Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 2:

Zbudujmy Nowy Park dla Nowej Huty!

Projekt odrzucony: Wydział Skarbu Miasta odpowiedzialny jest za gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład trzech zasobów: Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa- miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa m.in. zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność), zawieraniem umów dzierżawy, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o informacje do Wydziału Skarbu Miasta w sprawie przedmiotowego projektu, który w odpowiedzi przesłał informacje o toczących się postępowaniach na działkach nr 290 oraz 124/4, obr. NH-54. W związku z powyższym, do czasu uregulowania stanu prawnego nie ma możliwości inwestowania w przedmiotowy teren przez Gminę Miejską Kraków, a tym samym projekt zostaje odrzucony, ponieważ nie ma technicznej możliwości połączenia ze sobą dwóch części parku.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: ul. Sołtysowska, Czyżyny, Kraków działki nr 286, 287, 289, 290, 291, 133, 137/1, 124/4, 124/5, 124/2, 124/1, 123/1, 123/2, 123/4, 123/5, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 121/1, 121/2, 121/4, 121/5, 120/3, 120/4, 120/6, 120/7 obręb 54 Nowa Huta

Dodatkowe lokalizacje: działki nr 286, 287, 289, 290, 291, 133, 137/1, 124/4, 124/5, 124/2, 124/1, 123/1, 123/2, 123/4, 123/5, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 121/1, 121/2, 121/4, 121/5, 120/3, 120/4, 120/6, 120/7 obręb 54 Nowa Huta

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowego, cztero hektarowego parku w miejscu, gdzie obecnie znajduje się zaniedbany i zaśmiecony teren zieleni. Działki, które w tej chwili są nieużytkami łączy niedziałająca już trakcja kolejowa, która może stanowić wspaniałą ścieżkę  prowadzącą do parku. W miejscowym planie zagospodarowania (“Czyżyny - Łęg”) działki te przeznaczone są pod zieleń urządzoną. W przyszłości, po wykupieniu przez miasto sąsiednich działek, park mógłby się powiększyć oraz zostać połączony z terenem łąk nowohuckich tworząc jeden z większych terenów zieleni tej części Krakowa.


Projekt zakłada:
  • Stworzenie wejść na teren od strony ulicy Sołtysowskiej w przyszłości po powstaniu nowego kwartału także od strony zabudowy
  • Utworzenie układu komunikacyjnego ścieżek, również na bazie istniejących torów kolejowych: ścieżka rekreacyjna, trasa biegowa
  • Zagospodarowanie zieleni - przy wykorzystaniu istniejących roślin, głównie drzew, które licznie porastają teren,
  • Zachowanie naturalnego charakteru zieleni
  • Stworzenie małej architektury takiej jak: leżaki, ławki, hamaki
  • Stworzenie miejsc rekreacji dla wszystkich grup wiekowych np. dzieci, seniorów
  • Stworzenie osobnego miejsca do wyprowadzania psów
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych, w wyniku których określone zostaną funkcje parku

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wciąż powstające nowe bloki drastycznie zmniejszają ilość zieleni tej części Krakowa. Okoliczni mieszkańcy nie posiadają miejsca do rekreacji, gdzie mogliby spędzić czas na świeżym powietrzu. Brakuje też miejsca gdzie można uprawiać jogging a dzieci mogą pojeździć na rowerku czy rolkach nie przy ulicy.
Postępująca gęsta zabudowa tej części miasta stopniowo zmniejsza ilość wolnych przestrzeni do zagospodarowania na potrzeby mieszkańców. Stwórzmy miejsce wypoczynku, sprzyjające aktywnościom na świeżym powietrzu i integracji krakowian w każdym wieku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i konsultacje społeczne z warsztatami 300 000,00 PLN
Realizacja projektu 1 700 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje społeczne i uzyskanie pozwolenia na budowę 2020
Realizacja 2020/2021

Załączniki

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×