Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 188:

Duzi Ratownicy

Projekt odrzucony: W wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono, iż zgłoszony przez Pana projekt nie spełnia wymogów określonych w § 1 ww. Regulaminu. Przepis ten stanowi, iż ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 993), planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Wojewoda na podstawie art. 21 ust. 1 sporządza plan działania sytemu PRM. Plan obejmuje w szczególności m. in. sposób koordynowania działań jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, w tym zespołów ratownictwa medycznego. Zadania zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z art. 46 ww. ustawy są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie. Zatem zadania związane z organizowaniem systemu PRM na terenie województwa małopolskiego (w tym na terenie Krakowa) należą do kompetencji Wojewody Małopolskiego i tym samym nie są zadaniami własnymi Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto zgodnie z art. 12 f Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z poźn. zm.), koszty doskonalenia zawodowego ponosi ratownik medyczny lub podmiot, u którego ratownik wykonuje zawód lub jednostka prowadząca szkolenie.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć z terenu miasta Krakowa. Ratownicy medyczni pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego zobligowani są do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Doskonalą się w 5-letnich cyklach edukacyjnych. Projekt ten przewiduje dofinansowanie kursu dla ponad 60 ratowników medycznych. Program przewiduje dofinansowanie kursu w około 80% kosztów. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ratownicy medyczni to największa grupa zawodowa, pracująca w zespołach ratownictwa medycznego (karetkach pogotowia) oraz licznie zatrudniona w SOR-ach i izbach przyjęć szpitali. Codziennie wyjeżdżają setki razy, by ratować mieszkańców naszego miasta, a w szpitalach opiekują się pacjentami, którzy wymagają natychmiastowej pomocy. Im lepiej wyszkolony ratownik tym bezpieczniejsi mieszkańcy miasta. Mieszkańcy Krakowa, będą mogli spać spokojnie, wiedząc, że czuwa nad nimi grupa świetnie wyszkolonych ratowników medycznych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dofinansowanie kursu 25 200,00 PLN
25 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nabór ratowników I-III kwartał 2020r.
Przeprowadzenie kursów II-IV kwartał 2020r.
25 200,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×