Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 12:

Budowa ścieżki row. na ul. Wańkowicza/tunel do Kopca Wandy

Projekt odrzucony: Ocena merytoryczna zgłoszonego wniosku: NEGATYWNA Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że podczas weryfikacji propozycji zadania, w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/179/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r., zgodnie z treścią § 16 pkt 4) w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta oraz z treścią § 16 pkt 7) w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta wniosek pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Wańkowicza/ tunel do kopca Wandy” opiniuje się negatywnie. Wnioskowane rozwiązania naruszają gwarancję obejmującą inwestycję realizowaną przez GDDKiA pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S – 7 na terenie Miasta Krakowa (tzw. „Trasa Nowohucka”), odc. od węzła „Rybitwy” do węzła „Igołomska”. W zawartym porozumieniu dn. 18.05.2018 r. Gmina Miejska Kraków zobowiązała się wobec GDDKiA, że do końca okresu trwałości ww. projektu nie będzie dokonywać żadnych zmian w infrastrukturze. Związane jest to z tym, że ww. inwestycja stanowi projekt unijny współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego POIiŚ 2014-2020. Ponadto ul. Wańkowicza położona jest na działkach będących nie tylko własnością Gminy Miejskiej Kraków, ale również osób prywatnych, co uniemożliwia pozytywne zaopiniowanie ww. wniosku.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Południowa część ul Wańkowicza oraz okolice kopca Wandy

Opis projektu

Oczyszczenie i budowa ścieżki rowerowej na południowej części ul. Wańkowicza wraz z budową bezpiecznego przejścia/przejazdu przez al. Solidarności oraz budowa ścieżki rowerowej/wygodnego dojazdu do Kopca Wandy od strony ul. Ptaszyckiego (budowa tunelu pomiędzy Kopcem Wandy, a północną częścią ul. Bardosa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Południowa część ul. Wańkowicza jest zaniedbana. Wylany asfalt od nowości, czyli kilkudziesięciu lat nie jest remontowany. Ulica jest nieoświetlona, w niektórych miejscach po intensywnych burzach nieprzejezdna oraz niebezpieczna ze względu na leżące powalony drzewostan. Dodatkowo rowerzysta nie jest w stanie wygodnie podjechać z ul. Ptaszyckiego (Plac Centralny) pod kopiec Wandy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ścieżka rowerowa Budowa ścieżki rowerowej 1 400 000,00 PLN
Tunel pod ul. Ujastek Mogilski (S7) Budowa tunelu pod ul. Ujastek Mogislki/S7 600 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Oczyszczanie oraz porządkowanie ul. Wańkowicza Przygotowanie południowej części ul. Wańkowicza do budowy ścieżki. Usuwanie zbędnego drzewostanu, czyszczenie oraz porządkowanie. Pierwszy kwartał 2020
Ścieżka rowerowa. Budowa ścieżki rowerowej o długości 1400m Drugi kwartał 2020
Tunel Budowa tunelu pod ul. Ujastek Mogilski/S7 Druga połowa 2020

Galeria

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×