Projekt ogólnomiejski NR 107:

Zadbamy o oczy seniorów

Projekt odrzucony: W wyniku oceny merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt zadania nie spełnia wymogu określonego w § 16 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ww. Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5). Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1 do pkt 11 oraz wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Ponadto, opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii Prezesa ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto, odnośnie zadań z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2019-2021 Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”. Ww. Uchwała stanowi dokument o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie planowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. W uchwale tej brak jest programu polityki zdrowotnej w tym zakresie. Propozycja zadania została negatywnie zweryfikowana, ponieważ zgłoszony projekt nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2019-2021 ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dodatkowe lokalizacje: Przychodnia Ujastek

Opis projektu

 Zadbamy o oczy seniorów w sposób szybki i nowoczesny. Skrócimy nie tylko czas oczekiwania na konsultację okulistyczną, ale także zminimalizujemy liczbę wizyt do placówek medycznych. Otoczymy seniorów profesjonalną teleopieką. Wystarczy jedna wizyta do przychodni POZ "Ujastek", gdzie  zbadamy dno oka u 300 pacjentów w wieku 55+. Lekarz POZ przy pomocy urządzenia do telemedycyny wyśle wynik do okulisty w "Żeromskim", który natychmiast opisze i zleci dalsze leczenie.
Dostęp do badania okulistycznego w ramach NFZ jest dziś utrudniony poprzez wielomiesięczne kolejki. Badanie pozwoli na ocenę dna oka i leczenie pacjentów internistycznych z chorobami naczyń (nadciśnienie tętnicze,miażdżyca) oraz chorobami metabolicznymi takimi jak cukrzyca. Badanie to ma również korzyść profilaktyczną. Można dzięki niemu ocenić ryzyko wystąpienia np. udaru mózgu czy zawału serca.
Dzięki temu badaniu mieszkańcy w sposób bezinwazyjny, nieobciążający, szybki i profesjonalny otrzymają dostęp do badania dna oka z zaleceniami okulisty.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na konsultację okulistyczną w ramach NFZ należy czekać średnio pół roku. Projekt pozwoli na zbadanie aż 300 seniorów z Krakowa w sposób szybki i nieinwazyjny z wykorzystaniem telemedycyny. Skrócimy nie tylko czas oczekiwania na konsultację okulistyczną, ale także zminimalizujemy liczbę wizyt do placówek medycznych. Zbadamy bowiem oczy seniorów bez skierowania, po badaniu pacjent od razu otrzyma kompleksowy opis wyniku i zalecenia lekarza.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynajęcie urządzenia wraz z obsługą Koszt wynajęcia urządzenia wynosi 50 zł/1 pacjent 15 000,00 PLN
Ocena wraz z konsultacją lekarza okulisty Koszt - 200 zł/1 pacjent 60 000,00 PLN
Koszty biurowo-organizacyjne Koszt- 50 zł/1 pacjent 15 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
rejestracja i badanie pacjentów Rejestracja i badania pacjentów odbywać się będą na bieżąco w okresie październik-grudzień 2019 r. październik-grudzień 2019 r.
90 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×