Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 115:

Sport w Krakowie

Projekt odrzucony: Projekt zakłada realizację zadania polegającego na stworzeniu szerokiej oferty bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, zwiększeni dostępności społeczności lokalnej do oferty sportowej, które już funkcjonuje i jest realizowane przez Miasto, a zasady przyznawania środków na ten cel są określone uchwałowo i ustawowo (Uchwała nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 - 2019", ustawa o finansach publicznych).

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obiekty sportowe na terenie całego miasta

Dodatkowe lokalizacje: ZSO 8 ul. Na Błonie, SP50 ul. Katowicka, ZSOMS ul. Grochowska 20, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, ZSOS nr 2 w Krakowie, KS Korona ul. Klawaryjska 9 SP nr 29 ul. ul.Dembowskiego 12 , ZSP nr 7 ul. Skotnicka 86 , Liceum nr XXVIII ul. Czckiego 11, SP nr 91, III LO obiekty sportowe Akademii Górniczo Hutniczej

Opis projektu

Zadanie zakłada realizację bezpłatnych, ogólnodostępnych, zróżnicowanych inicjatyw sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Krakowa.
 

Zajęcia ogólnorozwojowe:
Zajęcia  ogólnorozwojowe  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z elementami  gier zespołowych wraz z obozami rekreacyjno – sportowymi, a także udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych. Zajęcia odbywać się  będę od stycznia do grudnia - w ilości 4 jednostek treningowych (jt. 45 min) tygodniowo. Zakłada się utworzenie 8 grup w różnych kategoriach wiekowych, każda  grupa o liczebności 16-20 osób. Treningi odbywać się będą na obiektach sportowych ZSO 8 ul. Na Błonie, SP50, ul. Katowicka, ZSOMS ul. Grochowska 20. Zakłada  się również zorganizowanie obozu – treningów wyjazdowych dla uczestników wszystkich grup, 4 obozy latem i 4 zimą.
Zajęcia specjalistyczne:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia ukierunkowane na różne dyscypliny sportu takie jak:
piłka siatkowa: Zajęcia odbywać się będą w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia w 8 dopasowanych do umiejętności  oraz wieku grupach. Treningi będą prowadzone przez trenerów lub instruktorów piłki siatkowej. Każda grupa składająca się maksymalnie z 20 uczestników będzie miała dwie 45-minutowe jednostki treningowe w tygodniu. Treningi odbywać się będą na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie. Uczestnicy zadania wezmą  udział w rywalizacji sportowej poprzez udział w turniejach czy meczach siatkarskich.
koszykówka, wspinaczka, pływanie:  Zajęcia skierowane będą dla dzieci i młodzieży w przedziałach  wiekowych 6-18 lat ,a także dorosłych z podziałem na kategorie wiekowe. Zajęcia będą prowadzone w formie ścisłej, gier i zabaw oraz rywalizacji sportowej. Zostanie założonych 15 grup treningowych o liczebności do 25 osób każda z rozróżnieniem na kategorie wiekowe, preferencje i zaawansowanie sportowe. Ponad to uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w obozach sportowych: 2 obozy w okresie zimowym i 2 w okresie letnim. W obozach weźmie udział ok 150 uczestników. Każdy z nich będzie obozem wyjazdowym w przedziale czasowym 7- 14 dni. Podczas obozów  obywać się będą zintensyfikowane zajęcia sportowe w formie ogólnorozwojowej (motoryczne, lekkoatletyczne, gibkościowe) oraz specjalistycznej danej dyscypliny jak również w formie zabawy i rywalizacji (konkursy). Zajęcia odbywać się będą na obiektach sportowych KS Korona ul. Klawaryjska 9 (hala,sala gimnatyczna,ścianka wspinaczkowa, pływalnia), szkolne sale sportowe - SP nr 29 ul. ul.Dembowskiego 12 ,ZSP nr 7 ul. Skotnicka 86 , Liceum nr XXVIII ul. Czckiego 11
piłka ręczna:  Treningi skierowane dla dzieci w wieku 9-14 lat odbywać się będą w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia w 6 dopasowanych do umiejętności oraz wieku grupach. Każde z zajęć będzie trwało dwie jednostki treningowe ( jednostka treningowa – 45 minut ).  Każda z grup będzie liczyć do 20 osób.  Zajęcia te będą się odbywać w halach SP nr 91, III LO oraz AGH.
e -sport: W ramach zadania organizator zakupi sprzęt elektroniczny niezbędny do treningów i ćwiczeń przeprowadzanych w ramach rozwoju sportów elektronicznych. W tym w szczególności komputerów z odpowiednim oprogramowaniem i usprzętowieniem oraz specjalistycznych foteli. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie młodzieży sportami elektronicznymi w Polsce,  pragniemy w sposób kontrolowany i przemyślany rozwijać u nich tę pasję.
Sport i rekreacja środowiska akademickiego:
Projekt zakłada wzbogacenie oferty sportowej dla studentów i pracowników krakowskich Uczelni wyższych poprzez realizację różnorodnych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz udział w zawodach i turniejach.. Zajęcia sportowe i rekreacyjne zostaną wybrane na podstawie zainteresowania uczestników  m.in. będą to: koszykówka, siłownia, piłka siatkowa, taniec towarzyski, karate, piłka ręczna, sporty zimowe, zostanie na nie przeznaczone ok 480 treningów po 1,5 godziny. Przeprowadzone zostaną również treningi motoryczne mające na celu poprawę sprawności fizycznej, korekcję wad postawy uczestników oraz będą służyły jako przygotowanie do startu w zawodach i turniejach. Zostanie zrealizowanych 540 godzin treningów motorycznych, w maksymalnie 10 osobowych grupach. Wszystkie zajęcia odbywać się będą na obiektach sportowych krakowskich Uczelni Wyższych, w szczególności Akademii Górniczo Hutniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponad to zadanie zakłada umożliwienie Udziału w zawodach sportowych. Jest to bowiem doskonała okazja do przełamywania swoich słabości i pielęgnowania pasji sportowych. W opisywanym projekcie taki udział chcemy zapewnić jak najszerszej grupie odbiorców. Dzięki temu studenci i pracownicy krakowskich uczelni wyższych będą mogli startować w zawodach i turniejach
z różnych dyscyplin sportowych, takich jak na przykład: Futsalowa Liga Szóstek, Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego czy Akademickie Mistrzostwa Polski.
Informacje ogólne: W celu zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej obsługi około medycznej oraz fizjoterapeutycznej uczestnikom naszego projektu, zapewnimy  darmowe konsultacje ze specjalistami oraz zabezpieczenie medyczne na organizowanych przez nas zawodach. Zapewnienie dostępu do specjalistów pozwoli zarówno na minimalizację ryzyka wystąpienia kontuzji jak i w przypadku ich wystąpienia jak najszybszy powrót do pełnej sprawności. Zostanie zakupiony sprzęt sportowych niezbędny do realizacji zadania. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską i instruktorską. Zadanie zakłada również nakłady na promocję działań oraz inicjatywy jaką jest Budżet Obywatelski Miasta Krakowa. Niniejszy  wniosek zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego jest o charakterze nieinwestycyjnym "miękkim".

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z przeprowadzonych badań oraz analizy rynku zajęć sportowych wynika, że 95% ogólnodostępnych zajęć to zajęcia odpłatne uczestnictwo w nich determinuje przejście selekcji. Natężenie i duży wybór zajęć pozasportowych sprawiają, że przed rodzicami/opiekunami i ich dziećmi pojawia się swoisty dylemat "wybrać lekcje angielskiego, korepetycje z matematyki, czy właśnie zajęcia sportowe a może odłożyć na wakacje lub inne potrzeby”.
Niniejszy projekt stanowi idealną alternatywę dla powyższych dylematów, wpisując się w niszę ogólnodostępnych i bezpłatnych zajęć sportowych „od przedszkolaka do  seniora”
Dane opublikowane przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z czego 80% nie więcej niż dwa razy w tygodniu a tylko 9 % dorosłych  regularnie uprawia sport, około 33 % okazjonalnie lub sezonowo. Jest to bardzo niski odsetek społeczeństwa mających regularną styczność z sportem i bardzo słaby wynik na tle innych narodowości.
Warto przypomnieć, że zalecana przez WHO "dawka ruchu" to minimum 6 godzin w tygodniu bez względu  na wiek – oczywiście ma być ona dostosowana do danej grupy jej możliwość fizycznych, mentalnych, a nawet  kulturowych czy osobowościowych.
Zajęcia pozwolą na usprawnienie się, przeciwdziałanie m.in. otyłości i chorób z niej wynikających, równoważąc "siedzący tryb życia". Ponadto projekt daje możliwość wyrównania szans i różnic społecznych. Prawie zawsze głównym powodem nieuczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowych są ograniczenia finansowe, selekcja lub brak czasu. Realizacja proponowanego zadania wyeliminuje argumenty związane z dylematami  mieszkańców związanymi z wyborem pomiędzy „angielskim” a sportem, wakacjami, a zakupem dóbr podstawowych.
Przeprowadzone zadanie spowoduje, że wzrośnie ilość mieszkańców  uprawiających sport, a to z kolei da pozytywne skutki w postaci zdrowego, sprawnego społeczeństwa. Należy pamiętać, że rozwój intelektualny  obywateli, wg wszelkich badań jest ściśle skorelowany z ich aktywnością sportową.. Brak ruchu przyczynia się do wielu stanów chorobowych, w tym cukrzycy, depresji, otyłości. Ponadto sport uczy zachowań fair play, współdziałania. Poprzez wydzielanie się endorfin podczas sportu, człowiek uzyskuje stan radości, spełnienia, szczęścia, budowania, nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych. Wpływa na budowanie postaw  prospołecznych oraz rozbudzanie świadomości lokalnej.
Wielomiesięczny okres realizacji zajęć – zadanie całoroczne  daje możliwość zrealizowania długoterminowego zaplanowanej aktywności  ruchowej co wpływa na duży spokój i gwarancję dla uczestników, że zajęcia nie będą odbywać się tylko przez parę miesięcy.
Biorąc pod uwagę czas trwania zadania (zadanie całoroczne), jego specyfikę (zajęcia dla każdej grupy wiekowej dzieci i młodzieży, dorosłych), a także jego otwarty charakter oraz brak opłat za uczestnictwo w zajęciach, należy stwierdzić, że czynniki te wpłyną na utrwalenie w świadomości mieszkańców znaczenia  sportu w życiu oraz wpłyną pozytywnie na ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego.
W oparciu o wymienione założenia i fakty należy stwierdzić, że zadanie wygeneruje trwałe pozytywne rezultaty wpływające korzystnie na jego wszystkich beneficjentów. Spójna i konsekwentna realizacja zadania wynika z samej idei zadania oraz zakładanej formy jego realizacji.
Wśród  zakładanych podstawowych  rezultatów zadania, przede wszystkim należy wskazać:
- bardzo szeroką grupę odbiorców zadania a poprzez to bardzo szeroka promocje zadania, a tym samym regionu jego realizacji –miasto Kraków
- integracja środowisk z całego obszaru oddziaływania zadania,
- propagowanie sportu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, aktywności wśród najmłodszych mieszkańców Krakowa,
- aktywizacja prospołeczna i socjalizacja przez sport,
- poprawienie aktywności społecznej środowiska z m. Krakowa,
- oderwanie się od problemów dnia codziennego,
- rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców miasta,
- alternatywa dla rozrywki związanej z używkami,
- możliwość unifikacji poprzez znajdowanie wspólnych zainteresowań wśród młodych ludzi

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
obsługa techniczna wynagrodzenie dla obsługi technicznej podczas przeprowadzonych turniejów w grach zespołowych,a w szczególności turniejów z piłki siatkowej. Obsługa techniczna ma za zadanie zapewnić przeprowadzenie zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami sportowymi w danej dyscyplinie sportu. 17 000,00 PLN
statuetki i puchary Puchary i statuetki dla najlepszych zawodników oraz drużyn podczas turniejów w grach zespołowych. 4 000,00 PLN
wyżywienie Wyżywienie uczestników projektu podczas zawodów sportowych, turniejów oraz zorganizowanych obozów. 180 000,00 PLN
główny koordynator zadania Prace związane z koordynacją, nadzorem, rozliczeniem, pracami sprawozdawczymi realizacji zadania pod względem merytorycznym formalnym, finansowy do realizacji zadania przez okres 12 miesięcy 40 000,00 PLN
asystent głównego koordynatora pomoc przy pracach związane z koordynacją, nadzorem, rozliczeniem, pracami sprawozdawczymi realizacji zadania pod względem merytorycznym formalnym, finansowy do realizacji zadania przez okres 12 miesięcy 10 000,00 PLN
specjalista do spraw promocji prace związane z promocją zadania, działania dot. promocji zadania w mediach społecznościowych, wśród mieszkańców Krakowa 10 000,00 PLN
obsługa księgowa i kadrowa projektu Koszty zatrudnienia obsługi finansowo kadrowej do realizacji zadania przez okres 12 miesięcy 48 000,00 PLN
promocja zadania prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, reklama projektu, zakup materiałów promocyjnych, a w szczególności koszulek reklamujących zadanie; usługi graficzne 50 000,00 PLN
obsługa administracyjna Prace związane z administracją oraz obsługą techniczną zadania trwające przez okres 12 miesięcy 42 000,00 PLN
sprzęt sportowy "Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć dla wszystkich uczestników zadania i grup wiekowych- stroje sportowe (stroje,dresy,bluzy,skarpetki) - koszulki bawełniane polo - piłki do siatkówki, koszykówki - piłki do piłki nożnej - materace - siatki do bramki z piłkochwytem - pachołki duże - płotki z regulowaną wysokością - bloki startowe - skakanki skórzane - lina na skakanki - obciążniki na rzepy - gumy do skakania - rolki, ochraniacze, kaski - batut - materace do zeskoku - rolery - maszyna do zagrywki - komplety do nauki pływania - klej (potrzebny do gry w piłkę ręczną) - narzutki (potrzebne do sportów zespołowych) - maty do ćwiczeń - uchwyty wspinaczkowe 329 950,00 PLN
wynajem obiektów wynajem obiektów, a w szczególności hal sportowych potrzebnych do realizacji zajęć sportowych, 163 200,00 PLN
wynagrodzenia trenerów wynagrodzenie trenerów i instruktorów wszelkich zajęć wymienionych w zadaniu. 418 000,00 PLN
transport na obozy i zawody sportowe Transport uczestników projektów na zawody sportowe, turnieje oraz zorganizowane obozy. 124 500,00 PLN
zakwaterowanie na obozach i zawodach sportowych Zakwaterowanie uczestników projektów podczas zawodów sportowych, turniejów oraz zorganizowanych obozów. 148 000,00 PLN
trenery koordynatorzy prace związane z koordynacją działań typowo szkoleniowych, układanie planów treningowych. Przygotowywanie zakupów, zapisów na zajęcia, czynności okołosportowe. Praca trenera koordynatora odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu. 90 000,00 PLN
udział w zawodach udział uczestników zadania, a w szczególności studentów i pracowników krakowskich uczelni wyższych w zawodach sportowych (między innymi Akademickie Mistrzostwa Polski, Futsalowa Liga Szóstek, Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego) 152 500,00 PLN
woda Zakup wody – dla uczestników zadania – jako komplementarnego elementu treningu sportowego. 14 800,00 PLN
usługi około medyczne i fizjoterapia Z uwagi na specyfikę zadania - jego założenia oraz obserwację kierunku w którym sport idzie – wskazuje się aby zadania o charakterze sportowym miały nadzór opieki medycznej i para medycznej w przypadku zaistnienia potencjalnych kontuzji. Dodatkowo opieka fizjoterapeuty pozwala zapobiegać kontuzjom i we właściwym stopniu ukierunkować rozwój młodego sportowca. W przypadku nowo-rozwijającej się dyscypliny jaką jest e-sport szeroka opieka pozwala wskazać młodym uczestnikom zagrożenia i zwrócić uwagę na wszechstronny rozwój. 62 750,00 PLN
sprzęt elektroniczny sprzęt elektroniczny do uprawianie e-sportu (5 komputerów z oprogramowaniem (system, antywirus) i usprzętowieniem (klawiatura, myszka, głośniki) 45 000,00 PLN
obsługa sędziowska wynagrodzenie dla sędziów podczas przeprowadzonych turniejów w grach zespołowych,a w szczególności turniejów z piłki siatkowej 50 300,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koordynacja projektu Koordynacja projektu oraz prowadzenie na bieżąco zapisów uczestników zajęć sportowych , obozów i innych aktywności związanych z realizacją zadania. Nadzór nad realizacją i przebiegiem realizacji zadania 2.01- 31.12.2020
Wynajem hal sportowych na wskazanych obiektach Podpisanie umów na wynajem hal, i wybór miejsc do prowadzenia zajęć sportowych 2.01- 31.12.2020
Zamówienia i zakupy zakup sprzętu sportowego, elektronicznego, wody i innych materiałów, zgodnie z kosztorysem 2.01- 31.12.2020
Przeprowadzenie zajęć sportowych w roku 2020 we wszystkich grupach przeprowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, obozów sportowych, 2.01- 31.12.2020
udział w zawodach i turniejach sportowych umożliwienie uczestnikom udziału w zawodach i turniejach sportowych 2.01- 31.12.2020
Zatrudnienie trenerów i osób wykonujących działania z zakresu obsługi zadania Podpisanie umów z osobami pracującymi przy zdaniu. 2.01- 31.12.2020
Prace sprawozdawczo rozliczeniowe Przeprowadzenie prac sprawozdawczo raportujących. 31.12.2020

Galeria

Załączniki

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×