Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 182:

GROSZEK Poradnia dla Niemowląt i Rodziców

Projekt odrzucony: W wyniku oceny merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono, iż zgłoszony projekt zadania nie spełnia wymogu określonego w § 16 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ww. Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gminę Miejską Kraków, obowiązek przekazywania wszystkich projektów programów polityki zdrowotnej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 i 5). Program taki powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wg wymagań określonych w art. 48a ust. 2 od pkt 1 do pkt 11 oraz wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). Ponadto, opis struktury i wymaganych elementów programu polityki zdrowotnej jest dostępny na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii Prezesa ww. Agencji (art. 48a ust.11 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Gminie Miejskiej Kraków do realizacji dopuszczane są wyłącznie programy polityki zdrowotnej posiadające pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto, odnośnie zadań z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje przyjęta do realizacji na lata 2019-2021 Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”. Ww. Uchwała stanowi dokument o charakterze programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w trzyletnim okresie planowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego. W uchwale tej brak jest programu polityki zdrowotnej w tym zakresie. Propozycja zadania została negatywnie zweryfikowana, ponieważ zgłoszony projekt nie wchodzi w zakres programów polityki zdrowotnej przyjętych do realizacji na lata 2019-2021 ww. Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz nie posiada pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT. Zatem zadanie nie może być realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Program będzie obejmować kompleksową opieką ojców i matki (już od okresu ciąży) oraz niemowlęta i dzieci do 2. roku życia.
Poradnia stawia sobie za cel pomoc rodzicom, którzy martwią się czy sprawdzają się jako matka czy ojciec, chcą poczuć się bardziej związani ze swoim dzieckiem oraz czują się przytłoczeni presją wynikającą z ciągłych potrzeb i wymagań dziecka.
W ramach poradni będziemy pomagać dzieciom mającymi trudności z jedzeniem (niechęć do jedzenia, nadmierne jedzenie, wybiórcze jedzenie), spaniem (trudności z zaśnięciem, nadmierne spanie, koszmary senne), trudności w zakresie wstrzymywania moczu lub stolca, zanieczyszczania się, moczenia nocnego czy też trudności separacyjne (problem z odstawieniem piersi/butelki z rozstawaniem się z rodzicami).
Spotkania w poradni będą bezpłatne.
Oferta poradni:
1 )Psychoedukacja
2) Konsultacje psychologiczne
3) Konsultacje z doradcą laktacyjnym
4) Konsultacje psychiatryczne
5) Psychoterapia rodzic – niemowlę
6) Psychoterapia indywidualna w okresie okołoporodowym
7) Grupy wsparcia dla rodziców
Projekt przygotowany przez psychoterapeutki pracujące z rodzinami niemowląt: Karolinę Sikorę i Gabrielę Juszczyk.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Badania potwierdzają, że pierwsze lata życia oraz jakość relacji z opiekunem są kluczowe dla dalszego rozwoju dziecka. Wpływają na późniejsze zdolności dziecka do utrzymywania uwagi, kontroli emocji, osiągnięcia w nauce, samoocenę oraz relacje rówieśnicze. Depresja poporodowa jest czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji u dziecka przed upływem 16 rż. (Music, 2011). Przemęczenie, brak wsparcia, powodować mogą trudności w podejmowaniu roli matki, ojca oraz w budowaniu relacji z nowo narodzonym dzieckiem. W Polsce od 1 stycznia 2019 r. opieka okołoporodowa jest regulowana przez „standard organizacyjny opieki okołoporodowej” (SOOO). Od tej pory lekarz lub położna opiekujący się kobietą w ciąży są zobowiązani do przeprowadzenia badania przesiewowego dotyczącego wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i depresji poporodowej. W razie potrzeby, powinni skierować pacjentkę do odpowiedniego specjalisty.W Krakowie większość położnych i lekarzy nie wie gdzie przesłać pacjentkę w takiej sytuacji. W wielu krajach działalność Poradni i ośrodków zajmujących się zdrowiem psychicznym niemowląt i ich rodzin jest bardzo rozwinięta i rozpowszechniona. W Krakowie TAKA POMOC JEST BARDZO OGRANICZONA – jest płatna lub funkcjonuje w ramach struktur psychiatrii, co stanowi barierę dla wielu młodych rodziców.

1. Music G., Nurturing Natures. Attachment and Children''s emotional, sociocultural and brain development, Psychology Press, 2011.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Lokal Wynajęcie lokalu 48 000,00 PLN
Wyposażenie Wyposażenie lokalu - poduchy do siedzenia dla rodziców i terapeutów, mata dla niemowlęcia, zabawki, przewijak etc. 36 000,00 PLN
Remont lokalu Ewentualny remont lokalu (malowanie ścian etc.) 36 000,00 PLN
Reklama ulotki oraz strona www Projekt graficzny, wydruk ulotek, stworzenie strony www 10 000,00 PLN
Zespół Opłacenie pracy psychoterapeutów, doradcy laktacyjnego, psychiatry oraz superwizora 270 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wynajęcie lokalu Wynajęcie, wyposażenie i urządzenie lokalu Styczeń – maj 2020
Promocja Przygotowanie materiałów i działań promocyjnych – ulotek, strony www Styczeń – maj 2020
Rekrutacja do zespołu Zebranie zespołu Poradni oraz opracowanie koncepcji pracy zespołu Styczeń – maj 2020
400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×