Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 118:

Teatr przyjacielem Seniora

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Instytucje kultury funkcjonujące na terenie GMK, w szczegolności teatry i opera. Ogólnodostępne placówki miejskie -siedziby Rad Dzielnic, miejskie punkty informacyjne.

Opis projektu

Projekt ma charakter ogólnomiejski, jest adresowany do mieszkańców Krakowa po 65 roku życia i zakłada wydawanie adresatom działań nieodpłatnie bonów kulturalnych, w ramach których seniorzy będą mogli skorzystać z możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych – w szczególności przedstawieniach teatralnych, operowych, odbywających się na terenie miasta. Bon kulturalny będzie stanowił równoważność biletu do instytucji kultury. Senior będzie mógł odebrać bon kulturalny w ogólnodostępnych miejscach na terenie miasta takich jak Punkty Informacji Miejskiej, siedziby Rad Dzielnic itp. i na jego podstawie dokonać rezerwacji udziału w dowolnym wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez instytucję kultury biorącą udział w akcji, na zasadach obowiązujących w tej instytucji.
Jednym z kluczowych etapów projektu będzie dokonanie uzgodnień z krakowskimi instytucjami kultury: teatrami operą itp. odnośnie udziału w działaniach zmierzających do zwiększenia dostępności ich usług dla seniorów poprzez honorowanie bonów kulturalnych, a także uzgodnienie sposobu ich dystrybucji z placówkami miejskimi.
Dystrybucja bonów kulturalnych dla seniorów winna zostać poprzedzona akcją promocyjno – informacyjną, prowadzoną w jednostkach miejskich, placówkach służby zdrowia, bibliotekach, kościołach i innych, odwiedzanych przez osoby starsze. Średnia kwota bonu kulturalnego na wybrane wydarzenie kulturalne to 50,00 PLN.
Sfinansowanie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, umożliwi seniorom dostęp do wydarzeń kulturalnych. Zwiększy ich uczestnictwo w życiu społecznym miasta, przyczyni się do ograniczenia izolacji i marginalizacji społecznej, wpłynie na ograniczenie poczucia utraty dotychczasowych możliwości seniorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na udział w ww. wydarzeniach, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi. Będzie również okazją do integracji międzypokoleniowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W  związku ze wzrostem średniej długości życia, wzrasta liczba osób w wieku podeszłym  oraz pojawiają się zmiany w strukturze  społeczeństwa. Z Raportu o stanie miasta (2017) wynika, że w Krakowie w końcu 2017 roku ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła 177,4 tys. osób
(o 4 tys. osób więcej niż w 2016 roku). Udział w ogólnej populacji ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 22,7% w 2016 roku do poziomu 23,1%. Prognozy wskazują, że społeczeństwo GMK nadal będzie się starzeć i w 2045 roku 1/4 ludności będą stanowić osoby w wieku poprodukcyjnym a 2050 roku będzie stanowić prawie 29%.
Z badania uczestnictwa ludności w kulturze w 2014 r. wynika, że do głównych barier ograniczających udział w kulturze osób starszych można zaliczyć wysokie ceny biletów na różne imprezy kulturalne, a także brak informacji o dostępnych wydarzeniach kulturalnych (na podstawie: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030, Warszawa, 26 października 2018 r.) Badanie EQLS - Europejskie badanie jakości życia (2016) pokazało, że wśród polskich seniorów zmniejsza się możliwość pokrycia wydatków z dostępnych dochodów, pogarsza się ich sytuacja ekonomiczna. Nie tylko stan zdrowia jest ograniczeniem aktywności ludzi w  wieku podeszłym, ale i brak funduszy na skorzystanie z działań kulturalnych i społecznych. Wśród osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta poczucie braku bezpieczeństwa i przynależności społecznej na wielu płaszczyznach życia. Sfinansowanie w/w zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców Krakowa po 65 roku życia do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. W dokumencie pn. Długofalowa Polityka  Senioralna w Polsce na lata 2014-2020, celem ogólnym polityki senioralnej w obszarze aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej jest wspieranie idei uczenia się wśród osób starszych i aktywizowanie do działań obywatelskich i społecznych poprzez zwiększenie uczestnictwa osób starszych w kulturze zarówno jako jej odbiorców, jak i twórców.
Teatr dla osób w wieku podeszłym może być elementem nowoczesności, elementem innowacji, elementem otwartości pomagającym w postrzeganiu otaczającej ich rzeczywistości oraz elementem sprzyjającym aktywności seniora w mieście Kraków. Powyższe aspekty będą pozytywnie wpływać na budowanie głębszych relacji międzyludzkich i sprzyjać likwidowaniu barier w dostępie seniorów do dóbr kultury.

UZUPEŁNIENIE / DOPRECYZOWANIE:

Realizacja bonów kulturowych w poniższych instytucjach:

1.    Teatr Ludowy

2.    Krakowski Teatr - Scena STU

3.    Teatr Groteska

4.    Teatr Bagatela im. T. Boya – Żeleńskiego

5.    Teatr „Łaźnia Nowa”

6.    Teatr KTO

7.    Balet Dworski "Cracovia Danza"

8.    Krakowski Teatr VARIETE

Bony byłyby dostępne we wskazanych wyżej teatrach oraz filiach MOPS. Po zgłoszeniu się do danej instytucji, senior otrzymuje imienny bon, który może zrealizować w jednej z powyższych instytucji na dostępne przedsięwzięcie. Na jednego seniora przypadają maksymalnie 3 bony. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1.Promocja Plakaty, ulotki, bony kulturalne -dostępne bony kulturalne w ilości 100/miesiac 5 000,00 PLN
2. Bon kulturalny Średni koszt biletu 50,00 PLN. Czas trwania akcji to 9 m-cy ( okres od kwietnia do grudnia 2020r.) 45 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Uzgodnienia Dokonanie uzgodnień z krakowskimi instytucjami kultury w zakresie honorowania bonów kulturalnych. 2. Wytypowanie podmiotów zajmujących się dystrybucją bonów kulturalnych. – (luty - marzec 2019) 3. Promocja projektu ( wydrukowanie plakatów, ulotek, bonów kulturalnych, dystrybucja, informacja) – (luty – marzec 2012) 4. Realizacja działań związanych z udostępnianiem bonów seniorom, bieżące rozliczanie bonów we współpracy z instytucjami kultury – (kwiecień – grudzień 2020) 5. Ewaluacja i sprawozdawczość z realizacji projektu – (grudzień 2020). styczeń-luty 2020
Wytypowanie Wytypowanie podmiotów zajmujących się dystrybucją bonów kulturalnych. luty-marzec 2020
Promocja projektu Wydrukowanie plakatów, ulotek, bonów kulturalnych, dystrybucja, informacja luty-marzec 2020
Realizacja Realizacja działań związanych z udostępnieniem bonów seniorom, bieżące rozliczenie bonów we współpracy z instytucjami kultury kwiecień-grudzień 2020
ewaluacja Ewaluacja i sprawozdawczość w realizacji projektu grudzień 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.OM.118/19 pn. „Teatr przyjacielem Seniora”. Wnioskodawca uzupełnił projekt o listę konkretnych miejskich instytucji (teatrów), w których bon kulturalny mógłby być realizowany, jak również sprecyzował miejsca odbioru bonów i ich liczbę przypadającą na 1 osobę (zachowany warunek ogólnodostępności). Realizacja projektu ułatwi seniorom dostęp do wydarzeń kulturalnych i pozwoli na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.
powrót