Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 169:

Budowa sygnalizacji świetlnej Malborska Macedońska Szkolna

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA Z uwagi na geometrię skrzyżowania ulic Malborskiej, Macedońskiej i Szkolnej nie ma obecnie możliwości efektywnego sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Zgodnie z §63 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. z 2016 r.poz.124) układ geometryczny, rozwiązanie techniczne oraz sposób organizacji i sterowania ruchem na skrzyżowaniu powinny być wzajemnie dostosowane do siebie, co w przypadku przedmiotowego skrzyżowania jest obecnie niemożliwym do spełnienia. Należy zauważyć, że budowa sygnalizacji świetlnej jest stosowana w ostateczności, gdy nie jest możliwe uzyskanie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym innymi dostępnymi środkami. Z uwagi na konieczność zapewnienia czasów bezpieczeństwa między strumieniami kolizyjnymi sygnalizacja cechuje się pewnym poziomem bezwładności, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie przepustowości danego ciągu. Ze względu na powyższe projekt organizacji ruchu nie może być zatwierdzony z uwagi na § 8 ust.6 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem(Dz.U. z 2017 r.poz.784), w którym powołana jest konieczność zapewnienia efektywności ruchu. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: -pkt.6…które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Budowa sygnalizacji świetlnej dla czterech strumieni ruchu samochodowego i sygnalizacji świetlnej przy przejściu
dla pieszych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprawa bezpieczeństwa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
montaż sygnalizacji świetlnej wraz całą infrastrukturą teletechniczną 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
montaż sygnalizacji wiosna 2020
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×