Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 110:

ODZYSKAJMY PLAC NOWY

Projekt odrzucony: Projekt BO.OM.110/19 pt. „Odzyskajmy Plac Nowy” nie może być zrealizowany z powodów wymienionych w par. 16 ust. 1 pkt od 3) do 7) uchwały nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: 1. Roczne koszty utrzymania przekraczają 20% wartości projektu (pkt 3). Koszt projektu został oszacowany na 1.000.000,00 zł. Tymczasem roczne koszty utrzymania targowiska, ponoszone aktualnie przez dzierżawcę, wynoszą 437.840,00 zł (wg danych za rok 2018). Stanowi to 43,8% wartości projektu (w wyniku realizacji projektu koszt utrzymania terenu spadłby na Miasto). 2. Projekt zakłada likwidację targowiska miejskiego, co stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie uchwałami Rady Miasta Krakowa: uchwałą nr XLI/303/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie lokalizacji targowisk w Krakowie (z późn. zm.) oraz uchwałą nr XX/267/07 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie regulaminów targowisk (z późn. zm.) (pkt 4). 3. Realizacja projektu (rozwiązanie umowy dzierżawy targowiska) wymaga zgody dzierżawcy targowiska. Wyraźna, pisemna zgoda dzierżawcy targowiska (w formie oświadczenia) nie została przedstawiona (pkt 5). 4. Projekt narusza prawa osób trzecich (pkt 6). Zakłada bowiem pozbawienie prawa do dzierżawy terenu podmiot, który takie prawo ma zagwarantowane przez Miasto do roku 2032, na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy. 5. Projekt jest planowany do realizacji na gruncie, który nie znajduje się we władaniu Miasta (pkt 7). Miasto oddało władanie tym terenem Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Kazimierz” Sp. o.o., na podstawie zawartej umowy dzierżawy. Projekt nie przewiduje żadnej wartości dodanej, ale wyłącznie destrukcję – rozwiązanie przez Miasto, łączącej je z podmiotem prywatnym umowy dzierżawy w celu „odzyskania Placu Nowego dla mieszkańców i ich miasta”. W uzasadnieniu podano szereg nieprawdziwych informacji wskazujących jakoby plac Nowy nie był otwarty „dla mieszkańców, przechodniów, jak i turystów”, Miasto nie miało wpływu na jego zagospodarowanie, a także w kwestii wysokości czynszu dzierżawnego. W sposób niezgodny z prawdą przedstawiono również możliwości i tryb rozwiązania umowy dzierżawy oraz związane z tym koszty, które ponieść musiałoby Miasto. Kwestie te reguluje sama umowa i kodeks cywilny. Zgodnie z umową jednostronne jej wypowiedzenie przez Miasto (bez winy dzierżawcy) przed upływem terminu na jaki została zawarta spowoduje konieczność zwrotu dzierżawcy wartości netto środków trwałych (brutto minus umorzenie) związanych trwale z gruntem gminy, wchodzących w infrastrukturę techniczną targowiska, a będących własnością dzierżawcy. Koszty te są w tej chwili trudne do oszacowania, odpowiednią wycenę musiałby sporządzić rzeczoznawca. Mogą one być jednak wyższe niż 1.000.000,00 zł. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron również może być o wiele bardziej kosztowne, a przede wszystkim może okazać się zwyczajnie niemożliwe, bo wymaga zgody obydwu stron. Niezależnie jednak od trybu w jakim rozwiązanie umowy miałoby nastąpić ww. koszt nie jest jedynym. Kolejnym jest strata comiesięcznego wpływu do gminnego budżetu z tytułu czynszu dzierżawnego, czyli pewnego dochodu przez jeszcze ponad 12 lat. Jest to koszt 727.922,88 zł netto (przy założeniu zerowej inflacji przez 12 lat, co jest mało prawdopodobne). Oprócz tego – utracone wpływy z opłaty targowej – 613.116,00 zł (przez 12 lat, przy założeniu wpływów na poziomie roku 2018), a także wspomniane na wstępie koszty utrzymania terenu, które ponosi wyłącznie dzierżawca i ma ponosić do roku 2032 (5.254.080,00 zł przez 12 lat, przy założeniu zerowej inflacji i braku wzrostu tych kosztów). Do tego dochodzą także nakłady inwestycyjne, które ponosi i będzie ponosił dzierżawca, a w przypadku rozwiązania umowy spadnie to na Miasto. Do tych najważniejszych w ostatnim czasie zaliczyć można koszt budowy nowych pawilonów handlowych, remont przewodów kominowych w budynku „Okrąglaka”, czy też kończącą się przebudowę wewnętrznej hali „Okrąglaka”, a także nakłady na inwestycje, które są w fazie przygotowywania, jak choćby przyłącza wody i kanalizacji do kiosków handlowych czy też remont elewacji „Okrąglaka” i części nawierzchni placu oraz toalety publicznej. W przypadku rozwiązania umowy inwestycje te nie zostaną zrealizowane przez dzierżawcę, a koszt ich przygotowania i późniejszej realizacji spadnie na Miasto. Reasumując: łączny, realny koszt realizacji zadania szacuje się na 7.595.118,80 zł w ciągu 12 lat (do 2032 r.), nie licząc kosztów niezrealizowanych w tym czasie przez dzierżawcę inwestycji, które są nie do oszacowania.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Nowy

Opis projektu

Projekt zmierza do odzyskania Placu Nowego dla mieszkańców i ich miasta.
Plac powinien stanowić centrum spotkań – forum publiczne dzielnicy mieszkaniowej i turystycznej, symbol wielokulturowego dziedzictwa historycznego miasta Kazimierz. Powinien pełnić funkcję kulturalną i rekreacyjną. Powinien być w równym stopniu otwarty
dla mieszkańców, przechodniów, jak i turystów. Powinien zapraszać dzieci i seniorów. Powinien być gościnny dla artystów i twórców. Jednocześnie musi zachować różnorodność kawiarni, restauracji i ogródków, z poszanowaniem prawa mieszkańców do nocnego spoczynku. Wymaga to całkowitej zmiany charakteru Placu, rezygnacji z fikcji targowiska, które już nie istnieje, zmian na płycie i otaczających ją jezdniach i chodnikach. Plac i okrąglak jest własnością miasta ale dysponuje nim dzierżawca i paradoksalnie miasto nie może Placu w żaden sposób zmienić a okrąglaka nie może przywrócić do życia. Celem projektu jest zatem umożliwienie rozwiązania umowy dzierżawy za zapłatą odstępnego w kwocie miliona złotych i przywrócenie Placu mieszkańcom. Warunkiem odzyskania Placu jest przywrócenie nad nim władztwa Miasta Krakowa. Plac Nowy został wydzierżawiony przez Gminę Kraków na 30 lat, dzierżawa wygasa w 2032 roku. Oznacza to, że płyta Placu i budynek – charakterystyczny okrąglak zbudowany w 1900 roku, objęty ochroną jako zabytek, pozostają w dyspozycji dzierżawcy, bez możliwości korzystania z nich przez mieszkańców i przez gminę. Okrąglak jest zamknięty, ostatnio próba wprowadzenia do niego kina kontynuującego tradycję jednego z najstarszych kin na ziemiach polskich, napotkała na odmowę ze strony dzierżawcy. Okrąglak powinien być otwarty, z przestrzenią dla koncertów, spektakli, wystaw i spotkań.

 
Ogólna dostępność projektu:
Projekt zmierza do przywrócenia ogólnodostępności Placu i okrąglaka dla mieszkańców i turystów, przywrócenia go społeczności miasta, w tym społeczności lokalnej Kazimierza oraz i przywrócenia władzom miasta możliwości decydowania o kształcie Placu i okrąglaka.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Korzyści:
Korzyści, jakie przyniesie realizacja projektu dotyczą przede wszystkim sfery społecznej. Umożliwione zostanie nowe zorganizowanie przestrzeni Placu. Możliwe będzie urządzanie na płycie Placu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym a nawet sportowym. Otworzy się możliwość wykorzystania okrąglaka na cele integracji społeczności lokalnej jak również gości i turystów, z wyeliminowaniem tworzenia w nim kolejnego miejsca gastronomicznego i sprzedaży alkoholu. Możliwe będzie urządzanie w okrąglaku wystaw lub wprowadzenie do niego kina. Z kolei uwolnienie płyty od brzydkich straganów i budek otworzy przestrzeń i wyeksponuje unikalny zabytkowy okrąglak, co należy zaliczyć do korzyści kulturowych. Możliwe będzie zrealizowanie projektu wynikającego z rozstrzygniętego kilka lat temu konkursu na urządzenie Placu lub ogłoszenie nowego konkursu. Nowość projektu. Nowością projektu jest niekonwencjonalne podejście do rozwiązania problemu społecznego, jakim jest spór o charakter placu i absurd pozbawienia władz miasta możliwości decydowania o jego kształcie. Możliwe będzie też zlikwidowanie nieracjonalnej gospodarki mieniem gminnym, gdyż Plac powróci do Miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Kwota projektu: Obecnie dzierżawca Placu płaci miastu czynsz dzierżawny w kwocie 5 386 zł (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) miesięcznie, rocznie daje to kwotę 64 632 zł, w ciągu 12 lat, jakie pozostały do zakończenia umowy dzierżawy jest to kwota 775 584 zł. W tej sytuacji proponowana kwota miliona złotych odstępnego, większa o około 30 % od wyżej wskazanej łącznej kwoty czynszu, stanowi godziwą zapłatę za odzyskanie Placu przez miasto i jego mieszkańców. 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania: Realizacja projektu zależy od ujęcia go w budżecie i wymaga jedynie odpowiednich negocjacji prawnych z dzierżawcą. Nie są konieczne żadne działania inwestycyjne. 2020
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×