Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 106:

Mobilni Seniorzy

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków -(miejsca dostępne dla seniorów) wyposażone w sprzęt komputerowy, m.in. sieć lokalnych CAS-ów we wszystkich dzielnicach Krakowa

Opis projektu

Realizacja projektu stanowić będzie odpowiedź na wyzwanie związane z potrzebą zwiększenia aktywności seniorów  w szczególności w zakresie kompetencji cyfrowych zamieszkujących Miasto Kraków.  Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenia odpowiednich standardów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych, które będą stosowane w projektach realizowanych na terenie Krakowa przez jednostki miejskie i współpracujące organizacje pozarządowe. Projekt będzie miał za zadanie również  zintegrować i aktywizować krakowskie środowisko senioralne oraz

poprawiać jakość i poziom życia osób starszych. Projekt skierowany jest do osób 60+. 
 
W ramach zaplanowanych zadań, minimum 300 osób należących do grupy docelowej, może skorzystać z cyklu szkoleń, warsztatów, wykładów, spotkań dyskusyjnych z zakresu nowych technologii, które będzie stanowić ciekawą ofertę aktywnego sposobu spędzenia czasu wolnego. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez media społecznościowe, stronę www, wysyłanie e-maili do organizacji senioralnych, formularze rekrutacyjne będą dostępne w miejscach gdzie przebywają seniorzy.

Projekt w ramach zadania zakłada przeprowadzenie  szeregu działań o charakterze teoretycznym i warsztatowym pogrupowanych w panele tematyczne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb osób starszych: 
-Zajęcia z obsługi komputera; 
-Zajęcia z obsługi tabletu; 
-Zajęcia z obsługi smartphona;
-Zajęcia z bezpieczenego korzystania z internetu.  
 
Powyższe działania będą poprzedzone standaryzacją wyżej wskazanych zakresów szkoleń. 
W ramach standaryzacji zostaną przygotowane podręczniki, które będzie można pobrać ze strony internetowej projektu nieodpłatnie dla mieszkańców Krakowa. Nad publikacjami będą pracować osoby mające wiedzę i kompetencje z zakresu kompetencji cyfrowych. Zespół będzie składała się z minimum 5 osób.  W ramach działań będą przygotowane również materiały promujące projekt. 
 
Scenariusze opracowane w ramach projektu opierać się będą na zajęciach, które zostały zainicjowane w ramach dobrej praktyki w Nowej Hucie w Krakowie. Wszystkie one zakładają model funkcjonalny, tzn. nastawione są na rozwinięcie konkretnych umiejętności, które mają pomóc osobom starszym w życiu codziennym, poprawić ich jakość życia. Poniższe opisy stanowią streszczenie zakresu, którego każdy z nich dotyczył, który został w niektórych przypadków rozwinięty i dopasowany do potrzeb niniejszego projektu. Aktualizacja zakresu wynikała także z informacji zwrotnej płynącej od uczestników zajęć, którzy uznali m.in. że poszczególne zagadnienia powinny być rozwinięte w stosunku do tego, co do tej pory oferowało Cyfrowe Centrum - Centrum Aktywności Seniora. 
 
Po stworzeniu odpowiednich wzorców w każdej z dzielnic Krakowa, będą przeprowadzone testowe warsztaty z każdego z powyższego zakresu dla minimum 2 grupy  po 8-10 osób  po ok 20 godzin czyli łącznie ponad  720 godzin zajęć.  Zajęcia będą prowadzone w miejscach posiadających odpowiednią infrastrukturę  niezbędną do prowadzenia zajęć, należących do jednostek gminnych lub współpracujących organizacji pozarządowych. 
 
Trenerzy, którzy będą prowadzić szkolenia w lokalizacjach na terenie Krakowa zostaną przygotowania z zakresu stworzonych standardów, metodologii prowadzenia zajęć z osobami starszymi przez trenerów kluczowych, którzy posiadają minimum 2000 godzinne doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z seniorami.  
 
Podsumowaniem projektu będzie piknik integrujący krakowskie społeczeństwo. Na którym zostaną zaprezentowane efekty pracy i wdrożenia projektu.  
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podczas przygotowania niniejszego projektu analizowaliśmy oferty innych organizacji działających na terenie Polski  a zajmujących się problematyką osób starszych. Nie znaleźliśmy nigdzie racjonalnych ram programowych a dotyczących w szczególności podnoszenia kompetencji cyfrowych  osób starszych. Zaobserwowaliśmy również podczas prowadzenie działań edukacyjnych, że seniorzy są chłonni wiedzy w tym zakresie, ponieważ wiele sytuacji z życia rodzinnego nie pozwala im tej wiedzy nabyć we własnym zakresie.  Działania na rzecz rozwoju edukacji mają znaczący wpływ na realizację idei integracji społecznej. Innowacyjny i oryginalny charakter przedstawionego działania polega na stworzeniu rzeczywistych i wymiernych ram działania seniorów krakowskich. W ramach przedstawionego projektu skoncentrujemy się na takich działaniach, które mogą skutecznie wpłynąć na pożądane zmiany ogółu społeczności senioralnej. Systematycznie wzrasta liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. W/w osoby zaczynają odczuwać wykluczenie społeczne ze względu na wiek oraz na skutek zaniku więzi społecznych nie ograniczające się do jakiejkolwiek kategorii i grupy społecznej. W tym środowisku osoby starsze borykają się z wieloma problemami. Są zamknięte na inicjatywy środowiska, boją się nowych wyzwań, czują się niepotrzebne i niedoceniane. Postęp technologiczny, wszechobecny pęd za nowoczesnością, stawia je przed barierą, którą ciężko jest im pokonać. Od kilku lat dyskutowaliśmy o tych problemach z seniorami ich pomysłach i potrzebach. Nasz projekt "Mobilni Seniorzy" ma na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej oraz tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej, w tym nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób  starszych z miasta Krakowa. Zmiany demograficzne zachodzące w kraju (województwo małopolskie jest jednym z kilku o najwyższej przeciętnej długości życia) stawiają zatem przed społeczeństwem olbrzymie wyzwania i wymagają partnerstwa i współdziałania różnych sektorów oraz osób w każdym wieku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie standardów Przygotowanie scenariuszy realizacji szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych -standardów ( 4 zakresy ) Liczba osób zaangażowanych 5 ( czas na przygotowanie 1 modułu -80 godzin) , przygotowanie koncepcji na poszczególne zajęcia 20 godzin/ os , przygotowanie standardów - 50 godzin/os . Przygotowanie graficzne 10 godzin/os łącznie osobogodzin 400 x 120,00 zł/h = 48 000,00 PLN
Przygotowanie trenerów do prowadzenia zajęć Trener - 18 osób x 10 godzin spotkań ( 2 grupy ) - wynagrodzenie trenera kluczowego 20 godzin x 120,00 zł = 2400,00, wynajem sali na szkolenia z wyposażeniem - 20 godzin x 40,00 zł /h = 800,00 zł , Catering 2 grupy x 9 osób x 5 dni = 600,00 zł 3 800,00 PLN
Prowadzenie zajęć w dzielnicach przez trenerów Szkolenia w dzielnicach - 720 godzin x 120,00 zł = 86 400,00 Zapewnienie poczęstunku dla uczestników - 18 dzielnic x 2 grupy x 10 os x 10 spotkań x 8.00 zł ( ryczałt - catering) -28 800,00 115 200,00 PLN
Promocja projektu Przygotowanie grafiki, strony www projektu , promocja w mediach społecznościowych, udostępnianie efektów projektu - standardów. 15 000,00 PLN
Organizacja pikniku Podsumowanie realizacji projektu ( piknik): koszt wynajęcia placu pod realizację wydarzenia, koszt zatrudnienia animatorów, koszty wynajęcia stoisk do pokazów technologicznych, koszt poczęstunku, koszty upominków, koszty wynajęcia sprzętu nagłaśniającego 8 000,00 PLN
190 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie standardów Przygotowanie scenariuszy realizacji szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych -standardów ( 4 zakresy ) I-II kwartał 2020 r
Przygotowanie trenerów do prowadzenia zajęć Przeszkolenie trenerów, którzy będą realizować szkolenia w dzielnicach Krakowa z zakresu standardów I-II kwartał 2020 r.
Prowadzenie zajęć w dzielnicach przez trenerów Prowadzenie zajęć w/g standardów w dzielnicach Krakowa przez przeszkolonych trenerów I-IV kwartał 2020 r.
Organizacja pikniku Podsumowanie realizacji projektu ( piknik) III-IV kwartał 2020 r.
Promocja projektu Przygotowanie grafiki, strony www projektu , promocja w mediach społecznościowych, udostępnianie efektów projektu - standardów. cały okres realizacji projektu
Charakterystyka długoterminowych skutków: Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów poprzez realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komutera, tabletu, smartfona z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci. Wzbogacenie miejskiej oferty działań skierowanych do seniorów poprzez wykorzystanie istniejącej już sieci lokalnych CAS-ów (centra aktywności seniorów) do organizowania ww. szkoleń.
powrót