Projekt ogólnomiejski NR 224:

Remont szlaku rowerowego do Ojcowa wzdłuż ul.Pękowickiej

Projekt odrzucony: Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 16 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - pkt. 2 „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowanymi wskazanymi w §12 ust. 2” (maksymalny limit dla projektu ogólnomiejskiego w 2019 roku: 2mln zł) Wnioskowany projekt dotyczy wykonania remontu trasy rowerowej do Ojcowa na ul. Pękowickiej – odcinek od ul. Na Zielonki do granicy miasta Krakowa (rejon ul. Jurajskiej). W chwili obecnej ul. Pękowicka na odcinku od ul. Na Zielonki do granicy miasta Krakowa stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości ok. 3-4m i pozostaje w zarządzie ZDMK wyłącznie na odcinku zlokalizowanym na terenach Gminy Miejskiej Kraków w zakresie działek nr 499, 500 obr. 25 jednostka ewidencyjna Krowodrza. Powyższa droga umożliwia obsługę komunikacyjną terenów pól oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Pękowickiej. Droga nie jest oświetlona. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu „TONIE-JURAJSKA” ul. Pękowicka została oznaczona symbolem KDL.2 – tj. teren dróg publicznych – jako droga publiczna lokalna jednojezdniowa z przekrojem 1x2. Ww. plan zagospodarowania terenu dopuszcza możliwość poprowadzenia ścieżki rowerowej na ul. Pękowickiej. Ponadto zgodnie z uzyskaną opinią od Miejskiego Konserwatora Zabytków ul. Pękowicka jest drogą forteczną, która jest objęta ochroną konserwatorską jako element krajobrazu kulturowego fortu 44 „Tonie”, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1192/M, decyzją z dnia 18.01.2010r. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytków przed opracowaniem projektu ścieżki rowerowej konieczne jest przeprowadzenie analizy historycznej terenu, uwzględniającej m.in. odkrywek w celu ustalenia oryginalnej nawierzchni drogi. Podsumowując powyższe informacje zdaniem tut. Zarządu istnieje zasadność wykonania trasy rowerowej wzdłuż ul. Pękowickiej, jednak nie można tego wykonać na zasadzie remontu, tylko jako zadanie inwestycyjne. Projektując ścieżkę rowerową należy uwzględnić wytyczne określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) oraz „Standardy techniczny i wykonawcy dla infrastruktury rowerowerowej Miasta Krakowa” zgodnie wydanym z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3113/2018 z dnia 15.11.2018r., tj. w szczególności posiadać normatywne szerokości, spadki podłużne i poprzeczne, odpowiednie oświetlenie. Jednak projektowana ścieżka rowerowa nie może być wykonywana zamiast istniejącego układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Pękowickiej. Zatem wykonując ww. ścieżkę rowerową należy uwzględnić rozbudowę ul. Pękowickiej do parametrów drogi lokalnej, tj. obustronne chodniki, oświetlenie, przekrój jezdni 1x2 o szerokości pasów ruchu zgodnie z rozporządzeniem. Szacunkowy koszt rozbudowy ww. ulicy na odcinku od ul. Na Zielonki do granic miasta Krakowa (1200m drogi) z odwodnieniem, oświetleniem: 13,7 mln zł brutto

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Odcinek 1200m ul.Pękowickiej od skrzyżowania z ul.Na Zielonki do granicy miasta Krakowa

Opis projektu

Remont szlaku rowerowego do Ojcowa wzdłuż ul.Pękowickiej objąłby odcinek 1200m szlaku od skrzyżowania z ul.Na Zielonki do granicy miasta Krakowa (wzniesienie terenu na tym odcinku wynosi ok 35 metrów). Zakres prac zakłada m.in.

  • opracowanie szczegółowego planu remontu uwzględniającego warunki geologiczne trasy (wykonanie ekspertyzy geologicznej)
  • zniwelowanie uskoków terenu na odcinku trasy oraz wyrównanie nawierzchni
  • utwardzenie nawierzchni ze stabilizacją (zabezpieczeniem) podłoża pod warstwą wierzchnią (która zależnie od wyniku ekspertyzy stanowić mogłaby zarówno odpowiednia do użytku rowerowego warstwa sypka lub asfaltowa)
  • oznakowanie szlaku rowerowego
  • uporządkowanie poboczy, skarp w wąwozie i pielęgnacja zieleni

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przedmiotowa trasa rowerowa jest jednym z najchętniej uczęszczanych szlaków przez miłośników rekreacyjnej jazdy rowerowej. Aktywność fizyczna oraz odpoczynek na łonie natury jest potrzebny każdemu mieszkańcowi Krakowa. W piękne dni w szczególności weekendowe trasą podróżują rodziny z dziećmi, grupy znajomych. Trasa ta stanowi również wizytówkę miasta Krakowa dla turystów lubiących aktywny wypoczynek, np. wypożyczających rowery. Trasa ta nie ma lepszej alternatywy z uwagi na to iż najbliższe drogi, którymi można by było się poruszać to ul. Łokietka oraz ul.Krakowska w Zielonkach, które to są drogami krajowymi z ogromnym ruchem samochodowym.

 
Aktualny stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla cyklistów z uwagi na liczne wyrwy, kamienie, dziury, błoto, w szczególności na zaproponowanym do modernizacji odcinku trasy. Modernizacja tego najbardziej nieprzyjaznego odcinka pozwoli zdecydowanie polepszyć bezpieczeństwo użytkowników tej pięknej i widokowej trasy oraz poprzez bardziej przyjazne warunki pozwoli także na zwiększenie ilości mieszkańców i turystów Krakowa wypoczywających aktywnie, a tym samym na lepszą promocję przyjaznego miasta.
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Całość realizacji zadania Szacunkowa wartość remontu 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie zadania W tym opracowanie ekspertyzy geologicznej, przygotowawczej 1 kw 2020 r
Remont nawierzchni Obejmujący prace wykonawcze w terenie 2 kw 2020 r
Zakończenie zadania Pielęgnacja, oznakowanie 3 kw 2020 r
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×