Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 201:

Enduro Wolski - uporządkowanie szlaków pieszo-rowerowych

Projekt odrzucony: W ramach procedury opiniowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, do tut. Wydziału wpłynął wniosek dot. realizacji budżetu obywatelskiego na 2019 r. pn. „Enduro Wolski – uporządkowanie szlaków pieszo-rowerowych”., nr. BO.OM.201/19. W dniu 21.06.2019 r. Tut. Wydział zwrócił się o zaopiniowanie przedmiotowego projektu do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Biura Planowania Przestrzennego UMK, Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK oraz Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny. O ile sama idea polegająca na uporządkowaniu szlaków pieszo-rowerowych, istniejących obecnie na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie zasługuje na uwagę, to uzyskane opinie oraz zapisy niżej wymienionych aktów prawnych uniemożliwiają realizację podstawowych założeń przedmiotowego projektu. Realizacja przedmiotowej inwestycji wiązałaby się z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129). Zgodnie z art. 30 pkt 1 przedmiotowej ustawy, w lasach zabrania się rozkopywania gruntu, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin. Mimo faktu, iż we wniosku znalazł się zapis, iż planowane prace nie naruszą przytoczonych powyżej zapisów przedmiotowej ustawy, to należy stwierdzić, iż zarówno charakter planowanych do wykonania prac jak również ich zakres, stoją w sprzeczności z ww. przepisami prawa. Należy również mieć na uwadze fakt, iż Las Wolski, na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr ŚR.VI.KP.6113-1-04 z dnia 26.10.2004 r. – został uznany za las ochronny. Już teraz kompleks Lasu Wolskiego podlega bardzo silnemu obciążeniu ruchem turystycznym i rekreacyjnym a realizacja dodatkowych inwestycji, w zakresie takim jak określono we wniosku, stanowiłaby zagrożenie dla stabilności a nawet trwałości lasu. Obszar Lasu Wolskiego znajduje się w całości w Bielańsko -Tynieckim Parku Krajobrazowym, dla którego obowiązuje Uchwała nr VII/64/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 2849). Przedmiotowa uchwała zakazuje wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową , odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Teren objęty proponowanym zadaniem budżetowym w przeważającej części podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski" zatwierdzonego Uchwałą Nr Cl 11/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r., zgodnie z którym znajduje się w terenach zieleni przeznaczonych pod lasy i oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL1 oraz ZL.2, gdzie dopuszcza się m.in. lokalizację urządzeń turystycznych oraz w terenach zieleni przeznaczonych pod ogrody i oznaczonych na rysunku planu symbolem ZPo.3. Projekt zakłada adaptację części istniejących szlaków rowerowych, oraz wytyczenie nowych linii tras poprzez wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu bez konieczności dużej ingerencji w podłoże lasu. Natomiast ww. plan miejscowy nakazuje ochronę ukształtowania terenu, w tym form skalnych, skarp i obwałowań, za wyjątkiem rekonstrukcji zniszczonych fragmentów ziemnych form fortyfikacji, oraz robót budowlanych wynikających z ustaleń planu. W związku z powyższym przedmiotowy projekt opiniuje się negatywnie. Niezależnie od powyższego informuję również, iż równie istotnym czynnikiem ograniczającym możliwość wykonania prac ziemnych na terenie Lasu Wolskiego są znajdujące się tam osuwiska. Oznaczone na mapie, stanowiącej załącznik do opiniowanego wniosku trasy (zaznaczone kolorami różowym, żółtym oraz niebieskim - w części południowej) przebiegają przez tereny osuwisk o numerach identyfikacyjnych: 85700, 85704, 85709 wpisanych do „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują" prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Z opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków wynika natomiast, iż Las Wolski ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków i znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego, w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk Kraków – Sowiniec 1 i 2. Zgodnie z opinią Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK należy stwierdzić, iż tytuł propozycji przedmiotowego zadania nie jest spójny ze szczegółowym opisem propozycji zadania, gdyż uporządkowanie nie jest pojęciem tożsamym z wytyczeniem i stworzeniem jednokierunkowych tras rowerowych. Ponadto propozycja zadania do budżetu obywatelskiego została sklasyfikowana w kategorii sport i infrastruktura sportowa, natomiast jego główna lokalizacja jest przewidywana w wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Las Wolski” terenach zieleni (ZL1) w Parku Miejskim „Las Wolski”, gdzie ochronie konserwatorskiej podlega przeznaczenie terenu, a także układ urbanistyczny wraz z siecią drożną oraz wydzielonymi Polanami: Na Sowińcu, Inż. W. Wobra, J. Lea, J. Malczewskiego, Pod Dębiną, Harcerską. W planie miejscowym zostało zdefiniowane pojęcie terenowych urządzeń sportowych, przez które należy rozumieć boiska do gier, gimnastyki i lekkoatletyki oraz ścieżki zdrowia. Co więcej, autor zadania przewiduje separację ruchu rowerowego od ruchu pieszego oraz jednokierunkowy ruch rowerowy. Ponieważ MPZP nie daje możliwości budowy nowych tras rowerowych poza istniejącymi leśnymi ścieżkami i drogami z wykluczeniem utwardzania ich nawierzchni, to należy zauważyć, że każda nowa trasa rowerowa będzie likwidowała ruch pieszy. Bazując na opinii przedstawionej przez Fundację MPiOZ, która zarządza terenem Lasu Wolskiego należy zauważyć, iż z puntu widzenia ochrony przyrody oraz zasobów leśnych Lasu Wolskiego wybudowanie 13,5 km dodatkowych rowerowych tras zjazdowych nie jest możliwe bez powstania szkód w środowisku przyrodniczym, zarówno jeśli chodzi o zniszczenie pokrywy gleby (ryzyko uszkodzenia-osuwania pokryw lessowych i zwietrzelinowych, prowadzące do silnej erozji gruntu), runa leśnego, jak i naruszenie ostoi zwierzyny. Pojemność lasu i priorytet bezpieczeństwa osób go odwiedzających nie pozwala na realizację projektu „Enduro Wolski”- uporządkowanie szlaków pieszo-rowerowych”, tym bardziej, że propozycja przedmiotowego zadania nie podejmuje tematu ścieżek i tras pieszych, kwestii ich uporządkowania i zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z walorów lasu. Podsumowując, należy stwierdzić, iż turystyka rowerowa na terenie Lasu Wolskiego może odbywać się w oparciu o liczne, utwardzone alejki i chodniki oraz istniejący szlak rowerowy, prowadzący przez środek lasu, od przełęczy Przegorzalskiej (Kozie Nogi) na wschodzie, do Zakamycza na zachodzie lasu z wariantem powrotnym. Wobec powyższych argumentów, przedmiotowy projekt nie może uzyskać opinii pozytywnej.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Las Wolski

Opis projektu

Przede wszystkim projekt ma na celu uporządkowanie ruchu rowerowego w Lesie Wolskim w taki sposób, aby zapewnić pieszym bezpieczne poruszanie się po istniejących szlakach poprzez zastosowanie oznaczeń i w jak największym stopniu odseparowanie tras zjazdowych od szlaków pieszych.
Propozycja zadania skoncentrowana jest na wytyczeniu i stworzeniu jednokierunkowych tras rowerowych o różnej trudności tj. trasy typu „Flow”, trasy zjazdowe “singletracks”, trasy zjazdowe DH/ENDURO, ścieżki zjazdowe łagodniejsze dla początkujących rowerzystów, oraz jednokierunkowych tras podjazdowych.
Propozycja niniejszego zadania jest jedynym sposobem rozwiązania wciąż narastającego problemu powstawania “nieoficjalnych” tras zjazdowych w Lesie Wolskim stanowiących coraz większe zagrożenie dla ich potencjalnych użytkowników jak również pieszych nieświadomych niebezpieczeństwa z powodu braku ich oznaczeń.
Projekt zakłada adaptację części istniejących szlaków rowerowych, oraz wytyczenie nowych linii tras poprzez wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu bez konieczności dużej ingerencji w podłoże lasu.

Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy mówić o bezpiecznym poruszaniu się po lesie Wolskim zarówno przemieszczając się rowerem jak i idąc pieszo. Przygotowanie projektu poprzedzono wywiadami/rozmowami z użytkownikami lasu w celach rekreacyjnych jak i również z organami zajmującymi się ochroną lasu. Wniosek jest tylko jeden - istnieje ogromna potrzeba uporządkowania obecnej sytuacji na terenie Lasu Wolskiego.

Projekt wzoruje się o już istniejący jeden odcinek zjazdowej trasy rowerowej typu “singletrack”. W załączonej mapce trasa ta jest zaznaczona na CZARNO.
Trasa charakteryzuje się łagodnym nachyleniem, bandami ułatwiającymi pokonywanie zakrętów, muldami, oraz nie utwardzoną nawierzchnią.

Założeniem projektu jest wykonanie prac w taki sposób by inwestycja nie naruszała przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o  lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 pkt 1 ustawy w lasach zabrania się rozkopywania gruntu, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin. Takie wykonanie projektu jest możliwe dzięki zaplanowaniu przebiegu tras w miejscu już istniejących ścieżek wykorzystywanych przez rowerzystów. Prace nad realizacją zadania nie wiązałaby się również z koniecznością występowania o pozwolenie na budowę – „ W świetle polskiego prawa budowlanego, są to prace w tzw. poziomie zero i o ile nasypy ziemne nie przekraczają 150 cm wysokości, nie wymaga to nawet zgłoszenia budowy – jedynie zgody zarządcy terenu.” – źródło https://www.1enduro.pl/budowa-tras-rowerowych-singletrack

Propozycje nowych tras:


1) Trasy Singletrack podjazdowe (w adaptacja już istniejącego niebieskiego szlaku rowerowego - niebieski szlak rowerowy okrąża las w całości. Projekt przewiduje połączenie elementów niebieskiego szlaku z trasami podjazdowy łączącymi końcówki tras od 2-5 z ich początkiem.
Na mapie kolor NIEBIESKI.

przewyższenie: łącznie 400 m
długość: 7000 m


2) Trasa typu Flow - najprostsza trasa idealna do nauki, podstaw jazdy na rowerze nawet dla rodzin z dziećmi. Głównie znajdują się na niej łagodne zakręty z bandami o różnej długości, oraz niewielkie muldy dające wiele przyjemności z jazdy. Trasa o łagodnym nachyleniu (do 10%)
Na mapie kolor RÓŻOWY.

Początek trasy w okolicach Pawilonu Okocimskiego, koniec okolice ul. Gajówka
przewyższenie: 100m
długośćść: 2000m

3) Trasa zjazdowa singletrack - jest wąską dróżką, ścieżką (kolarstwo górskie) często jest gładki, szybki, ale może też zawierać techniczne sekcje zawierające kamienie i wystające korzenie.
Na mapie kolor POMARAŃCZOWY.

Początek trasy od skrzyżowania alei Żubrowej z chodnikiem Malczewskiego, koniec trasy w okolicy restauracji Srebrna Góra przy ul. Księcia Józefa)
przewyższenie: 100m      
odległość: 2000m

4) Trasy zjazdowe DH/ENDURO - trasa ma zdecydowanie odmienny charakter na tle pozostałych w projekcie. Jest trudną technicznie, wąską i stromą ścieżką bogatą w , korzenie i kamienie.
Na mapie kolor CZERWONY.

Początek trasy okolice Kopca Piłsudskiego, koniec trasy Okolice ulicy Zielony Dół.
przewyższenie: 100M
odległość: 1300M

5) Ścieżki zjazdowa łągodniejsza - pozostawiona działaniu przyrody – stwarza szerokie pole do manewrów. Znajdzie się tu wiele różnego rodzaju zakrętów, trochę korzeni, trochę kamieni.
Na mapie kolor BRĄZOWY.

● przewyższenie : 80m
● odległość : 1200m
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cele:

- stworzenie porządku jest ważne zarówno dla bezpieczeństwa jak i dla rozwoju dyscyplin rowerowych.
W Krakowie mamy tylko i wyłącznie nielegalnie powstające ścieżki bez pozwoleń, bez projektów, bez nadzoru, bez oznaczeń! Amatorskie trasy rowerowe znacznie odbiegają od profesjonalnych tras rowerowych i znacznie odbiegają od norm zachowania bezpieczeństwa w ich projektowaniu.

- w miejscach przecinania się szlaków zrobić barierki zmuszające do wyhamowania  i znaczniki co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo w lesie pieszych

- dodatkowe kosze na śmieci zadbają o porządek


- montaż wszystkich oznaczeń (bramy wjazdowe, barierki, mapy, opisy i oznaczenia tras) co ułatwi znacznie poruszanie się po Lesie Wolskim

- powstrzymanie powstawania nielegalnych tras na terenie lasu stanowiących zagrożenie głównie dla niedoświadczonych i młodych amatorów kolarstwa górskiego
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie do inwestycji ● Projekt, wytyczenia, dokumentacja 60 000,00 PLN
Realizacja zadań ● Budowa tras: 6500 m x 80 zł/mb 520 000,00 PLN
Edukacja i promocja Edukacja i promocja 50 000,00 PLN
Utrzymanie ● Utrzymanie tras w roku 2021 (10% wartości inwestycji) 52 000,00 PLN
682 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy Ogłoszenie konkursu Styczeń 2020
Realizacja zadań Projekt, wytyczenia, dokumentacja, budowa tras Marzec 2020
Promocja i Edukacja Promocja i Edukacja Marzec - Listopad 2020
Zakończenie prac Zakończenie prac Listopad 2020
Utrzymanie i Konserwacja Utrzymanie i konserwacja do Grudzień 2021

Galeria

682 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×