Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 216:

Powrót do Przeszłości- Lokalny Plac Miejski w I Dzielnicy

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA Na podstawie opinii negatywnej wystawionej przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz”, sporządzanym na podstawie uchwały Nr XL/701/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.06.2016r. wskazana lokalizacja znajduje się w: • Terenie dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonym symbolami KDD.9, KDD.10 dla których zgodnie z zapisem §165 ust. 2 ustaleń planu „tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe wraz z przynależnymi odpowiednio drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi potrzebom zarządzania drogą, prowadzeniu i obsłudze ruchu drogowego oraz ochronie akustycznej przyległych terenów”. • Terenie zieleni urządzonej, oznaczonym symbolem ZPz.12 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną w formie zieleńców. Wydział Planowania Przestrzennego po rozpatrzeniu sprawy pod względem przestrzennym opiniuje negatywnie możliwość lokalizacji lokalnego placu miejskiego na „Placu Słowiańskim” w formie zaproponowanej we wniosku. Plac Słowiański historycznie został ukształtowany jako forma symetryczna. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XI/179/19 z dnia 13.03.2019 roku) §16, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt.4)

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Słowiańska

Opis projektu

projekt zakłada przeniesienie ruchu kołowego na jeden pas drogowy, oraz utworzenie Placu MIejskiego z zieleńca wydzielającego aktualnie 2 pasy i niestanowiącego w obecnym stanie, żadnej wartości, społeczno-  przyrodniczej oraz z drugiego pasa drogowego.

Proponowany  Plac Miejski będzie stanowił miejsce spotkań lokalnej społeczności. W ciągu ul. Słowiańskiej występują lokale usługowego, również o charakterze gastronomicznym co daje potencjał odczarowania tego miejsca i stworzenia atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy I, gdzie występuje  deficyt lokalnych przestrzeni do spotkań Mieszkańców Miasta Krakowa nie stanowiących atrakcji turystycznych. 
Miejsce posiada ogromy potencjał dla stworzenia nowej jakości przestrzeni miejskiej, oraz posiada uzasadnienie historyczne. Aktualnie zieleniec wydzielający pasy drogowe stanowi wyłacznie miejsce na pojemniki do segregacji odpadów oraz miejsce żerowania dla lokalnych gołębi :), co przy niewielkim nakładzie finansowym mogłoby ulec wielkiej zmianie oraz wprowadzeniu w dzielnicy pierwszej nowej jakości życia dla mieszkanców.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzielnica I posiada deficyt miejsc przeznaczonych do lokalnych spotkań Mieszańców. Przebudowa ul. Słowiańskiej i przywrócenie tam funkcji Placu Miejskiego stanowić będzie wielką wartość dla Mieszkańców I dzielnicy. Zmiana organizacji ruchu na ul. Krowoderskiej wprowadzona w roku 2018 daje możliwość wyłączenia jednego pasa drogowego w ciągu ul. Słowiańskiej ponieważ ruch został uspokojony, plany dot. utworzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Długiej również dają nadzieje na uspokojenie ruchu w tym rejonie co wpisuje sie idee utworzenia Placu Miejskiego na ul. Słowiańskiej. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Projekt architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. 100 000,00 PLN
Roboty budowlane Wymiana nawierzchni na 1 pasie drogowym, oraz chodniku, zmiana organizacji ruchu 1 750 000,00 PLN
Nasadzenia zieleni niskiej i średniowysokiej 150 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt pierwsza połowa 2019
realizacja druga połowa 2019

Galeria

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×