Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 158:

Nowy plac miejski przed budynkiem Politechniki Krakowskiej

Projekt odrzucony: Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 1 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 16 ust. 1 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - pkt. 4, „które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta - pkt. 6, „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności” Wniosek uzyskał negatywne opinie Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Transportu Publicznego, Wydziału Planowania Przestrzennego Wnioskowany projekt zakłada zamknięcie i przebudowę fragmentu ulicy Warszawskiej przed budynkiem Politechniki Krakowskiej w celu utworzenia placu, który będzie służył pieszym i rowerzystom. Zarządzający ruchem na drogach publicznych w Krakowie (WMIR) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.z 2017 r, poz. 784), dbając o wszystkich uczestników ruchu nie wyraża zgody na zamknięcie ul. Warszawskiej na wnioskowanym fragmencie w istniejącym układzie sieci drogowej, ze względu na bezpieczeństwo ruchu oraz konieczność zapewnienia efektywności układu komunikacyjnego. W przypadku zmiany organizacji ruchu polegającej na zamknięciu ul. Warszawskiej, projekt organizacji ruchu nie może zostać zatwierdzony z uwagi na konieczność zapewnienia efektywności organizacji ruchu zgodnie z § 8 ust. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. Ponadto planowane są zmiany organizacji ruchu na ul. Warszawskiej, które będą uwzględniały wprowadzenie t.zw. parkingu Kiss&Ride dla autobusów oraz przedłużenie drogi dla rowerów przez skrzyż. Ul. Warszawskiej z ul. Szlak będzie dostępny tylko jeden pas ruchu, co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13 z póź. zm.), organizator transportu publicznego w Krakowie (ZTP), który wypełnia zadania zgodnie z art. 8 w/w ustawy nie wyraża zgody na likwidację przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowanego przed budynkiem Politechniki Krakowskiej. Wskazana lokalizacja proponowanego placu miejskiego (od skrzyż. z ul. Pawią do wjazdu do garażu podziemnego apartamentowca Angel City), nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) . W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie mpzp obszaru „Kleparz”, sporządzanym na podstawie uchwały nr XL/701/16 Rady miasta Krakowa z dnia 30.06.2016 r, wskazana lokalizacja znajduje się w: terenie dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych symbolem KDD.30 i terenie dróg publicznych klasy dojazdowej z torowiskiem tramwajowym, oznaczonym symbolem KDLT.3. Zgodnie z zapisem § 165 ust. 2 ustaleń projektu planu „tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe wraz z przynależnymi odpowiednio drogowymi obiektami inżynierskimi i instalacjami, służącymi potrzebom zarządzania drogą, prowadzeniu i obsłudze ruchu drogowego oraz ochronie akustycznej przyległych terenów. Z tego względu, Wydział Planowania Przestrzennego negatywnie opiniuje możliwość lokalizacji placu miejskiego przed budynkiem Politechniki Krakowskiej.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Warszawska - od skrzyżowania z ulicą Pawią do wjazdu do garażu podziemnego apartamentowca Angel City

Opis projektu

Projekt zakłada zamknięcie fragmentu ulicy Warszawskiej przed budynkiem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Zwolniona przestrzeń pozwoli przebudować cały plac, który będzie służył pieszym i rowerzystom.
Na niebiesko został oznaczony fragment ulicy Warszawskiej, który powinien zostać zamknięty z przeznaczeniem na nowy plac miejski. Na czerwono zaznaczono propozycję nowego przebiegu drogi dla rowerów wraz z pasem rowerowym i śluzą przy skrzyżowaniu. Abu zapewnić dojazd do podziemnego garażu pod budynkiem Angel City dalsza cześć ulicy Warszawskiej zostanie zamieniona z jedno- na dwukierunkową. 
Ostateczny wygląd placu powinien zostać ustalony na warsztatach zorganizowanych dla mieszkańców i studentów. To oni będą głównymi użytkownikami, więc najlepiej wiedzą czego dokładnie będą potrzebować. Warsztaty powinny składać się z analizy otoczenia w miejscu lokalizacji placu oraz z części projektowej. Warsztaty powinien prowadzić odpowiednio przygotowany moderator ze wsparciem eksperckim. Zasadnym wydaje się przeprowadzenie konsultacji we współpracy z wykładowcami i studentami Politechniki Krakowskiej. Dzięki temu zostanie zapewniony bardzo wysoki standard nowej przestrzeni. Patronem nowego placu powinna zostać osoba związana z Politechniką Krakowską. W przypadku pojawienia się więcej niż jednej propozycji, ostateczny wybór osoby powinien być podjęty poprzez otwarte dla wszystkich głosowanie.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Codziennie z i do budynku Politechnik Krakowskiej przechodzi wiele setek studentów. Niestety przestrzeń przed budynkiem jest zbyt mała. Dodatkowo piesi dzielą ją z rowerzystami. Osób korzystających z rowerów wkrótce może przybyć po tym jak oddane zostaną wszystkie biurowce budowane przy ulicy Pawiej. Niestety istniejąca na tym odcinku droga dla rowerów jest kręta, co utrudnia płynną jazdę.
Utworzenie nowej, ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej wpłynie pozytywnie na ten fragment miasta zdominowany dotychczas przez samochody. Poprzez likwidację jednego przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją, piesi i rowerzyści szybciej dostaną się do ulicy Pawiej, gdzie znajdują się m.in. sklepy, biura, przystanki autobusowe i tramwajowe. Obecnie wiele osób przechodzi na czerwonym świetle, gdy nic nie jedzie lub najkrótszą drogą obok przejścia. Wykorzystuje to straż miejska i policja, która często w tym miejscu wlepia mandaty, pomimo bardzo niskiej szkodliwości.
Zmiana fragmentu ulic nie wpłynie jednak bardzo negatywnie na ruch samochodowy. Dojazd samochodem do ulic Szlak oraz Warszawskiej zostanie zachowany poprzez skręt na następnym skrzyżowaniu z ulicy Pawiej. Dodatkowo w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy Pawiej oraz planowaną podwyżką cen za parkowanie ruch w okolicy powinien znacznie zmaleć.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Warsztaty dla mieszkańców i studentów Warsztaty z mieszkańcami i studentami dotyczące wyglądu placu oraz wyboru patrona. 10 000,00 PLN
Przebudowa placu przed budynkiem Politechniki Krakowskiej Zagospodarowanie miejsca powstałego z likwidacji fragmentu ulicy Warszawskiej oraz przebudowa całego placu zgodnie z koncepcją ustaloną podczas warsztatów 1 000 000,00 PLN
Budowa drogi dla rowerów oraz wymalowanie śluzy i pasa dla rowerów Budowa nowej drogi dla rowerów oraz wymalowanie śluzy i pasa dla rowerów 100 000,00 PLN
Zmiana organizacji ruchu na fragmencie ul. Warszawskiej Likwidacja kontrapasa rowerowego; Wyznaczenie nowego pasa dla rowerów wraz ze śluzą po przeciwnej stronie; Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie możliwości poruszania się samochodów w dwóch kierunkach. 10 000,00 PLN
1 120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Warsztaty dla mieszkańców i studentów Warsztaty dla mieszkańców i studentów dotyczące wyglądu placu oraz wyboru patrona marzec 2020
Opracowanie i wybór ostatecznej koncepcji W przypadku powstania na warsztatach więcej niż jednej koncepcji wybór ostatecznego wyglądu placu powinien zostać przeprowadzony w formie głosowania. Dodatkowo w głosowaniu może zostać wyłoniony patron placu. kwiecień 2020
Przetarg na wykonawcę prac Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i wybuduj". Projekt powinien powstać na podstawie wybranej koncepcji. maj 2020
Prace budowlane Wykonanie zadań zgodnie z projektem lipiec - wrzesień 2020
Uroczyste otwarcie placu Uroczyste otwarcie placu połączone z rozpoczęciem roku akademickiego i odsłonięciem tablicy z nazwą patrona 1 październik 2020

Galeria

1 120 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×