Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 14 NR 4:

Park Woźniców - tworzymy największy park w Czyżynach

Projekt odrzucony: Z informacji pozyskanych z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa wynika, iż działki nr 124/5,124/4,290,435,155,161,158,160,342,144/3,144/3,144/6,144/7, 144/8 obr. NH-54 objęte są postępowaniem o zwrot w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym status prawny przedmiotowej działki jest niejasny i istnieje uzasadnione ryzyko utraty działek przez Gminę Miejską Kraków. Zgodnie z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa §17, W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, jak także 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Dodatkowo brak jest powiązania przestrzennego pomiędzy wskazanymi działkami, a zatem niemożliwym jest utworzenie spójnego funkcjonalnie i kompozycyjnie terenu zieleni publicznej. Zgłoszone zadanie obarczone jest również wysokim ryzykiem lub brakiem możliwości realizacji zadania w cyklu jednorocznym, a zatem stoi w sprzeczności z zapisem ww. regulaminu budżetu obywatelskiego: §2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2020 Projekt lokalny - 14 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki miejskie położone w następujących lokalizacjach: pomiędzy ul. Sołtysowską, Centralną, Woźniców a Tomickiego, działki pomiędzy ulicami Tomickiego i Padniewskiego a Sołtysowską, Łęgową i Longinusa Podbipięty.

Dodatkowe lokalizacje: Projekt powinien być realizowany na wszystkich lub niektórych spośród następujących działek należących do Miasta: 102/4, 102/8, 102/3, 102/9, 102/6, 102/10, 102/7, 111/2, 55/2, 114/2, 115/11, 115/9, 116/1, 115/6, 115/4, 120/3, 120/4, 120/7, 120/6, 121/1, 122/2, 122/5,122/4, 123/1, 123/2, 123/5, 123/4, 124/1, 124/5, 124/4, 291, 290, 342, 341, 343, 289, 133, 137/1, 388, 176/10, 2/3, 3/12, 3/11, 3/13, 3/14, 144/3, 144/4, 1171/2, 142/2, 143/2, 144/7, 144/8, 140, 142/1, 143/1, 144/9, 144/4, 144/5, 149/2, 169, 170/2, 168/2 oraz na pozostałych miejskich działkach w sąsiedztwie, znajdujących się pomiędzy ulicami: Centralną, Sołtysowską, Tomickiego, Padniewskiego, Podbipięty i Odmętową.

Opis projektu

Nazwa nowego parku nawiązuje do sąsiedniej ulicy Woźniców. Park ma powstać na miejskich działkach, położonych pomiędzy ul. Centralną a Łąkami Nowohuckimi. Celem projektu jest nie tylko ochrona i udostępnienie Mieszkańcom resztek dzikiej zieleni w tych okolicach, ale też stworzenie zielonego korytarza, prowadzącego od Parku Lotników, przez zieleń wzdłuż Łęgówki w rejonie ul. Kamionki i nowy park, aż do Łąk Nowohuckich i dalej - do Lasku Mogilskiego. Nowy Park Woźniców będzie centralnym elementem tego zielonego korytarza. Zagospodarowanie miejskich działek na park jest ważne, by ochronić te tereny przed ewentualną zabudową. Obecnie co prawda nie pozwala na to plan miejscowy, ale plan można zmienić, a działki miejskie sprzedać - utworzenie parku to uniemożliwi. Projekt zapewni też nowe, tak bardzo potrzebne połączenia pieszo-rowerowo-rolkarskie ul. Tomickiego, Padniewskiego i centrum Nowej Huty z Łęgiem - z rejonem ulicy Sołtysowskiej i Podbipięty.
 
W szczególności, nasz projekt powstał, by spełnić następujące cele:
 
1) Uporządkować zieleń na przedmiotowym obszarze zachowując jednak jej dziki charakter w taki sposób, by mieszkańcy mogli bezpiecznie i komfortowo korzystać z tych terenów nie przedzierając się przez zarośla. W tym celu należy wytyczyć trasy spacerowe i ustawić przy nich ławki oraz kosze na śmieci, ale pozostawić sąsiednie tereny w stanie dzikim, gdyż to właśnie stanowi o uroku tego miejsca.
 
 
 
2) Uprzątnąć teren ze śmieci i gruzu, skuć beton oraz zapobiec dalszemu zaśmiecaniu w przyszłości.
 
3) Utworzyć bezpieczne i komfortowe trasy spacerowo-rowerowo-rolkarskie które docelowo umożliwią przemieszczanie się pieszo, rowerem i na rolkach pomiędzy ul. Centralną i Sołtysowską a ul. Tomickiego oraz pomiędzy ul. Łęgową a ul. Padniewskiego i Tomickiego. Nawet jeżeli nie jest to możliwe do realizacji w całości w ramach dostępnego budżetu i cyklu jednorocznego, nasz projekt ma za zadanie przybliżyć nas do tego celu i zrealizować go choćby częściowo. Prace w tym zakresie powinny być prowadzone w taki sposób, by efekt dla Mieszkańców pojawił się już w 2021 roku (np. wytyczenie traktu pieszego początkowo z nawierzchnią nieutwardzoną), ale by możliwa była sprawna kontynuacja tych działań w przyszłych latach - np. w postaci wyasfaltowania w przyszłości wytyczonej w ramach tego projektu alejki.
 
Projekt powinien być realizowany w możliwie maksymalnym stopniu siłami własnymi jednostek miejskich bez zlecania zadania na zewnątrz, przy aktywnym udziale Mieszkańców, w tym wnioskodawcy i współautorów projektu, co pozwoli na zaoszczędzenie środków by zmieścić się w budżecie i jednorocznym terminie realizacji. Trakty pieszo-rowerowo-rolkarskie wytyczamy zatem poprzez wizję lokalną z udziałem urzędników, zainteresowanych Mieszkańców, wnioskodawcy i współautorów oraz radnych dzielnicy, bez zlecania tego firmie zewnętrznej, gdyż nie pozwala na to skromny budżet projektu.
 
Ze względu na poszatkowany układ działek, wytyczone w ramach projektu alejki mogą początkowo "prowadzić donikąd" - tj. nawiązywać do traktów pieszych i dzikich przedeptów znajdujących się na działkach nie będących własnością miasta, zwłaszcza jeżeli mają ogólnodostępny charakter. Przykładowo, może to być ogólnodostępny parking przy supermarkecie lub hotelu, droga gruntowa, przedept itp. Należy nadmienić, że Rada Dzielnicy XIV Czyżyny wyraża gotowość do uzupełnienia tego projektu o własne działania w tym zakresie. Nie jest też wykluczone, że w przypadku realizacji projektu nie zostanie on uzupełniony o dodatkowe działania miasta Krakowa polegające np. na wykupie gruntów w sąsiedztwie - w niedalekiej przeszłości padały już takie deklaracje, kierunek ten jest też zapisany w obowiązujących dokumentach w tym uchwałach kierunkowych, strategiach, programie zwiększania lesistości itp.
 
CZĘŚCI SKŁADOWE PROJEKTU I ZASADY JEGO REALIZACJI:
 
1. Tam gdzie to możliwe w cyklu jednorocznym, należy wyasfaltować fragmenty istniejących przedeptów, tworząc w ten sposób alejki parkowe i nowe połączenia pieszo-rowerowo-rolkarskie. Zamiast asfaltu dopuszcza się także żywicę. Przykładowo, takie alejki powinny powstać na przedłużeniu ul. Sołtysowskiej Bocznej w stronę ul. Tomickiego, na przedłużeniu ul. Łęgowej w stronę ul. Padniewskiego oraz w miejscu, gdzie w marcu 2020 przeorano teren by wstawić instalacje gazowe i ciepłownicze (w rejonie dawnego torowiska i zakładów tytoniowych). W ramach tego projektu powinno powstać przynajmniej kilkanaście metrów bieżących nowej asfaltowej nawierzchni lub nawierzchni z żywicy.
 
 
2. W pozostałych miejscach należy wytyczyć trakty piesze które początkowo będą nieutwardzone ale wytyczone w taki sposób, by w kolejnym roku można było je wyasfaltować również w cyklu jednorocznym. Pod pojęciem "wytyczenia traktów pieszych" należy rozumieć usunięcie zarośli i innych przeszkód, ale tylko na samym trakcie o szerokości 2,5 -3 metry bez ingerencji w sąsiednią zieleń, która powinna zachować swój dziki charakter.
 
 
 
3. Alejki powinny być szerokie, przynajmniej 2,5-3 metry. Docelowo będą to alejki z których korzystać będą różne grupy użytkowników: spacerowicze, rowerzyści, biegacze, osoby na wózkach, rolkarze, deskorolkarze, osoby na hulajnogach. Musi być na tyle szeroko, by wszyscy się pomieścili i by nie dochodziło do konfliktów. Lepiej zatem zrobić krótszy odcinek, ale szeroko i porządnie, a następnie kontynuować go w kolejnych latach, niż wąsko i byle jak.
 
4. W ramach projektu należy postawić również 10 ławek i kilka koszy na śmieci. Ławki powinny być drewniane, z oparciem, bez udziwnień. Dobrym wzorcem są te z Parku Lotników. Kosze na śmieci - zwykłe, jak najtańsze, nie takie jak w Parku Reduta.
 
5. Układ alejek powinien być zasadniczo zbieżny z tym zaznaczonym na mapie, załączonej do projektu. Modyfikacje za zgodą wnioskodawcy lub współautorów projektu.
 
6. Do realizacji projektu należy podejść elastycznie. Wnioskodawca i współautorzy projektu zdają sobie sprawę z tego, że realizacja projektu może w wielu aspektach napotkać na obiektywne trudności, w takim przypadku dopuszczalne jest przesuwanie środków pomiędzy zadaniami będącymi częścią składową projektu, realizację zadania tylko na niektórych działkach itp. przy zachowaniu ogólnego celu, który przyświecał stworzeniu tego zadania.
 
7. Formalnie projekt zgłasza jedna konkretna osoba (zgodnie z zasadami BO nie wolno ujawniać w tym miejscu personaliów), ale wnioskodawca zaświadcza, że projekt jest efektem pracy zespołowej. Współautorami projektu są m. in. mieszkańcy jednego z osiedli w rejonie ul. Sołtysowskiej Łęgu. Wnioskodawca prosi o uszanowanie tego faktu i uwzględnienie współautorów projektu w pracach nad jego realizacją.
 
8. Absolutny zakaz stosowania nawierzchni typu "hansecośtam". Nawierzchnią tymczasową ma być po prostu zwykły i tani żwir, szuter lub przedept, docelowo do zastąpienia asfaltem lub żywicą.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Czyżyn, którzy już wielokrotnie przy różnych okazjach apelowali o udostępnienie terenów zielonych w tej gęsto zabudowanej okolicy oraz o zachowanie dzikości tego miejsca przy równoczesnym wytyczeniu asfaltowych alejek ułatwiających przemieszczanie się do tramwaju, sklepu, autobusu. Nowy park to także nowe miejsca rekreacji i aktywności sportowej takiej jak bieganie, jazda na rowerze, rolkach, deskorolce. Projekt został skonstruowany w taki sposób, by był możliwy w realizacji w ramach ograniczonego budżetu w cyklu jednorocznym, a równocześnie umożliwił jego kontynuację w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego albo ze środków budżetowych Rady Dzielnicy i budżetu miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wytyczenie, przygotowanie i wyasfaltowanie alejek Wytyczenie alejek poprzez wyczyszczenie terenu, wysypanie żwiru itp. a także wyasfaltowanie przedeptów i dróg szutrowych lub wykonanie nawierzchni z żywicy 300 000,00 PLN
Ławki i kosze na śmieci Ustawienie ławek i koszy na śmieci 40 000,00 PLN
Prace związane z oczyszczaniem terenu, rekultywacją gruntu i zieleni, skuciem betonu Prace związane z oczyszczaniem terenu, rekultywacją gruntu i zieleni, skuciem betonu 50 000,00 PLN
390 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowania i konsultacje Przygotowania i konsultacje styczeń - czerwiec 2021
Realizacja Realizacja Marzec - grudzień 2021

Galeria

powrót