Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 49:

Gładkie zjazdy na bulwary wiślane

Projekt odrzucony: Wniosek do budżetu obywatelskiego zakłada wymianę zniszczonej nawierzchni zjazdów w okolicy kładki Bernatki, na nową nawierzchnie z gładkiej kostki, płyt niefazowanych bądź asfaltową. Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowych Bulwarów Wiślanych które zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 czerwca 2011 r. pod nr rej.: A-1260/M. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1), 11) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni. Z uwagi na powyższe, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił w dniu 19.07.2019 r. o opinię do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. W dniu 31.07.2019 r. Miejski Konserwator Zabytków przekazał Opinię Konserwatorską pismem nr ZN-III.5146.47.2019.ET w której zaopiniował negatywnie projekt, wskazując iż remont zabytkowej nawierzchni powinien odbywać się w ramach konserwacji istniejących materiałów.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 94 obręb 15 oraz działka 547 obręb 12. Tj. bulwary wiślane przy Kładce Bernatki. Dwa zjazdy od strony Kazimierza na Bulwar Kurlandzki, trzy zjazdy od strony Podgórza na Bulwar Podolski.

Dodatkowe lokalizacje: Bulwary wiślane przy Kładce Bernatki. Dwa zjazdy od strony Kazimierza na Bulwar Kurlandzki, trzy zjazdy od strony Podgórza na Bulwar Podolski.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na zjazdach na bulwary w okolicy Kładki Bernatki. Obecnie zjazdy posiadają nierówną nawierzchnię wykonaną z kostki kamiennej, tzw. "kocich łbów". Proponuje się wymianę na nawierzchnię gładką kostkę/płyty niefazowane lub asfalt.
Proponuje się wymianę nawierzchni na dwóch zjazdach od strony Kazimierza na Bulwar Kurlandzki, trzy zjazdy od strony Podgórza na Bulwar Podolski.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie zjazdy zbudowane są z nierównej nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej, tzw. "kocich łbów". Nawierzchnia utrudnia poruszanie się dla osób z wózkami dziecięcymi, na wózkach inwalidzkich, na hulajnogach, deskorolkach, rolkach, rowerach, a także w butach na obcasie, czy osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Zmiana nawierzchni ułatwi zjazd i doda komfortu na korzystanie z bulwarów wiślanych, które są wizytówką miasta i trasą transportową dla wielu rowerzystów i innych użytkowników urządzeń transportu osobistego (rolki, hulajnogi, deskorolki). Łatwiej będzie również zjechać na spacer bulwarami osobom z wózkiem dziecięcym, niepełnosprawnym; zejść osobom o ograniczonej możliwości poruszania się i osobom starszym. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu Wymiana nawierzchni na zjazdach na bulwary. 1 000 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja projektu Wymiana nawierzchni na zjazdach na bulwary. 2020

Galeria

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×