Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 163:

WYJAZD LEWOSKRĘTNY Z UL. DAUNA W UL. NOWOSĄDECKĄ

Projekt odrzucony: Zadanie nr BO.OM.163/19 Nazwa: WYJAZD LEWOSKRĘTNY Z UL. DAUNA W UL. NOWOSĄDECKĄ OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie: Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 16 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - pkt. 4 które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta - pkt. 6, „które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności” Wnioskowany projekt zakłada wybudowanie lewoskrętu z ul Dauna w ul. Nowosądecką. Zgodnie z zapisami Polityki Transportowej Miasta w celu podnoszenia efektywności podróży transportem zbiorowym wdrażany jest priorytet dla komunikacji tramwajowej. Oznacza to, że sterowanie sygnalizacją świetlną jest planowane w taki sposób, aby zminimalizować straty czasu dla przejazdu tramwajów. Proponowane w przedłożonym wniosku rozwiązanie negatywnie wpłynie na efektywność funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i może oddziaływać w sposób istotny na warunki realizacji priorytetu dla komunikacji tramwajowej (w przypadku wykształcenia lewoskrętu konieczne będzie osygnalizowanie wlotu i wprowadzenie nowej grupy sygnalizacyjnej, co będzie skutkowało zwiększeniem bezwładności sygnalizacji świetlnej, dodaniem nowych faz oraz wprowadzeniem nowych warunków dla obsługi grup tramwajowych). Z uwagi na powyżej przytoczony argument w przypadku zmiany organizacji ruchu polegającej na wybudowaniu lewoskrętu z ulicy Dauna w ulicę Nowosądecką projekt organizacji ruchu nie może zostać zatwierdzony z uwagi na §8 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), w którym powołana jest konieczność zapewnienia efektywności organizacji ruchu. Ponadto ul. Nowosądecka stanowi fragment III Obwodnicy Miasta Krakowa i zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa stanowi drogę główną ruchu przyspieszonego KDGP. Powyższe implikuje zasadność oceny możliwości realizacji wnioskowanego zadania w aspekcie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) w tym m.in. odległości między skrzyżowaniami.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Wybudowanie lewoskrętu z ulicy Dauna w ulicę Nowosądecką. Jedna nitka pasa drogowego przecinałaby tory
tramwajowe.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skrócenie dojazdu mieszkańców osiedla Wola Duchacka Wschód do ulicy Wielickiej. Odciążenie ogromnie
zakorkowanego skrzyżowania Włoska - Białoruska przy wyjeździe na Piaski Nowe. Przywrócenie mieszkańcom
cywilizowanego wyjazdu, zabranego na tzw. "szybki tramwaj" w 2000r. Na całej długości Nowosądeckiej
pozostawiono przejazdy. Ukarano tylko mieszkańców tego rejonu, zabierając im godny wyjazd z
kilkunastotysięcznego osiedla.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
roboty ziemne, wylanie asfaltu, malowanie pasów budowa infrastruktury drogowej 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
budowa infrastruktury drogowej 30.03.2020
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×