Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 149:

Krakowskie Łąki Kwietne

Projekt odrzucony: Wniosek Budżetu Obywatelskiego polega na założeniu łąk kwietnych na terenach trawiastych bulwarów wiślanych w rejonie od Mostu Kotlarskiego do Mostu Zwierzynieckiego. Projekt opiniuje się negatywnie. Powierzchnie zielone bulwarów wiślanych są pokryte trawą i usunięcie tej zwartej powierzchni zadarnionej wpłynie niekorzystnie na ich trwałość. Usuwanie 20 cm grubości powierzchni darni jest niemożliwe – doprowadziłoby do groźnego osłabienia struktury urządzeń hydrotechnicznych jakimi są bulwary, które pełnią funkcje przeciwpowodziowe, a prawdopodobnie przy najbliższej powodzi uległyby one poważnym zniszczeniom, a szczególnie narażone byłyby powierzchnie zielone pochyłe. Następnie nowo założone łąki kwietne przez swoją strukturę nie sprostałyby wymywaniu i erozji gleb podczas powodzi, w przeciwieństwie do zwartych darni trawników. Ponadto prace nad zakładaniem łąk kwietnych w tym miejscu wymagałyby potężnego nakładu finansowego, przy czym w odniesieniu do funkcji terenów zieleni bulwarów jakimi jest rekreacja i wypoczynek oraz miejsce licznych imprez kulturalnych cyklicznych i okolicznościowych, łąki kwietne byłyby stale narażone na wydeptywanie i niszczenie, co nie pozwalałoby na odpowiednie utrzymanie łąk.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwary Wiślane

Opis projektu

Zamieńmy Bulwary Wiślane w Łąkę Kwiętną!

 
Projekt zakłada zamianę trawiastej łąki nad Wisłą w Krakowską Łąkę Kwietną. Niech Krakowska Łąka Kwietna stanie się alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi też estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Z łąki będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i turyści

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest urozmaicenie krajobrazu bulwarów wiślanych, gdzie zarówno mieszkańcy, jak i turyści spędzają wolny czas.

Kwiaty poprawiają estetykę miasta, wspierają bioróżnorodność. Projekt wpisuje się w koncepcje miasta ogrodu i umożliwia mieszkańcom  i turystom obcowanie z wieloma gatunkami roślin i kwiatów, gdyż łąka kwietna to najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne, w przeciwieństwie do miejskich trawników. Łąka kwietna to także ekonomicznie uzasadniona alternatywa dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do dwóch lub trzech zabiegów koszenia w sezonie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
usunięcie darni warstwą 20 cm z pow. z przekopaniem gruntu 15 zł/m2 x 20000m2 300 000,00 PLN
wysiew nasion wraz z materiałem 10zł/m2 x 20000 m2 200 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Lokalizacja Finalny wybór lokalizacji na nadwiślańskich bulwarach 31.03.2020
Wysiew Realizacja zadania - przygotowanie gruntu, wysiew 30.04.2020

Galeria

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×