Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 145:

AED dla każdego

Projekt odrzucony: W wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 16 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ww. Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Projekt nie jest zgodny z Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu zdrowotnego "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego celem jest budowa i utrzymanie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED w oparciu o kryteria wynikające z Uchwały Nr XX/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r. Zgodnie z zapisami ww. Uchwał wykaz lokalizacji miejsc publicznych, które spełniają kryteria wymagane do umieszczenia zestawów AED na terenie Krakowa ustalił powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa zespół zadaniowy. Wśród tych lokalizacji ustalonych przez ww. zespół brak jest jednostek wskazanych w projekcie jako „dodatkowe miejsca realizacji zadania”. Funkcjonująca od 2009 r. na terenie Krakowa Sieć AED IMPULS ŻYCIA liczy obecnie 31 urządzeń AED dostępnych w różnych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym 2 urządzenia mobilne znajdujące się na wyposażeniu radiowozów Straży Miejskiej Krakowa. Utrzymanie Krakowskiej Sieci AED IMPULS ŻYCIA realizowane jest poprzez ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej automatycznych defibrylatorów stanowiących Sieć, coroczny serwisowy przegląd techniczny; miesięczne przeglądy eksploatacyjne, pokrycie kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych (elektrody, baterie) i pokrycie kosztów amortyzacji. Zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego projekt nie uwzględnia ww. kategorii kosztów zarówno w pierwszym roku realizacji projektu, jak i w następnych latach, kiedy konieczne jest uwzględnianie kosztów ponoszonych w ramach utrzymania zakupionych urządzeń, w każdym kolejnym roku. Ponadto w toku weryfikacji merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w § 16 ust. 1 pkt 5 ww. Regulaminu. Zgodnie z tym zapisem w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które wymagają instytucjonalnej współpracy, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Brak jest oświadczeń zarządzających jednostkami wskazanymi w projekcie jako „dodatkowe miejsca realizacji zadania”.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Klub Samopomocy-Aktywizacyjny, ul Gdańska 5 ( dostępny w godz. 7-17) Klub Samopomocy-Aktywizacyjny, ul. Okulickiego 51/279 (w godz. 7-17) Klub Samopomocy-Aktywizacyjny, ul Grzegórzecka 1-2 (w godz. 7-17) Klub Samopomocy-Specjalistyczny, ul. Krakowiaków 2 (w godz. 7-17) MOPS, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (całodobowy) Filia nr 2, ul. Radzikowskiego 39, 31-315 Kraków (całodobowy) Filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków (całodobowy) Filia nr 5, ul. Praska 52, 30-322 Kraków (całodobowy) Filia nr 6, ul. Dietla 64, 31-039 Kraków (całodobowy) Filia nr 7, ul. Mazowiecka 4 - 6, 30-036 Kraków (całodobowy) Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków (całodobowy) Dział Rewitalizacji Społecznej, Jaremy 1, 31-318 Kraków (całodobowy)

Opis projektu

Projekt „AED dla każdego” zakłada zakup 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z metalową szafką z przeszklonym frontem przeznaczoną do jego przechowywania wraz z odpowiednimi tablicami informacyjnymi dotyczącymi urządzenia, a także zorganizowanie 15 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatorów AED dla dorosłych i seniorów.
Część zakupionych AED będzie dostępna całodobowo (na budynku głównym MOPS, w Filiach MOPSu oraz w Dziale Rewitalizacji Społecznej) i zostaną one odpowiednio umieszczone na elewacji zewnętrznej każdego budynku. Pozostałe defibrylatory będą dostępne w godzinach otwarcia placówek, których funkcjonowanie zakłada wzmożoną dzienną opiekę i aktywizację osób starszych a także wsparcie ich opiekunów faktycznych i rodzin (Kluby Samopomocy).
Projekt zakłada również realizację 15 jednodniowych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym z użyciem AED, które będą się odbywać w soboty, w terminie od 18 kwietnia do 29 sierpnia 2020 r. W szkoleniach w sumie będzie mogło wziąć udział 150 osób (grupa szkoleniowa max. 10 osób). Na każde ze szkoleń będzie się składać część teoretyczna i praktyczna zawierająca przeprowadzenie reanimacji (BLS – Basic Life Support) i defibrylacji na fantomach. Tematyka szkolenia będzie obejmować naukę postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i dorosłych, prawidłowego wezwania pomocy, kolejności działań, ochronę osobistą w sytuacji udzielania pomocy, wiedzę o innych schorzeniach, których objawy przypominają NZK,  podstawy prawne niesienia pierwszej pomocy. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się używać AED oraz przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową i układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi AED będą odbywać się w lokalach ogólnodostępnych, bez barier architektonicznych, 
w tym w miejscach ich umieszczenia (np. w salach udostępnionych przez Klub Samopomocy).
 

UZASADNIENIE PROJEKTU


            Do najczęściej występujących przyczyn zgonów w Polsce zalicza się choroby sercowo-naczyniowe, choroby  nowotworowe  oraz  przyczyny  zewnętrzne: wypadki komunikacyjne, samobójstwa,  upadki,  zatrucia,  urazy itp. Zgony wynikające z przyczyn nagłych, jak nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), stanowią ogromną  liczbę  wśród  wszystkich  przyczyn  zgonów  społeczeństwa. Corocznie blisko 750 – 900 tys. mieszkańców Europy i USA umiera nagle
z powodów sercowych – jest to więcej zgonów niż łącznie z powodu raka płuc, raka sutka oraz AIDS (odpowiada to częstości 1 zgon/1000 mieszkańców/rok). Liczbę zgonów z tego powodu szacuje się w Polsce na prawie 80 000 rocznie. Z danych epidemiologicznych wynika również, że do nagłego zatrzymania krążenia zwykle dochodzi w domu (około 2/3 przypadków) i w ciągu dnia – w ponad 70% przypadków występuje pomiędzy godziną 8.00 a 17.00. Częściej występuje u chorych płci męskiej > 50. r.ż., którzy stanowią 3/4 wszystkich ofiar NZK. Skuteczność postępowania resuscytacyjnego zależy od powiązania dwóch procedur – podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie. Badania wykazały, że spośród szeregu czynności i technik podejmowanych u osób z NZK tylko wczesne podjęcie czynności resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia oraz wczesna defibrylacja znacząco wpływają na zwiększenie przeżycia. Ważne dla przeżycia jest podjęcie akcji w ciągu pierwszych kilku pierwszych minut (3-5 minut).(za: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa; K. Wrzosek, E. Szczepańczyk – część 7 zaburzenia rytmu serca (dokument elektroniczny: www.czekaj.com.pl).

Tymczasem z danych zawartych w Wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne obowiązującym od 1 kwietnia 2019 r. wynika, że mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołu RM dla roku 2017 dla miasta powyżej 10 tyś. mieszkańców była zróżnicowana (w zależności od obszaru działania i zespołu RM), a najniższa wynosiła 7:36 minuty (dla Kraków  Miasto Dzielnice: XI, XII, XIII). Maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia dla miasta powyżej 10 tyś. mieszkańców wyniósł 02:38:44 [gg:mm:ss] (dla Kraków Miasto Dz. I, II, III).
Projekt „AED dla każdego” ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków poprzez umieszczenie w przestrzeni publicznej 12 nowych, ogólnodostępnych defibrylatorów AED, używanych podczas udzielania pierwszej pomocy oraz zwiększenie świadomości i umiejętności ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez zorganizowanie kompleksowych, darmowych szkoleń dla mieszkańców Miasta dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatora AED.

Docelową grupą odbiorców są mieszkańcy Krakowa - osoby dorosłe i seniorzy, dla których szkolenia tego typu nie są lokalnie dostępne i często odpłatne. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w soboty w celu ułatwienia ich dostępności osobom pracującym lub uczącym się.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Urządzenie AED (wraz z montażem) 12 szt urządzeń AED x 7000 zł 84 000,00 PLN
Zakup i instalacja tablic informacyjnych dot. użytkowania AED 12 x 1000 zł 12 000,00 PLN
Szkolenie pierwszej pomocy i obsługi AED (dla łącznie 150 osób) (czas trwania 1 szkolenia to 8 h) 15 szkoleń x 2000 zł 30 000,00 PLN
Promocja – zaprojektowanie plakatów i ulotek 1x 400 zł 400,00 PLN
Promocja – wydruk plakatów (200 szt.) i ulotek (500 szt.) informujących o szkoleniach i lokalizacji urządzeń 1 x 1000 zł 1 000,00 PLN
127 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy zadania 07.01. – 31.01.2020
Zakup i montaż urządzeń AED Zakup urządzeń AED oraz ich montaż na budynkach (wyróżnionych w pkt. I. 5.) wraz z informacją o ich użytkowaniu 01.02. – 28.02.2020
Promocja Zaprojektowanie, wydruk i kolportaż ulotek plakatów w przestrzeni miejskiej, informujących o prowadzonych szkoleniach pierwszej pomocy i nowo dostępnych urządzeniach AED 10.02. – 31.03.2020
Nabór Rozpoczęcie naboru na szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi AED 01.04.2020 -
Realizacja szkoleń Realizacja 15 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED 18.04. – 29.08.2020
Zakończenie naboru Zakończenie naboru na szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi AED 11.08.2019
Podsumowanie projektu Przeprowadzenie ostatniego z cyklu warsztatów oraz spotkanie podsumowujące projekt 29.08.2020
Ewaluacja projektu Rozpoczęcie ewaluacji projektu 01.09.2019 -
127 400,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×