Projekt ogólnomiejski NR 41:

Schowki — boksy dla rowerów i e-rowerów.

Projekt odrzucony: Zgodnie z § 16.1 pkt. 1) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności. Ogólnodostępność projektu należy rozumieć jako umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Autor projektu zakłada wykonanie sieci mikroschowków – boksów dla rowerów, motorowerów oraz hulajnóg elektrycznych w ilości 375 szt (za łącznie 2 000 000 zł) a następnie umożliwienie korzystania z nich przez najemców którzy podpiszą stosowne umowy i będą płacić za najem ok 10 zł za miesiąc. Biorąc pod uwagę że Miasto Kraków liczy ok 800 000 mieszkańców nie licząc studentów, schowków miałoby powstać ok 375 szt. a najemcy korzystaliby z nich odpłatnie, zdaniem Zarządu Transportu Publicznego nie byłyby one ogólnodostępne. Z ogółu mieszkańców konieczne byłoby wyłonienie osób mogących zawrzeć umowy i korzystać ze schowków.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Sieć boksów- schowków na: rowery, rowery ze wspomaganiem elektrycznym, elektryczne motorowery oraz hulajnogi elektryczne. 


Opis schowka:
Schowek ma konstrukcję modułową niezwiązaną trwale z gruntem. Pojedynczy moduł może pomieścić jeden lub dwa pojazdy. Poglądowy asortyment przedstawiono w załączniku nr 2. 
Schowek opcjonalnie może być wyposażony w nisko prądowe przyłącze nN. 
W celu ograniczenia koszów, przyłącze nN proponuje się w pierwszej kolejności  wykonać, od słupa oświetlenia ulicznego lub parkowego, z ograniczeniem możliwości ładowania pojazdów do godzin nocnych oraz amperażu wynikającego z możliwości obciążenia obwodów zasilających oświetlenie. 

 Lokalizacja schowków:
 • Podstawowa: tereny należące do Gminy Kraków: parki, place, pasy zieleni, pas drogowy, miejsca postojowe. 
 • Opcjonalna:  tereny należące do Skarbu Państwa, Wspólnot Mieszkaniowych, pod warunkiem bezpłatnej możliwości dzierżawy terenu. Teren musi być ogólnie dostępny i zapewniać możliwość rozbudowy o moduły dla zainteresowanych osób spoza ww. podmiotów.
 • Proponowaną lokalizację  schowka zgłasza najemca.  
Opcje najmu (za jedno stanowisko):
 • Podstawowa: 10 zł/m-ac.
 • Bezpieczna tj. z ubezpieczeniem  pokrywającym koszt ukradzionego roweru 10 zł/m-ac + 0,3% wartości roweru na m-ac.
 • Bezpieczna z przyłączem elektrycznym 20 zł/m-ac + 0,3% wartości roweru na m-ac.
Czas trwania projektu: 
 • 5 lat
Zadania Gminy Kraków - sposób wykonania zadania:
 1. Ze względu na znaczną rozpiętość cenową schowków  od 1000 zł do 8000 zł za rower i znaczne rozbieżności w estetyce wykończenia, należy dokonać szczegółowego rozpoznania dostępnego asortymentu. 
  W przypadku braku, dostępnych na rynku estetycznych schowków w cenach do 3000 zł za stanowisko, proponuje się stworzenie przez Gminę Kraków własnego wzoru użytkowego schowka, wraz z wykonaniem optymalnego pod względem kosztów projektu warsztatowego. Umożliwi to realizację zamówień przez lokalnych producentów po niższych cenach. 
 2. Zostanie ogłoszony przetarg lub sukcesywnie przetargi na dostawę schowków na rower. 
 3. Zostanie ogłoszony przetarg na firmę zajmującą się obsługą schowków tj, montażem, demontażem, budową przyłączy elektrycznych.
 4. Zostanie ogłoszony przetarg na usługę ubezpieczenia rowerów. 
Szacunkowe koszty:
 • 4000 zł za jedno miejsce standardowe - 250 miejsc
 • 8000 zł za miejsce z opcją ładowania - 125 miejsc.
   Wstępne rozpoznanie kosztu zakupu schowka przedstawiono w załączniku nr 3. 
 
Przykładowe rozwiązanie systemu  w Toronto w Kanadzie:
https://www.toronto.ca/services-payments/streets-parking-transportation/cycling-in-toronto/bicycle-parking/bicycle-lockers/

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem ogólnomiejskim projektu jest:

 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz kongestii poprzez zwiększenie codziennej liczby podróży dokonywanych przy pomocy rowerów, oraz e-rowerów,
 • aktywizacja fizyczna społeczeństwa. 
Cele lokalne:
 • Poprawienie estetyki klatek schodowych poprzez likwidację źródła zabrudzeń ścian.
 • Poprawa bezpieczeństwa w domach wielorodzinnych poprzez likwidację przeszkód, w postaci rowerów zostawionych na ścieżkach ewakuacyjnych budynku.
 • Likwidacja konfliktów międzysąsiedzkich spowodowanych zabrudzeniami ścian i trzymaniem rowerów w wspólnych przestrzeniach (Problem obrazuje załącznik nr 1).
Projekt skierowany jest do osób, dla których główną przeszkodą w codziennym korzystaniu  z roweru jest brak możliwości bezpiecznego magazynowania spowodowanego przez:
 • problemy lokalowe: brak bezpiecznego schowka na rowery, małe mieszkanie,
 • problemy zdrowotne, wiek, mała postura, dla których przykładowo codzienne wnoszenie e-roweru ważącego 25 kg na 4 piętro może być poważnym wyzwaniem.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dostawa, montaż, uruchomienie usługi najmu schowków dla rowerów. Nie możliwe jest dokładne rozbicie na składowe, ponieważ projekt w założeniu ma być realizowany w zależności od popytu na tego typu usługę. 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie analizy techniczno-ekonomicznej . Ze względu na znaczną rozpiętość cenową schowków od 1000 zł do 8000 zł za rower i znaczne rozbieżności w estetyce wykończenia, należy dokonać szczegółowego rozpoznania dostępnego asortymentu. W przypadku braku, dostępnych na rynku estetycznych schowków w cenach do 3000 zł za stanowisko, proponuje się stworzenie przez Gminę Kraków własnego wzoru użytkowego schowka, wraz z wykonaniem optymalnego pod względem kosztów projektu warsztatowego. Umożliwi to realizację zamówień przez lokalnych producentów po niższych cenach. IV kwartał 2019
Ogłoszenie przetargów. Ogłoszenie przetargów na dostawę, montaż, usługę ubezpieczeniową i usługę wykonania przyłączy. Najlepiej w rozbiciu na kilka przetargów. I kwartał 2020
Podpisanie umów, reklama systemu schowków, zbieranie informacji o potencjalnych najemcach. Podpisanie umów z wykonawcami wyłonionymi w przetargach. Reklama systemu schowków na stronie urzędowej oraz w szkołach. Zgłaszanie się pierwszych najemców. II kwartał 2020
Uruchomienie sytemu. Podpisywanie umów z najemcami. III kwartał 2020

Galeria

Załączniki

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×