Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 209:

Remont ulicy Emaus

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie w przypadku opinii negatywnej Wskazany zakres zadania, oprócz wykonania nawierzchni asfaltowej, obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej. Powyższe działania wymagają kompleksowej przebudowy drogi. W obszarze ul. Emaus, tj. na odcinku od ul. Focha do ul. Piastowskiej, aktualnie procedowany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Piastowska II”. Dopiero jego zatwierdzenie wskaże przeznaczenie terenów oraz określi sposób ich zagospodarowania i rozbudowy, w tym ul. Emaus, jej kategorię oraz wymaganą zajętość terenu pod drogę (linie rozgraniczające). Dlatego też, mając na uwadze § 16 ust. 1 pkt. 6 Uchwały nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, tj.: „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności” wnioskowany projekt nie może zostać zrealizowany. Sporządzona szacunkowa wycena realizacji projektu, obejmująca sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w celu wybudowania kanalizacji deszczowej dla prawidłowego odwodnienia ulicy oraz budowę chodnika wyniosła 4 608 000,00 zł brutto. Kwota ta przekracza maksymalną wartość jednego projektu, wskazaną w Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. W związku z powyższym, również na podstawie, tj. § 16 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa - „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 12 ust. 2 do 3 regulaminu” wnioskowany projekt nie jest możliwy do realizacji.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Emaus pomiędzy ulicą Piastowską i Focha.

Opis projektu

1.wykonanie  kanalizacji deszczowej 
2.wyodrębnienie pobocza dla pieszych
3. wykonanie nawierzchni asfaltowej 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cele zadania:
bezpieczeństwo użytkowników - pieszych, kierowców, rowerzystów, rolkarzy oraz wózków dziecięcych i inwalidzkich
zabezpieczenie przed zalaniami piwnic i garaży podczas ulewnych deszczy 
poprawa estetyki otoczenia tłumnie odwiedzanego przez mieszkańców i turystów, 

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt kanalizacji deszczowej druga połowa 2019
projekt pobocza druga połowa 2019
wykonanie kanalizacji deszczowej kwiecien, maj 2020
wykonanie nawierzchni i pobocza maj 2020
0,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×