Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 204:

Ekologia na co dzień – środowisko naszego miasta

Projekt odrzucony: Projekt nie spełnia kryteriów zawartych w regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Podmiot wskazany jako miejsce realizacji zadania nie widnieje w ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzących przez Prezydenta Miasta Krakowa zatem nie ma możliwości identyfikacji podmiotu, w którym według projektu wypełniane mają być zadania. Ponadto wskazana placówka jako niepubliczna stanowi własność i jest zarządzana przez podmiot prywatny, co może stanowić przesłankę wykluczającą projekt ze względu na niespełnienie kryterium ogólnodostępności zawartym w § 16 ust. 1 pkt 1. Z informacji dostępnych na stronie internetowej placówki wynika, że budynek, będący miejscem realizacji zadania został wydzierżawiony na podstawie długoterminowej umowy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”, a zatem na gruntach nie pozostających we władaniu Miasta, co stanowi przesłankę wykluczającą z § 16 ust. 1 pkt 7 regulaminu. Wydatki z tzw. budżetu obywatelskiego (budżetu partycypacyjnego) jako specyficznej, ale jednak części budżetu Miasta Krakowa, nie mogą prowadzić do rozdysponowania środków budżetowych na rzecz podmiotów prywatnych (czym innym są sytuacje wyraźnie określone w przepisach prawa, jak np. udzielanie tzw. dotacji oświatowej), a z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia w przypadku przekazania środków z budżetu partycypacyjnego, w związku z przedstawionym projektem, de facto na rzecz szkoły niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków, w szczególności na zakup sprzętu, a więc na rzecz majątku należącego do organu prowadzącego tę szkołę, co stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym, projekt nie może być przyjęty do realizacji ze względu na przesłanki o których mowa w § 16 ust.1 pkt 1, 6 i 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Niepubliczny Zespół Szkoł im. Stanisława Wyspiańskiego ul, Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: warsztaty będą odbywały się w pracowniach szkoły oraz w terenie ( pobieranie próbek do badań), będzie to okolica szkół ( Nowa Huta), (Podgórze)

Opis projektu

Zadanie polegać będzie na popularyzacji zagadnień, wyników badań naukowych z zakresu ekologii wśród dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu potencjału koła naukowego oraz kształtowaniu
kompetencji  wśród młodych naukowców oraz dzieci i młodzieży.
 W tym celu zostaną przeprowadzone następujące działania skierowane bezpośrednio do grupy młodzieży w wieku 13-16 lat, liczącej ok. 20 -60 osób :  (a) cykliczne badania środowiska: badania terenowe
(pomiar zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza), (b) cykl zajęć laboratoryjnych (analiza zebranych próbek), (c) warsztaty służące poznaniu zagadnień związanych z nieodnawialnymi i odnawialnymi źródłami energii,  (d) warsztaty poświęcone analizie problemu zagospodarowania odpadów.
Wszystkie działania będą przeprowadzone przy wsparciu i współpracy z kołem naukowym doktorantów UP w Krakowie. Koło naukowe UP zorganizuje:
-  pokaz warsztatowy przeprowadzania badań terenowych i laboratoryjnych,
- cykl spotkań w pracowniach  UP poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska, 
- wykłady popularnonaukowe związane z  tematyką projektu.
Ponadto członkowie koła naukowego będą współdziałać z młodzieżą w celu opracowania wyników badań, przygotowania publikacji projektowych oraz zorganizowania sesji naukowej kończącej projekt.
Poszczególne etapy działań obejmą:
  1. akcję informacyjną  i nabór uczestników:
  - wyłonienie uczniowskiej grupy badawczej ( 13 -16 ) lat liczącej ok 60 osób, która w ramach warsztatów w pracowniach szkolnej,  pracowniach UP oraz podczas zajęć terenowych zbada i określi stan zanieczyszczenia środowiska w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkoł, pozna zagadnienia związane z nieodnawialnymi i odnawialnymi źródłami energii oraz przeanalizuje problem zagospodarowania odpadów. Grupa zostanie wyłoniona na podstawie ankiety określającej stan wiedzy i umiejętności,
  - opublikowanie informacji o zadaniu na stronach internetowych ZSOS nr 2, Niepublicznego Zespołu Szkół im Wyspiańskiego w Krakowie Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, stronie koła naukowego
   2. przygotowanie strony  internetowej zadania, na której zostaną zamieszczone informacje dotyczące działań, na
     bieżąco będą zamieszczane :
 – dokumentacja fotograficzna zadania,
  – relacje uczestników,
  – wnioski i wyniki badań.
   3. przygotowanie i przeprowadzenie trzech bloków warsztatów badawczych :
       badanie  stanu wody, powietrza i gleby,
       odnawialne i nieodnawialne źródła energii     
      problem odpadów
  Warsztaty będą odbywały się w pracowniach szkoły oraz w terenie ( pobieranie próbek do badań),  będzie to okolica szkół ( Nowa Huta), (Podgórze) do zrealizowania  warsztatów posłuży  zakupiony sprzęt badawczy oraz konsultacje merytoryczne w zakresie badań chemicznych.
  4. współpraca z kołem naukowym
  Grupa badawcza uczniów weźmie udział w wykładach, warsztatach  oraz spotkaniach  edukacyjnych przeprowadzonych przez koło naukowe (wykorzystanie  obserwacji do pracy naukowej),  analizie przeprowadzonych badań: nastąpi opracowanie wyników i sformułowanie wniosków.
 5.  przygotowanie publikacji do zamieszczenia na stronach internetowych zadania, Stowarzyszenia, Pomocy Szkole Małopolska,  koła naukowego UP.
6. Całość zadania zakończy się wspólną sesją naukową (konferencja naukowa) prezentującą dokonania  grupy badawczej i studentów. Na sesji zostaną zaprezentowane wyniki badań, film z realizacji projektu oraz wnioski do działań ekologicznych.  Zostanie zaprezentowany pokaz „Recykling fashion”  oraz wystawa prac uczniów –makiety. Zadanie będzie więc charakteryzowało się wszechstronnych podejściem do zagadnienia  ze względu na realizację różnych form wsparcia :
 - warsztaty i laboratoria,
– konkurs,
- wykłady,
- doświadczenia i badania w terenie,
–przygotowanie filmu,
–przygotowanie części artystycznej „Recykling fashion”,
–przygotowanie makiet odnawianych źródeł energii,
– sesja naukowa,
- publikacje.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

    Troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można nie docenić roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowaniu dzieci i młodzieży, uczenia szacunku dla przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej. Szczególny nacisk na ochronę środowiska kładą dokumenty strategiczne UE. Problemem współczesnej ludzkości są źródła energii. Rola edukacji ekologicznej jest w tym kontekście niezastąpiona i powinna skupiać się na uświadomieniu młodym ludziom, jak ważne są nowoczesne technologie odnawialnych źródeł energii i inżynierii środowiska.          
      Zadanie wynika z przeprowadzonych obserwacji i badań zarówno wśród młodzieży, jak i ankiet wypełnianych przez studentów i doktorantów. Przede wszystkim realizacja zadań zogniskowanych wokół aktywnych form pracy laboratoryjnej i badawczej cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, zwłaszcza, że efekty działań z poprzednich edycji prezentowane są w placówce: są to  plansze, pokazy pracy laboratoryjnej, filmy i zdjęcia.
Równocześnie członkowie koła naukowego UP  w ankietach wskazują na konieczność rozwijania kompetencji w zakresie organizowania i prowadzenia pracy badawczej oraz popularyzatorskiej wśród młodzieży jako przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działań popularnonaukowych.
 Dodatkowo diagnozy Instytutu Badań Edukacyjnych i interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem oraz efektywnością systemu edukacji w Polsce wskazują na luki systemu oświaty w odniesieniu do działań, które pokazywałby w sposób przystępny współczesne osiągnięcia naukowe i metody  wykorzystywane w pracy badawczej. Prawie wszystkie dzieci, już od najmłodszych lat, chcą samodzielnie eksperymentować i prowadzić doświadczenia ekologiczne. Oferta edukacyjna szkół w zakresie tych  działań jest ograniczona. Zajęcia pozalekcyjne mają przede wszystkim charakter rozrywkowy. Stąd  istnieje konieczność wprowadzania do oferty  warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe. Ponadto badania w zakresie rozwoju rynku pracy wyraźnie określają, iż niezbędne jest wielokierunkowe i wieloaspektowe rozwijanie  kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży. 
          Wspólne zajęcia młodzieży z pracownikami uczelni i studentami koła naukowego pozwalają wypełnić tę lukę.   Realizacja projektu przyczyni się do lepszego startu  młodzieży w dorosłe życie oraz do zmiany sposobu myślenia o problemach środowiska przyrodniczego miejsca zamieszkania. Studenci  i doktoranci będą mieli możliwość sprawdzenia się w pracy z młodzieżą, nauczą się organizacji pracy i zarzadzania zespołem w trakcie organizacji zajęć terenowych. Grupa docelowa będzie składać się z 20- 60  uczniów o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi oraz wyczulonych  na problemy zanieczyszczenia środowiska. W grupie spotkają się uczniowie o zróżnicowanym stopniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych, co pozwoli słabszym uczniom korzystać z wiedzy i doświadczenia osób uzdolnionych.
CELE ZADANIA:

Cele zadania to:
 -wspomaganie rozwoju działalności samokształceniowej koła naukowego poprzez kształcenie umiejętności dydaktycznych, metodycznych, organizacyjnych  i popularyzatorskich,
- propagowanie zagadnień i wyników badań naukowych wśród młodzieży przy wykorzystaniu potencjału koła naukowego doktorantów UP   w oparciu o przeprowadzenie  badań ekologicznych,
- umożliwienie uczestnictwa uczniów w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową realizowanych przez doktorantów i pracowników UP,
-rozwijanie  kompetencji kluczowych młodzieży (naukowych, uczenia się  i inicjatywności oraz kompetencji społecznych), czyli  wdrożenie do samodzielnej pracy badawczej w zakresie ekologii, poznanie podstawowych metod  w tym zakresie,  wdrożenie do efektywności pracy poprzez opracowanie, publikacje i informowanie o wynikach badań we współpracy z grupą rówieśniczą, studentami i pracownikami uczelni.
 
Cele szczegółowe dla grupy badawczej
1.poznanie metod badania stanu środowiska przyrodniczego, w tym wody, gleby i powietrza,
2.kształtowanie umiejętności interpretacji wyników badań naukowych, formułowania hipotez i prezentacji swoich badań w formie sesji naukowych, filmu, plansz.
3.zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka,
4.kształtowanie umiejętności myślenia i działania w kategoriach zrównoważonego rozwoju,
5.promowanie analitycznego myślenia u uczniów, poznawanie otaczającego świata poprzez samodzielne doświadczenia, obserwacje i wyciąganie wniosków.

Cele szczegółowe dla Koła Naukowego:
1.kształtowanie umiejętności poszukiwania i diagnozowania problemów badawczych w oparciu o wyniki bieżących  badań nad edukacją,
2.rozwijanie kompetencji dydaktycznych i metodycznych w oparciu o konkretne zadania projektowe,
3.uświdomienie  konieczności budowania sieci współpracy w zakresie działań ekologicznych, co powinno przekładać się na działalność naukową przyszłych badaczy.

REZULTATY ZADANIA:
Rezultatem zadania będzie:
1. podniesienie atrakcyjności  oferty edukacyjnej oraz  rozwój kompetencji kluczowych młodzieży dzięki:
-  realizacji bloków warsztatowych w zakresie ekologii, czyli przeprowadzenie:
      10 zajęć  warsztatowych po 2 godziny  na terenie szkoły – 20 godzin
        4 zajęcia warsztatowe po 2 godziny na uczelni – 8 godzin
        4 zajęcia  warsztatowych po 3 godziny  w terenie – 12 godzin
        2 wykłady  „Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka” – 4 godz.
        6 godzin zajęć analizy wyników
        2 godziny zajęć przygotowawczych do sesji
  
2.rozwój i promocja indywidualnych zdolności studentów dzięki:
-  przeprowadzeniu  warsztatów  dla grupy badawczej,
- współpracy  w zakresie  opracowania, publikacji  i prezentacji wyników badań : 3 godziny zajęć w zakresie analizy, porównywania wyników badań,  przygotowania materiałów do publikacji,

3. zacieśnienie współpracy szkoły z uczelnią  i poszerzenie wiadomości uczniów dzięki:
   - wykładom prowadzonym przez kadrę naukową UP,
   - sesji popularnonaukowej dla ok. 100 uczniów ( uczestnicy sesji) oraz  zaproszonej społeczności lokalnej (ok. 30
     osób) i prezentacji wyników badań,

4.wzrost aktywności edukacyjnej uczniów dzięki:
- powstaniu strony internetowej zadania (bieżące raporty z  warsztatów,  badań, przygotowań, zdjęcia i filmiki),
- powstaniu programu artystycznego „Recyklig fashion” i zaprezentowaniu go szkolnej i lokalnej  społeczności,
- powstanie makiet ( pomocy naukowych) poświęconych odnawialnym źródłom energii,

5. wzrost ilości projektów realizowanych przez koło naukowe
-  powstanie  dokumentacji fotograficznej zadania,
- zaprezentowanie dokumentacji podczas sesji na wystawie,

6. popularyzacja zagadnień naukowych wśród grupy  ok. 100  uczniów, uczestników sesji naukowej,
Rezultaty miękkie:
1.           Podniesienie świadomości dotyczących korzyści płynących z praktycznych sposobów zdobywania wiedzy.
2.           Wzrost umiejętności wymiany poglądów i współpracy w grupie
3.           Wzrost samooceny uczestników zadania i poznanie zasad autoprezentacji w czasie wystąpień publicznych
4.           Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych w pracy badawczej i interpretowaniu wyników
5.           Wzrost kompetencji społecznych.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Mikroskop z okularem cyfrowym Mikroskop będzie wykorzystywany zarówno do obserwacji prowadzonych metodą jasnego, jak i ciemnego pola. Dzięki zastosowaniu trójokularowej głowicy po zamontowaniu kamery cyfrowej na okularze model ten można zmienić w mikroskop cyfrowy. zakup 2 sztuk 7 000,00 PLN
Eko-Gra: Chrońmy środowisko Eco Game to zabawna gra, dzięki której dzieci staną się bardziej świadome w kwestii ochrony środowiska. Zdobędą wiedzę o ekosystemie i odkryją jak wygląda obieg wody w przyrodzie oraz proces transformacji energii i odpadów. Gra – w przyjemny, zabawowy sposób – zwiększa świadomość ekologiczną dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Planowany zakup 10 gier. 1 500,00 PLN
Zestaw demonstracyjno-doświadczalny: Energia słoneczna Zestaw demonstracyjno-doświadczalny Energia słoneczna Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń indywidualnych i grupowych z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, jak również działania fotoogniwa, czyli ogniwa fotowoltaicznego. Możliwe jest to dzięki przemyślanej zawartości zestawu oraz wielu ciekawym i różnorodnym doświadczeniom zawartym w dołączonej kolorowej instrukcji. Elementy zestawu (główne elementy wymienione poniżej), takie jak fotoogniwo, przewody, termometr, lustro płaskie i paraboliczne, lupa, silniczek elektryczny, śmigło, kolorowe filtry. Planowany zakup 10 zestawów. 1 500,00 PLN
Krążek Secchi''''''''''''''''ego z linką Krążek Secchi''''''''''''''''ego z polami czarno-białymi do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z malowanego metalu z uchwytem do zaczepiania linki i linką. Planowany zakup 10 sztuk. 1 000,00 PLN
Waga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem, (A) 0,1 g/max 150 g waga laboratoryjna sprawdza ciężar przedmiotów z dokładnością 0,1 g. Dzięki temu zda egzamin w laboratoriach. planowany zakup 5 sztuk 2 000,00 PLN
Biodegradacja – zestaw doświadczalny (J3) Zestaw edukacyjny “Biodegradacja (J3)” to mniej obszerna wersja Zestawu “Biodegradacja (J)”. Ta pomoc dydaktyczna została zaprojektowana tak, aby umożliwić przeprowadzanie doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych materiałów. Zestaw umożliwia swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz materiałów do testowania. Planowany zakup 10 zestawów 2 000,00 PLN
Segregujemy odpady. Interaktywny z-w demonstracyjny – wersja magnetyczna PLUS 1 Zestaw 106 kolorowych elementów w 100 procentach magnetycznych, bo nadrukowanych na pełnej folii magnetycznej (a nie podklejanych fragmentami folii magnetycznej), do prezentacji na dowolnej powierzchni magnetycznej (metal, tablica szkolna, …) zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na danym terenie. Zakup 5 sztuk 2 000,00 PLN
Plansza ścienna: Porosty - budowa i skala porostowa Plansza ścienna zawierająca materiały edukacyjne o wymiarach: 70x100 cm, dwustronnie foliowana z zawieszką. Zakup 5 sztuk 500,00 PLN
Aparat do doświadczeń z fotosyntezy Aparat w postaci połączonej rurki kapilarnej, wygiętej i kalibrowanej oraz strzykawek do ściągania i pomiaru wydzielonego gazu (tlenu) przez roślinę wodną (polecana: moczarka kanadyjska, Elodea canadensis) w wyniku zachodzących procesów fotosyntezy i respiracji. Ilość wydzielanego tlenu można badać przy zmiennych parametrach takich jak temperatura wody i ilość dostępnego światła. Całość zamocowana na tablicy o wym. 22 x 15 cm z tylną podpórką do stawiania. Wymiary całkowite pomocy: 30x22x15 cm. zakup 2 sztuk 220,00 PLN
zakup zestawu multimedialnego wraz z oprogramowaniem tablic interaktywnych Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Insg umożliwiająca bezproblemową i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie, z założeniem, że każdy z nich może wykonywać dowolną operację na tablicy - w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania) - 10 punktów dotyku. zakup 2 tablc i 3 sztuk oprogramowania 25 000,00 PLN
Mikroskop szkolny 600x/lustro Modele KERN OBF i OBL to doskonałe i stabilne mikroskopy laboratoryjne do wszystkich popularnych i rutynowych zastosowań. Dzięki prostemu oświetleniu Koehlera możliwa jest regulacja oświetlenia i zmiana membrany pola oraz dzięki wysokiej regulacji kondensatorowego układu optycznego możliwe jest uzyskanie równomiernego oświetlenia oglądanego przedmiotu. zakup 2 sztuk 10,00 PLN
Prowadzenie warsztatów przeprowadzenie zajęć- koszt wykładowcy - 300 zł/h- liczba godzin 46 13 800,00 PLN
Przeprowadzenie wykładu przeprowadzenie wykładu dydaktycznego wraz z przygotowanie materiałów dydaktycznych 500 zł x 4 h 2 000,00 PLN
Prowadzenie zajęć (analiza wyników) przeprowadzenie wykładu dydaktycznego wraz z przygotowanie materiałów dydaktycznych 400 zł x 6 h 2 400,00 PLN
Opracowanie dokumentacji fotograficznej wykonanie dokumentacji fotograficzne z realizacja zadania - usługa 5 000 6 000,00 PLN
Wykonanie filmu wykonie produkcji filmowej z realizacji zadania - usługa 8 000 9 000,00 PLN
Koordynacja projektu koordynacja projektu 2000 zł/ m-c x 12 m-cy 24,00 PLN
Obsługa księgowa prowadzenie dokumentacji projektu obsługa księgowa 700zl/m-c okres 12 miesięcy 8 400,00 PLN
Opieka pedagogiczna Zapewnienie opieki grupom podczas realizacji zadania 100 zł x 20 h 2 000,00 PLN
Materiały biurowe Zakup materiałów biurowych niezbednych do wykonania zadania: flipchart papierowe bloki do flipcharta 125 kartek w opakowaniu markery - opakowania pisaki - opkaowania bloki rysunkowe notesy papier ksero i do drukarki - 30 ryz długopisy 5 000,00 PLN
91 354,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Akcja informacyjna i nabór uczestników do zadania: informacje o realizacji zadania (także jego opis) na stronie, Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” oraz oraz na stronie koła naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego, - wyłonienie uczniowskiej grupy badawczej (13-16 lat) liczącej ok. 20-60 uczestników, która w ramach warsztatów w pracowniach szkolnych, pracowniach UP oraz podczas zajęć terenowych zbada i określi stan zanieczyszczenia środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkoły, pozna zagadnienia związane z nieodnawialnymi i odnawialnymi źródłami energii oraz przeanalizuje problem zagospodarowania odpadów. Grupa zostanie wyłoniona na podstawie ankiety określającej stan wiedzy i umiejętności. - uruchomienie strony internetowej zadania, na której zostaną zamieszczone informacje wstępne o zadaniu. cały rok 2020
Prowadzenie strony internetowej zadania: dokumentacja fotograficzna zadania, - relacje uczestników, - wnioski i wyniki badań, - referaty. cay rok 2020
Przygotowanie i przeprowadzeniu trzech tematycznych bloków warsztatów badawczych : I. badanie stanu wody, powietrza i gleby II. odnawialne i nieodnawialne źródła energii III. problem odpadów BADANIE STANU WODY,POWIETRZA I GLEBY 4 zajęć warsztatowych po 3 godziny w terenie – 12 godzin 6 zajęć warsztatowe po 2 godziny na terenie szkoły – 12 godzin 2 zajęcia warsztatowe na uczelni po 2 godziny – 4 godziny Warsztaty będą odbywały się w pracowniach szkoły oraz w terenie (pobieranie próbek do badań), będzie to okolica szkol , do zrealizowania warsztatów posłuży zakupiony sprzęt badawczy oraz konsultacje merytoryczne w zakresie badań chemicznych. Grupa badawcza zgromadzi materiał do analizy w zakresie zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby, przebada próbki przy pomocy aparatury pomiarowej, zapisze wyniki. Następnie wraz z kołem naukowym nastąpi analiza wyników oraz przeprowadzenie dodatkowych, specjalistycznych doświadczeń z zakresu badania próbek zanieczyszczonego środowiska. ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 2 zajęcia warsztatowe po 2 godziny na uczelni – 4godziny 1 wykład po 2 godziny na uczelni – 2 godziny Grupa badawcza weźmie udział w zadaniach realizowanych przez koło naukowe oraz kadrę UP w zakresie wykorzystania obserwacji do badań naukowych, nastąpi weryfikacja obserwacji, sformułowanie wniosków i wskazanie sposobów popularyzacji wiedzy. Przygotowanie filmu. PROBLEM ODPADÓW 4 zajęcia warsztatowe po 2 godziny w szkole – 8 godzin 1 wykład po 2 godziny – 2 godziny Zapoznanie z problemami współczesności dotyczącymi przetwarzania odpadów, przygotowanie pokazu artystycznego Recykling fashion . Przygotowanie makiet. cały rok 2020
Opracowanie do publikacji i prezentacji wyników badań : 6 godzin zajęć w zakresie analizy, porównywania wyników badań, przygotowania materiałów do publikacji ( grupa badawcza wspólnie z kołem naukowym). caly rok 2020
Przygotowanie i przeprowadzenie sesji naukowej dla młodzieży i mieszkańców Nowej Huty . Przewiduje się ok. 100 uczestników (młodzież) i ok. 30 uczestników – mieszkańcy. - 6 godz. konsultacji merytorycznych (Uniwersytet Pedagogiczny) - 2 godziny przygotowanie - 2 sesja -prezentacja wyników badań i wniosków końcowych, -prezentacja wystawy fotograficznej, - pokaz Recykling fashion i makiet - pokaz filmu -dyskusja na temat sposobów zmniejszenia ilości zanieczyszczeń środowiska Nowej Huty. cały rok 2020
91 354,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×