Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 155:

Kładka łącząca Dębniki i Zwierzyniec - konkurs

Projekt odrzucony: Wniosek o nr BO.OM.155/19 przewiduje zorganizowanie konkursu architektoniczno - urbanistycznego kładki pieszo-rowerowej nad rzeka Wisłą łączącej Zwierzyniec z Dębnikami w celu wyboru najlepszego miejsca na lokalizację w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnic. Projekt zakłada organizacje konkursu na opracowanie autorskiej koncepcji projektowej wskazania najkorzystniejszej lokalizacji dla kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej na rzece Wiśle w miejscu zbliżenia ulicy Tadeusza Kościuszki (Flisacka) do Wisły, na północy na Salwatorze oraz na południu na przedłużeniu głównego traktu komunikacyjnego Parku Dębnickiego w miejscu jego przecięcia z ulica Tyniecką. Opracowanie konkursowe powinno przedstawiać koncepcje architektoniczno-przestrzenną kładki pieszo-rowerowej w granicach terenu określonego w Załączniku nr 1 do projektu wraz z systemem ciągów komunikacyjnych zapewniających dostępność kładki dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Projekt powinien wpisać się w istniejący układ komunikacyjny bulwarów Wiślanych (wraz z lokalnymi powiązaniami min parkiem Dębnickim oraz bulwarem Rodła) oraz uwzględnić przedstawienie sposobu oświetlenia, wyposażenia w elementy małej architektury, itd. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie aktualnie realizuje zadanie nr T1.253/19 pn. „Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec”. W dniu 24.07.2019 r. została podpisania umowa z Wykonawcą na wykonanie opracowania wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec w Krakowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Firma projektowa będzie miała za zadanie opracować i zaprezentować w formie opisowej i graficznej wielowariantową wielobranżową koncepcję budowy kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wskazać możliwe warianty usytuowania obiektów inżynieryjnych i zagospodarowanie terenu. Koncepcja ma przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania oraz które posiadają akceptację rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacji ze strony właścicieli i zarządców terenów, na których są usytuowane oraz zarządców sieci. Chodzi m.in. o uzgodnienie konserwatora zabytków, gdyż teren znajduje się pod ochroną konserwatorską. Dla opracowanych wariantów konieczne będzie uzyskanie opinii zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych. Tym samym zakres złożonego projektu zawiera się przedmiocie ww. zadania i jego realizacja nie znajduje uzasadnienia. Wobec powyższego projekt nr BO.OM.155/19 nie może zostać pozytywnie zweryfikowany.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wstępna lokalizacja: Bulwary wiślane i rzeka Wisła w miejscu zbliżenia ulicy Tadeusza Kościuszki (flisacka) do Wisły na Północy -na Salwatorze oraz na południu na przedłużeniu głównego traktu komunikacyjnego Parku Dębnickiego w miejscu jego przecięcia z ulicą Tyniecką. Przedmiotem konkursu winno być wskazanie najkorzystniejszej lokalizacji dla połączenia dwóch dzielnic ciągami pieszymi i rowerowymi w sposób harmonijny uwzględniający lokalne uwarunkowania przestrzenne i urbanistyczne.

Opis projektu

Przedmiotem zadania, byłaby organizacja konkursu na opracowanie autorskiej koncepcji projektowej wskazania najkorzystniejszej lokalizacji dla kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej na rzece Wiśle w miejscu zbliżenia ulicy Tadeusza Kościuszki (flisacka) do Wisły, na Północy -na Salwatorze oraz na południu na przedłużeniu głównego traktu komunikacyjnego Parku Dębnickiego w miejscu jego przecięcia z ulicą Tyniecką. Opracowanie konkursowe powinno przedstawiać koncepcje architektoniczno-przestrzenną kładki pieszo-rowerowej w granicach terenu określonego w Załączniku nr 1 do projektu wraz z systemem ciągów komunikacyjnych zapewniających dostępność kładki dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
Projekt powinien wpisać się w istniejący układ komunikacyjny bulwarów Wiślanych (wraz z lokalnymi powiązaniami min parkiem Dębnickim oraz bulwarem Rodła) oraz uwzględnić przedstawienie sposobu oświetlenia, wyposażenia w elementy małej architektury, itd.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt koncepcji urbanistyczno - architektonicznej byłby zamkniętym etapem realizacji kładki pieszo-rowerowej bez konieczności dalszego finasowania w tym także realizacji. Koncepcja opracowania kładki byłaby odpowiedzią na głosy mieszkańców skarżących się na znaczny niedobór przestrzeni wspólnej oraz brak infrastruktury umożliwiającej łatwe poruszanie się na piechotę lub na rowerze po terenie obu dzielnic. Konkurs rozumiany jest jako pierwszy krok do przeprowadzenia konsultacji społecznych dla znalezienia najlepszych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi dające podstawy do wstępnych analiz możliwości realizacji takiego zadania w najbliższej przyszłości, w tym także uwzględnienia w opracowania planistycznych Gminy min. zmianą zapisów Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta. Kładka w przyszłości wyznaczy nowy szklak , który połączy cele podróży mieszkańców obu części miasta. Nowa kładka – podobnie jak kładka Bernatka – zwiększy dynamikę rozwoju dzielnic po obu stronach Wisły, dlatego konieczne jest wskazanie możliwości jej lokalizacji oraz uwzględnienie takich analiz w pracach planistycznych, wpływających na możliwość uwzględnienia lokalizacji jej w planach realizacyjnych w nieodległej przyszłości.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszty organizacyjne Koszty organizacyjne w tym: praca sekretarza i komisarza 10 000,00 PLN
Wynagrodzenia Jury 5 członków Jury w tym co najmniej 3 architektów, po 2.500,– PLN każdy 12 500,00 PLN
PR Upowszechnienie informacji o konkursie 2 500,00 PLN
Nagrody pierwsza nagroda 15.000,– PLN; druga 10.000,– PLN; trzecia 5.000,– PLN) PR – 2.500, – PLN 30 000,00 PLN
55 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie regulaminu architektoniczno-urbanistycznego konkursu (w tym powołanie komisarza i Jury) przygotowanie konkursu w tym powołanie komisarza i Jury styczeń – luty 2020
rozpisanie konkursu ogłoszenie konkursu jego promocja marzec 2020
rozstrzygniecie konkursu rozstrzygniecie konkursu maj 2020
publiczna prezentacja i rozdanie nagród publiczna prezentacja i rozdanie nagród czerwiec 2020

Załączniki

55 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×