Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 199:

Centrum Wielokulturowe

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Proponujemy aby Centrum Wielokulturowe znajdowało się w budynku z zasobów miejskich. Może być z zasobów ZBK, nabywanych budynków po Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika lub innych.

Opis projektu

Proponujemy stworzenie miejsca, które będzie Wspólną Przestrzenią dla mieszkańców Krakowa, bez względu na wiek, status zawodowy, pochodzenie, wyznanie, kulturę czy język. 
W stworzonym Centrum Wielokulturowym powinny być realizowane programy miejskie, projekty skierowane do migrantów osiedlających się w Krakowie. 
 

Zakres działalności Centrum Wielokulturowego, jako instytucji służącej społeczeństwu obejmowałby: różne formy zaznajamiania z kulturą i językiem polskim, edukację, integracją cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym oraz działania nakierowane na ich integrację w środowisku lokalnym, a także przygotowanie społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców do współzamieszkiwania z osobami wywodzącymi się z odrębnych kultur. 


Centrum powinno powstać w obiekcie wyznaczonym przez Gminę Miejską Kraków i przystosowanym do pełnienia następujących funkcji:
 1. Biblioteka wraz z czytelnią z literaturą w językach obcych
 2. Studio Kulinarne
 3. Sala coworkingowa
 4. Sale konferencyjne
 5. Sale wykładowe/lekcyjne
 6. Pracowania kultury i tradycji polskich i krakowskich
 7. Pracownia edukacji dla dobra wspólnego ("Po lekcjach")
 8. Pracownia wielokulturowa 
 9. Centrum wsparcia w sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności
 10. Centrum aktywności obywatelskiej dla organizacji pozarządowych 
Program usług wynikający z zaplanowanych funkcji:
 • Biblioteka wraz z czytelnią z literaturą w językach obcych -wypożyczanie książek, spotkania z autorami, kurs kreatywnego pisania, wystawy tematyczne, konkursy, biblioterapia, kursy kreatywnego pisania.
 • Studio Kulinarne - profesjonalne, dobrze wyposażone studio kulinarne pozwalające przygotować potrawy wielu kultur będzie sprzyjać integracji i poznawaniu kultury migrantów. 
 • budowanie i podtrzymywanie relacji społecznych osób niezatrudnionych, przedstawicieli wolnych zawodów, samozatrudnionych, grup nieformalnych, grup artystycznych (coworking),
 • organizacja konferencji i szkoleń, wynajem sali konferencyjnej, wykłady nt. literatury, kultury, historii i historii Krakowa,
 • organizacja i prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego, kursów kultury polskiej, wydarzeń związanych z kalendarzem tradycji i świąt polskich, kursy języka ukraińskiego, białoruskiego, kursy języka ojczystego dla dzieci migrantów.
 • warsztaty związane z kulturą i tradycją polską, gry miejskie, pikniki, gromadzenie narracji tożsamościowych (praca w środowisku), żywe muzeum narracji i pamięci, poznawanie przez krakowskich uczniów historii wielokulturowości Krakowa. 
 • wsparcie edukacyjne dzieci polskich powracających z emigracji i dzieci cudzoziemskich (dzieci z doświadczeniem migracji),
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin,
 • wsparcie metodyczne dla nauczycieli pracujących w klasach wielokulturowych i wielojęzycznych,
 • realizacja koncepcji "Wspólnej Przestrzeni" - promocja kultury polskiej, poznawanie kultur nowych mieszkańców Krakowa - obcokrajowców planujących stały albo dłuższy pobyt w Krakowie,
 • centrum asystentów wielokulturowych, wsparcie metodyczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskim,
 • centrum działań grup nieformalnych, organizacji migrantów, organizacji wspierających migrantów, sieciowanie organizacji

UZASADNIENIE PROJEKTU

Procesy społeczne i demograficzne powodują konieczność pełniejszego niż dotychczas, właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego, ekonomicznego i kulturowego przedstawicieli innych kultur, narodowości i światopoglądów, co przyczyni się do realizacji idei Krakowa jako miasta otwartego i przyjaznego, potrafiącego tworzyć kapitał społeczny wyrosły z różnorodności kulturowej oraz atmosferę otwarcia na wielokulturowe środowisko. Proponowany projekt wpisuje się w zadania Programu „Otwarty Kraków przyjętym uchwałą NR LII/964/16 przez Radę Miasta Krakowa w dniu 14 września 2016 r. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont, przystosowanie budynku do celów Centrum Wielokulturowego Szacowany koszt remontu nie powinien być większy niż 1mln zł 1 000 000,00 PLN
Wyposażenie Centrum Wielokulturowego Wyposażenie w niezbędny sprzęt: np zakup książek do bibliotek, mebli, sprzętu komputerowego/multimedialnego i innych 500 000,00 PLN
Projekty społeczne inicjujące działalność Centrum Wielokulturowego Proponowana kwota obejmuje zadania realizowane w Centrum. 500 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont, przystosowanie budynku do celów Centrum Wielokulturowego Remont i dostosowanie wyznaczonego przez Gminę lokalu na Centrum Wielokulturowe 1-3 kwartał 2020
Wyposażenie Centrum Wielokulturowego Zakup niezbędnego wyposażenia 3 kwartał 2020
Projekty społeczne inicjujące działalność Centrum Wielokulturowego rozpisanie konkursów dla NGO 3 kwartał 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zostaje zweryfikowany pozytywnie – WARUNKOWO. Weryfikacja pozytywna jest uzależniona od uzyskania odpowiedniego lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków. Kraków jest drugim największym polskim miastem, a przy tym kolejnym po stolicy miastem o najbardziej zróżnicowanej populacji, stanowi ważny ośrodek akademicki oraz miejsce lokowania inwestycji gospodarczych, niezmiennie przyciągający zagraniczny kapitał finansowy i ludzki. Miasto stanowi również jedno z najatrakcyjniejszych miejsc turystycznych w Europie. Od roku 2015 liczba cudzoziemców mieszkających w Krakowie zwiększyła się dziesięciokrotnie i stanowi obecnie ok. dziesiątej części populacji miejskiej, przy czym główne grupy ludności napływowej osiedlającej się czasowo lub na stałe w mieście to: Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini. W wielu wymiarach już obecnie łączą nas z nimi wspólne więzy kulturowe, tożsamość, w tym religijna oraz historia i dziedzictwo. Powołanie Centrum Wielokulturowe jest zadaniem, którego realizacja bezpośrednio wynika z przyjętej w dniu 14 września 2016 roku Uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków”. Powstanie Centrum realizuje między innymi działania wskazane w zadaniach priorytetowych: "budowania Urzędu przyjaznego cudzoziemcom, mniejszościom narodowym i etnicznym poprzez równy dostęp do usług i świadczeń oferowanych przez Gminę" oraz "budowa instytucjonalnych ram współdziałania pomiędzy przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców a jednostką samorządu terytorialnego". Centrum Wielokulturowe może stać się ważnym elementem polityki miejskiej i jego powołanie w ocenie Wydziału jest bardzo pożądane. Pozwoli ono pełniej realizować idee Krakowa jako miasta otwartego i przyjaznego.
powrót