Projekt ogólnomiejski NR 154:

ROWEREM PRZEZ MŁYNÓWKĘ KRÓLEWSKĄ DO SZLAKU ORLICH GNIAZD

Projekt odrzucony: Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że podczas weryfikacji propozycji zadania, w oparciu o zapisy regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 roku, zgodnie z treścią § 16.1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: pkt 7) które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta wniosek pn.: „Rowerem przez Młynówkę Królewską do Szlaku Orlich Gniazd” opiniuje się negatywnie. Ulica Balicka jest ulicą klasy zbiorczej. Obecnie rowerzyści zobowiązani są do poruszania się po jezdni w ruchu ogólnym, gdzie na odcinku od ul. Zakliki z Mydlnik do pętli autobusowej ‘Mydlniki’ obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h, natomiast na pozostałym odcinku ulicy Balickiej do granicy miasta obowiązuje obszar zabudowany z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Projektując ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Balickiej na wskazanym we wniosku odcinku, należy mieć na uwadze, iż w przekroju muszą znaleźć się następujące elementy (wraz z parametrami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku poz. 124 ): - 2 pasy ruchu ogólnego, każdy o szerokości nie mniejszej niż 3,25m (poszerzenie względem szerokości normatywnej wynikające ze struktury rodzajowej ruchu, w tym prowadzenia ruchu autobusów komunikacji miejskiej), jednak zalecana szerokość wynosi 3,50m. - obustronny chodnik, o szerokości nie mniejszej niż 1,5m, a gdy graniczy bezpośrednio z jezdnią – nie mniejszej niż 2,00m. - dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 2,00m. Minimalna szerokość dostępnego pasa drogowego, który umożliwia wyznaczenie drogi dla rowerów wynosi 12m, co przy obecnej szerokości dostępnej działki jest mocno problematyczne. Należy mieć na względzie, iż jest to wymiar minimalny – zaleca się poszerzenie pasów ruchu do 3,5m oraz – na etapie pozyskiwania opinii Zarządu Transportu Publicznego – może nastąpić poszerzenie parametrów drogi dla rowerów. Taki stan rzeczy spowoduje, iż zmieszczenie wymaganego przekroju w istniejącej działce drogowej będzie niewykonalne.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: odcinek ul.Balickiej od granicy miasta do pętli autobusowej w Mydlnikach (po północnej stronie jezdni) lub opcjonalnie dalej do skrzyżowania z ul. Zakliki z Mydlnik z bezpośrednim połączeniem ze szlakiem Młynówki Królewskiej (Krowodrza, Obręb 49, Dz.nr 248/1 + opcjonalnie fragment dz.nr 262))

Opis projektu

Realizacja brakującego odcinka szlaku rowerowego łączącego szlak Młynówki Królewskiej/ścieżkę biegnącą wałami Rudawy z Jurajskim Szlakiem Orlich Gniazd. Jest to odcinek wzdłuż ul. Balickiej na długości około 1 km od granicy Miasta Krakowa do pętli autobusowej w Mydlnikach (po północnej stronie jezdni) lub opcjonalnie dalej do skrzyżowania z ul. Zakliki z Mydlnik z połączeniem bezpośrednim ze szlakiem Młynówki Królewskiej.

Zaznaczone na Mapie Rowerowej Krakowa (UMK) odcinki Głównej Trasy Rowerowej nr 5 od wysokości skrzyżowania północnego wału Rudawy z ul. Zakliki z Mydlnik i dalej południową stroną stawów w Mydlnikach obecnie są całkiem niedostępne, a poruszanie rowerem bardzo ruchliwą ul. Balicką stwarza niebezpieczeństwo i nie pozwala na relaksujący, aktywny wypoczynek na szlaku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

  • po wykonaniu ścieżka umożliwi połączenie szlaku z centrum Krakowa z atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi w jednolity ciąg;
  • uzupełniony zostanie brakujący odcinek Głównej Trasy Rowerowej nr 5 - obecnie odcinek po południowej stronie stawów w Mydnikach (na Mapie Tras Rowerowych Krakowa odcinek oznaczony jako "o charakterze rekreacyjnym") jest niedostępny (zagrodzony), podobnie nieprzejezdne są wały Rudawy w kierunku zachodnim;
  • za granicą Krakowa (Zabierzów) - obecnie realizowane połączenie w kierunku Skały Kmity łącznie z wykorzystaniem starego mostu na rzece Rudawie dla ruchu pieszo-rowerowego;
  • jest to często wybierany odcinek podróży rowerowych rekreacyjnych, gdyż prowadzi w kierunku atrakcyjnych podkrakowskich okolic i miejsc: Lasy Zabierzowskie, Skała Kmity, Dolinki Podkrakowskie, Kryspinów, Tenczyński Park Krajobrazowy itd.
  • zwiększenie bezpieczeństwa na wyjazdówce z miasta, jaką jest ul. Balicka, będąca również zjazdem z autostrady, przez co charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu oraz znacznymi prędkościami pojazdów. Większy komfort dla rowerzystów i większe bezpieczeństwo na drodze ze względu na brak konieczności omijania/wyprzedzania rowerzystów;
  • ogólna promocja i ułatwienie aktywnego wypoczynku mieszkańców Krakowa  - argument dla rezygnacji z używania samochodu by dojechać w atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji;
  • ograniczenie ruchu samochodów;
  • korzystny wpływ na ograniczanie zanieczyszczeń środowiska spalinami;

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Balickiej w odcinkach ? wykonanie ścieżki rowerowej - roboty budowlane 1 000 000,00 PLN
Koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym wytyczenie ścieżki rowerowej w oparciu o koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy 50 000,00 PLN
Projekt realizacja projektu budowlanego wykonawczego 120 000,00 PLN
1 170 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego pierwsza połowa 2020 r.
Projekt budowlany opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych druga połowa 2020r.
Budowa ścieżki rowerowej prace wykonawcze przy budowie ścieżki rowerowej trzecia, czwarta połowa 2010 r.

Galeria

1 170 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×