Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 5:

TAK DLA PARKU PRZY KARMELICKIEJ

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka pomiędzy ul. Karmelicką i ul. Dolne Młyny

Opis projektu

Celem projektu jest przekształcenie parkingu przy ul. Karmelickiej w ogólnodostępny park dla mieszkańców oraz poprawa estetyki tej ważnej przestrzeni publicznej w ścisłym centrum Krakowa. Zaproponowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zostały przygotowane z myślą o ponad 4 tysiącach mieszkańców, którzy w 2017 roku podpisując się pod petycją 3xTAK dla zieleni w rejonie Rajskiej wywalczyli przeznaczenie tej właśnie działki pod park, dzięki czemu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod zieleń urządzoną.

 

Projekt zakłada:
- przeprowadzenie konsultacji społecznych na podstawie przygotowanej koncepcji parku autorstwa Katarzyny Wysockiej i Wojciecha Kurka,
- przygotowanie projektu parku w oparciu o wynik konsultacji społecznych z uwzględnieniem kontekstu historycznego tego miejsca, a także w nawiązaniu do bezpośredniego sąsiedztwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz przy uwzględnieniu wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- rekultywację terenu, który obecnie służy jako parking,
- wprowadzenie roślin - drzew takich, jak: jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna, klon pospolity, platan klonolistny, jabłoń ozdobna, jarząb pospolity oraz, krzewów, łąki kwietnej, traw, pnącz, bylin, które które nasadzone naturalistycznymi grupami zmienią obecnie martwą, wyżwirowaną powierzchnię w zieloną przestrzeń.
- wprowadzenie ławek oraz innych elementów małej architektury praktycznych i wygodnych dla użytkowników tak, by stworzyć na terenie parku małe kąciki czytelnicze,
- zachowanie historycznych poideł w murze dawnych koszar od strony ulicy Kochanowskiego,
- stworzenie przestrzeni na terenie parku umożliwiającej spotkania literackie i wystawy plenerowe,
- budowę alejek, w tym ciągu pieszego łączącego ulicę Karmelicką z ulicą Dolnych Młynów,
- wykonanie oświetlenia parku,
- likwidację ogrodzenia pomiędzy terenem wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a terenem parku, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- remont zdewastowanego ogrodzenia i budowę 3 wejść do parku od strony ul. Kochanowskiego, Karmelickiej i Dolnych Młynów.
 
Konsultacje społeczne projektu
W ramach projektu społeczna koncepcja parku autorstwa Katarzyny Wysockiej i Wojciecha Kurk parku zostanie skonsultowana z mieszkańcami. Konsultacje powinny być prowadzone przez ekspertów i być podzielone na etapy, a także być prowadzone w ścisłej współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Miejskim Centrum Dialogu, Zarządem Zieleni Miejskiej i Radą Dzielnicy I Stare Miasto.
Takie działanie pozwoli m.in. znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
− jakie są oczekiwania mieszkańców względem planowanych funkcji w parku i jak powinien zostać nazwany park,
− w których miejscach i w jakiej ilości mogą zostać ustawione ławki i inne elementy małej architektury,
− gdzie można wprowadzić nowe nasadzenia zieleni, tak aby roślin było dużo, ale nie ograniczały one niewielkiej dostępnej przestrzeni.
W ten sposób zebrane zostaną szczegółowe wytyczne do projektowania  parku, uwzględniające głos jej użytkowników.
Ze względu na podpisane w listopadzie 2018 roku porozumienie pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną a Zarządem Zieleni Miejskiej dotyczące tego, że teren pomiędzy biblioteką a parkiem nie będzie ogrodzony, a co za tym idzie planowana Zielona Czytelnia biblioteki i park przy Karmelickiej będą stanowić jedną całość, wydaje się zasadne, aby powstał jeden spójny projekt na cały ten obszar.
Ze względu na ograniczenia finansowe projektu do kwoty 2 mln zł, wnioskodawczyni dołożyła wszelkich starań, aby zakres projektu był możliwy do wykonania w kwocie 2 mln zł, jednak zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo tego, w trakcie realizacji projektu być może będzie potrzeba ograniczenia zakresu projektu i wyraża na to zgodę.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Od 2012 roku Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, mieszkańcy, radni miasta oraz rada dzielnicy I wielokrotnie i w licznych pismach apelowali o utworzenie na tym terenie ogólnodostępnego parku. W 2015 roku projekt parku przy Karmelickiej zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego uzyskał wysokie poparcie, zdobywając 2642 punkty. W 2017 roku ponad 4200 osób podpisało się pod petycją 3XTAK dla zieleni w rejonie Rajskiej, która dotyczyła m.in. utworzenia parku w sąsiedztwie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dzięki czemu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano tę nieruchomość pod zieleń. Pokazuje to jak bardzo mieszkańcom Krakowa, a zwłaszcza Starego Miasta zależy na utworzeniu tego parku. Przy gęstej zabudowie, wąskich ulicach oraz centralnym położeniu tej dzielnicy, jest ona szczególnie obciążona komunikacyjnie i brakuje tu przestrzeni otwartej, umożliwiającej cyrkulację powietrza, a powierzchnia terenów zielonych na terenie Dzielnicy Stare Miasto jest procentowo najniższa w skali miasta.

 

Autorką wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Natalia Nazim, a sam projekt powstał we współpracy z Katarzyną Wysocką, Wojciechem Kurkiem, Moniką Bogdanowską, Mariuszem Waszkiewiczem (Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody) i Łukaszem Maśloną w ramach kontynuacji prowadzonej od 2017 roku wspólnie akcji 3xTAK dla zieleni w rejonie Rajskiej.  

Krótki rys historyczny:
Na terenie, na którym ma powstać park, znajdował się wcześniej plac apelowy Koszar Franciszka Józefa, który przynależał do budynku zajmowanego obecnie przez Wojewódzką Biblioteką Publiczną. Koszary zostały wybudowane w latach 1860-1862 według projektu Feliksa Księżarskiego, wybitnego krakowskiego architekta, autora m.in. projektu budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 roku przeniesiono do nich siedzibę Wojewódzkiej Bibliotekę Publicznej w Krakowie. Uzasadnione jest zatem, aby teren planowanego parku ponownie połączyć z terenem zielonym wokół budynku biblioteki, tak by ponownie obszar ten stanowił jedną całość.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje społeczne i projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2020
Realizacja 2020/2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Przedmiotowy teren wskazany w projekcie jest usytuowany w bezpośredniej bliskości gęstej zabudowy. Ogólnodostępny park wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich, to miejsce może stać się czynnikiem integrującym mieszkańców. Wypoczynek w otoczeniu przyrody wpłynie na poprawę jakości życia osób mieszkających w okolicy.
powrót