podstawą odrzucenia jest § 16 ust. 1 pkt 7) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr XI/197/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Według zgłoszonego wniosku grunty pod rzeką Wilgą stanowią własność Skarbu Państwa i są w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na podstawie opinii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK SA) rozbudowa syfonu pod rzeką Wilgą nie ma obecnie uzasadnienia, ponieważ jako pojedynczy element układu hydraulicznego nie zapewni oczekiwanego zwiększenia bezpieczeństwa osiedla Podwawelskiego. Analizy dotyczące podtopień osiedla Podwawelskiego wykonane przez MPWiK SA przy udziale Politechniki Krakowskiej wykazały, że najpewniejszym zabezpieczeniem osiedla przed kolejnymi zalaniami w przypadku zamknięcia przelewów burzowych będzie budowa pompowni NWS (na wysokie stany) w rejonie górnej głowicy syfonu pod rzeką Wilgą przy ul. Zatorskiej.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica VIII, kolektor miejski MPWiK , ujście rzeki Wilgi

Opis projektu

Ułożenie dodatkowych rurociągów kanalizacyjnych w celu zlikwidowania istniejącego "wąskiego gardła" na głównym kolektorze miejskim. Zapobiegnie nadciśnieniu w kolektorze i katastrofalnemu zalewaniu   ściekami piwnic m.in. na terenie Osiedla Podwawelskiego (ul. Komandosów) analogicznego do powodzi kanalizacyjnej w maju 2010 r. Pozwoli ewentualnie zrezygnować z planowanej budowy dużej  przepompowni ścieków powyżej syfonu i zrzutowi części nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły..

Projekt sugeruje konieczność rozbudowy istniejącego kolektora PWS w celu oczyszczania wszystkich ścieków z prawobrzeżnej części miasta na nowo rozbudowanej oczyszczalni ścieków PLASZÓW II. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ochrona istniejącej zabudowy mieszkaniowej prawobrzeżnego Krakowa przed zalewaniem ściekami przy wysokich stanach wody w rz.. Zmni9ejszenie zanieczyszczenia spiętrzonego odcinka rz. Wisły w obrębie Krakowa. Pełne wykorzystanie nowo rozbudowanej oczyszczalni ścieków  Płaszów IIochrona  morza Bałtyckiego (Konwencja Helsinska).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
całość zadania orientacyjny koszt realizacji zadania 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zwiększenie przepustowości hydraulicznej syfonu na kolektorze PWS pod rz. Wilgą zwiększenie przepustowości hydraulicznej syfonu na kolektorze PWS pod rz. Wilgą 01.01.2020
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×