Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 159:

PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NAD ZALEWEM NOWOHUCKIM

Projekt odrzucony: Nazwa: „Przystanek Tramwajowy nad Zalewem Nowohuckim” OPINIA: NEGATYWNA Projekt zostaje odrzucony zgodnie z Rozdziałem 4 §16.1 pkt.4 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 roku, zgodnie z którym w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania „które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”. Uzasadnienie: Projekt zakłada wykonanie przystanku tramwajowego w Al. Solidarności przy Zalewie Nowohuckim (odcinek pom. ul. Bulwarową i ul. Wańkowicza). W Al. Solidarności planowana jest przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej. Dla tej inwestycji została opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno – użytkowym, jak również uzyskana została ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj ma być współfinansowana ze środków zewnętrznych. Opracowana koncepcja obejmuje przebudowę skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Bulwarową wraz z uwzględnieniem przystanków tramwajowych w rejonie ul. Bulwarowej (i tym samym Zalewu Nowohuckiego).

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Al. Solidarności/ul. Bulwarowa/ul. Wańkowicza

Opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie przystanku tramwajowego na istniejącej linii tramwajowej na wysokości Zalewu Nowohuckiego i Rodzinnych Ogródków Działkowych "Nad Dłubnią", "Tulipan", "Wanda" (Al. Solidarności na odcinku pomiędzy ulicą Bulwarową a ulicą Melchiora Wańkowicza). 

Projekt zakłada:
1. Wyodrębnienie pasa dla powierzchni przystanku 
2. Wykonanie instalacji dla infrastruktury przystanku
3. Podbudowę oraz wykonanie nawierzchni
4. Posadowienie 2 wiat (minimum 1) wraz z ławeczkami (minimum 2 po każdej stronie), innym standardowym wyposażeniem przystanku linii oraz elementami małej architektury, dostosowanej do rekreacyjnego charakteru okolicy z uwzględnieniem kompozycji/instalacji roślinnych/zielonych  
5. Wzmocnienie/przebudowę torowiska dla potrzeb przystanku
6. Wykonanie/oznakowanie obustronnego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku 
Projekt uwzględnia przygotowanie dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skrzyżowanie Alei Solidarności i ulicy Bulwarowej to granica największego obszaru rekreacyjnego Nowej Huty. Z jednej strony rozciąga się Zalew Nowohucki wraz z otaczającą go infrastrukturą sportową i wypoczynkową, z drugiej - zlokalizowana jest największa w Nowej Hucie sieć Rodzinnych Ogródków Działkowych (Nad Dłubnią, Wanda, Tulipan). W pobliżu znajduje się również jedna z największych atrakcji turystyczno-zabytkowych Nowej Huty - Dworek Jana Matejki w Krzesłąwicach. Zarówno Zalew jak i Ogródki Działkowe to miejsce w największym stopniu uczęszczane przez rodziny z małymi dziećmi, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby starsze. Bardzo dobrze skomunikowana z obszarem całej Nowej Huty a także innymi częściami Miasta linia tramwajowa w Alei Solidarności umożliwiłaby tysiącom codziennych użytkowników tych terenów wygodne i szybkie dotarcie w to miejsce, gdyby nie brak przystanku. Najbliższy - w Alei Struga, oddalony jest od Zalewu i Ogródków Działkowych o kilkaset metrów. Kolejny - przy skrzyżowaniu ulic Kocmyrzowskiej i Bulwarowej - jeszcze dalej. Pokonanie tej trasy dla małych dzieci, osób starszych lub innych osób o ograniczonej zdolności ruchowej stanowi ogromne wyzwanie, często kończące się niepowodzeniem. Funkcjonująca tu szczątkowa komunikacja autobusowa nie rozwiązuje problemu, a nawet sprawia problemy hamujące i utrudniające ruch uliczny, tramwajowy i pieszy w tym rejonie. Przystanek tramwajowy w tym miejscu ma również ogromne znaczenie dla rozwijającej się oferty imprez kulturalnych i działań społecznych realizowanych nad Zalewem - mogłyby one trwać dłużej i docierać do znacznie większej ilości osób, gdyby było łatwiej na nie dojechać i gdyby było można z nich wrócić miejską komunikacją. Szczególnie ważne jest wykonanie tej inwestycji w aspekcie szerokich planów rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego i jego otoczenia - miejsce to jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności i będzie dostępne dla coraz większej ilości mieszkańców. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sporządzenie dokumentacji projektowej Przygotowanie wizualizacji, projektu budowlanego i projektów branżowych wraz z kosztorysem 25 000,00 PLN
Wyłonienie wykonawcy i realizacja inwestycji Wyłonienie wykonawcy na podstawie sporządzonej dokumentacji drogą określoną właściwymi przepisami, wykonanie, odbiór i rozliczenie inwestycji 360 000,00 PLN
385 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Wizualizacja Przygotowanie wizualizacji przystanku luty 2019
2. Projekt Wykonanie pełnego projektu inwestycji wraz z kosztorysem marzec 2019
3. Wyłonienie wykonawcy Wyłonienie wykonawcy drogą określoną właściwymi przepisami dla tego typu inwestycji marzec - kwiecień 2019
4. Realizacja inwestycji Realizacja, odbiór i rozliczenie inwestycji kwiecień - czerwiec 2019
385 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×