Projekt ogólnomiejski NR 91:

Budowa dodatkowego pasa tzw,startowego na ul. Zakopiańskiej

Projekt odrzucony: PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNO - PRAWNEJ Zadanie nr BO.OM.91/19 Nazwa: Budowa dodatkowego pasa tzw. rozbiegowego na ul. Zakopiańskiej OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie opinii negatywnej: Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, że:  Budowa pasa włączania do ul. Zakopiańskiej na skrzyżowaniu Zakopiańska – Zbrojarzy – S. Korbońskiego nie wpłynie na przepustowość skrzyżowania i warunki ruchu pojazdów, co wynika z ograniczeń formalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z późn. zm.) każdy strumień ruchu na skrzyżowaniu musi być objęty sterowaniem za pomocą sygnalizacji świetlnej. Wobec powyższego niezależnie od budowy dodatkowego pasa sposób wjazdu na ul. Zakopiańską nie ulegnie zmianie.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124), dodatkowy pas ruchu dla relacji skrętnej w prawo na wylocie skrzyżowania stosuje się na drogach wyższych klas poza terenem zabudowy oraz ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), natomiast w pozostałych przypadkach jest to dopuszczalne, jeżeli wynika to z warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu; Uwzględniając efektywność sterowania ruchem, nie można uznać budowy pasa ruchu jako rozwiązania uzasadnionego.  Niezależnie od powyższego zgodnie z wstępnym rozeznaniem własności terenu nie ma możliwości budowy dodatkowego pasa ruchu przy zachowaniu normatywnych parametrów, zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wyłącznie na gruntach należących i pozostających we władaniu Miasta. Dodatkowo proponowane zadanie wchodzi w zakres realizowanej aktualnie budowy Trasy Łagiewnickiej, która nie zakłada budowy dodatkowego pasa we wskazanej lokalizacji. Reasumując zgodnie z §16. 1. 4), 6), 7) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wniosek nr BO.OM.91/19 pn.: Budowa dodatkowego pasa tzw. rozbiegowego na ul. Zakopiańskiej otrzymuje ocenę negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Zakopianskiej z ul. Korbońskiego

Opis projektu

Pas tzw startowy umozliwi nabranie szybkosci i plynne wlaczanie sie pojazdow skrecajacych z ul Korbonskiego w ul. Zakopianska

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zmniejsza sie korki w obrebie skrzyzowania.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projektowanie i budowa Rozpisanie przetargu na projekt i wykonanie 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przetarg druga polowa 2020 2020
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×