Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 187:

Mali Ratownicy

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest realizatorem programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg). Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola, spełniający kryterium wieku, będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe materiały o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Otrzymane materiały edukacyjne i profilaktyczne będą przypominać dzieciom o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenia z pierwszej pomocy 500 dzieci x 40zł 20 000,00 PLN
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych Plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze itp 5 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie harmonogramu szkoleń I-III kwartał 2020r.
Przeprowadzenie szkoleń II-IV kwartał 2020r.
Zakup materiałów profilaktycznych i szkoleniowych II - IV kwartał 2020r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: W wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej projektu o charakterze ogólnomiejskim, stwierdza się, iż zadanie to może zostać przyjęte do realizacji w roku 2020 na terenie Miasta Krakowa pod warunkiem, że szkoleniami zostaną objęte inne grupy dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół i placówek, niż dzieci zakwalifikowane w ramach naboru do realizacji projektów o charakterze dzielnicowym pn. „Mali Ratownicy”, które zostały zgłoszone do realizacji w roku 2020 w poszczególnych Dzielnicach Miasta Krakowa (od I do XVIII). Wówczas projekt o charakterze ogólnomiejskim stanowiłby dopełnienie oferty skierowanej do Dzielnic i tym samym nastąpiłby wzrost liczby adresatów szkoleń o ok. 500 dzieci. Zatem łączna liczba uczestników szkoleń zrealizowanych w roku 2020 na terenie Krakowa w ramach projektów dzielnicowych oraz projektu ogólnomiejskiego wyniosłaby 1940 osób. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 25 000,00 zł. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.
25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×